GL_ZIDT_badge_H_RGB


Welkom op de site van

GroenLinks Oostzaan
__________________________________________________________

De nieuwste artikelen vindt u hier:

Crisisopvang vluchtelingen goed verlopen
Loop mee met GroenLinks in de Klimaatparade
Deel hoogspanningslijn in Oostzaan buiten gebruik
________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Crisisopvang vluchtelingen goed verlopen

GroenLinks is trots op Oostzaan. De crisis opvang in de sporthal is mede door de vele vrijwilligers zeer goed verlopen. Zowel Oostzaanse bedrijven, inwoners en verenigingen hebben zich ingespannen het verblijf van de vluchtelingen zo goed en aangenaam mogelijk te laten verlopen. Daarnaast is er een grote inspanning door vele ambtenaren gedaan en is er veel medewerking uit de regio geweest. Er waren dan ook veel positieve reacties van vluchtelingen zelf op warme ontvangst in Oostzaan. Afgelopen donderdagmiddag zijn de vluchtelingen naar Zoetermeer vertrokken. Wij blijven benadrukken dat mensen in nood geholpen moeten worden.

...........sporthal

Het blijft echter moeilijk te zien dat vluchtelingen voortdurend van crisislocatie naar crisislocatie moeten verhuizen. Een vluchtelingengezin dat meerdere keren in een maand verplaatst is naar een andere tijdelijke opvanglocatie, is geen uitzondering.

Bert Jongert fractievoorzitter Oostzaan:
“Mensen van sporthal naar sporthal verslepen is echt triest. Oostzaners hebben bewezen een groot hart te hebben voor mensen in nood. Kleinschalige structurele opvang zou een goede manier om mensen onderdeel te maken van onze samenleving of, wanneer zij terug kunnen en willen naar hun land van herkomst, ze enige tijd rust en veiligheid hebben kunnen genieten. Zoals ook tijdens de crisisopvang is gebleken zijn er vele mensen die hier hun steentje aan willen bijdragen”

De regering heeft bekend gemaakt geen prioriteit te maken van kleinschalige opvang. Hiermee wordt de motie, ingediend door de 2e kamerfractie van GroenLinks onvoldoende uitgevoerd..

Linda Voortman 2e kamer GroenLinks:
“Ondanks mijn aangenomen motie voor kleinschalige opvang worden vluchtelingen nog steeds van plek naar plek versleept. Niet alleen voor vluchtelingen is dat erg, maar ook voor gemeenten en inwoners die voor het blok worden gezet. Verschillende gemeenten willen vluchtelingen kleinschalig opvangen, maar krijgen nog steeds nul op rekest van het COA. Ik vind het onbegrijpelijk dat staatssecretaris Dijkhoff geen prioriteit maakt van het mogelijk maken van kleinschalige opvang. Het moet nou echt eens klaar zijn met die crisisopvang.”

Crisisopvang is bovendien een dure vorm van opvang, omdat alles voor drie dagen moet worden op- en afgebouwd. Daarom pleit GroenLinks ervoor dat vluchtelingen na registratie van hun asielverzoek meteen door moeten kunnen verhuizen naar kleinschalige opvanglocaties.

Zie ook motie:
“Vluchtelingenkinderen voortaan minder van hot naar her verhuizen”

__________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Loop mee met GroenLinks in de Klimaatparade

Op
zondag 29 november zijn er in de hele wereld klimaatdemonstraties. In Nederland is dat de KlimaatParade in Amsterdam vanaf 12.00 uur op het museumplein, GroenLinks neemt natuurlijk deel aan deze manifestatie. Wij roepen iedereen op om met zoveel mogelijk mensen naar de klimaatparade in Amsterdam te komen.

klimaatparade

Meer info: http://klimaatparade.nl/
__________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Deel hoogspanningslijn in Oostzaan buiten gebruik

Een deel van een hoogspanningslijn in Oostzaan is buiten gebruik, omdat het te veel lawaai produceerde. Oostzaners werden gek van het kabaal. Netbeheerder Tennet moet eerst komen met een definitieve oplossing voor dit probleem

Uit het Noordhollands Dagblad.
Zie hier het hele artikel:
__________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Oostzaanse raad stemt unaniem voor vluchtelingen crisisopvang.

De GroenLinks fractie is verheugd met de grote steun die de bevolking heeft uitgesproken op de bewonersavond en via andere kanalen. Er is niet alleen draagkracht onder de inwoners, maar ook veel daadkracht gezien de 70 vrijwilligers die zich al hebben opgegeven. De fractie van GroenLinks heeft zich altijd uitgesproken voor de opvang van vluchtelingen. We zijn zeer blij met de steun van de inwoners.

Hierbij de link waar u het besluit kan terug zien:

OPROEP
Onderstaande oproep heeft de GroenLinks fractie bereikt. Graag brengen we dit onder uw aandacht

Gisteren, tijdens de bewonersbijeenkomst heeft mijn dorpsgenootje Roos Mank vanuit haar hart gesproken over de vluchtelingen problematiek. In haar toespraak noemde Roos ook dat ze samen met haar zus Iris en mij een actie gestart is om vluchtelingen te helpen. In deze mail wil ik jullie graag op de hoogte brengen van onze actie, 'wees HIP, doneer een SLIP', in de hoop dat jullie ons steunen en een steentje bij willen dragen.

Wat doen wij?
Wees HIP, doneer een SLIP zamelt geld in voor nieuw ondergoed voor vluchtelingen. Van het gedoneerde geld kopen we nieuw ondergoed voor kinderen, vrouwen en mannen. Wij streven ernaar dat we binnen 10 dagen na ontvangst van een donatie het geld omgezet hebben in ondergoed en het afgeleverd hebben bij vluchtelingen in de omgeving.
Daarnaast zamelen we ook gericht goederen in. Door het contact dat we hebben bij verschillende opvanglocaties in de omgeving weten we wat, waar nodig is.

Doneren?
Voor het inzamelen van geld mogen wij gebruik maken van de rekening van de Nederlands Gereformeerde kerk van Oostzaan. Het gedoneerde geld zal volledig worden gebruikt om ondergoed te kopen.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer:
NL46 INGB 0690263317, t.n.v. NGK Oostzaan,
onder vermelding van: doneer een SLIP


Volg ons en uw donatie op onze facebook pagina, wees HIP, doneer een SLIP.

Als er wordt besloten opvang te verlenen aan vluchtelingen, kunnen jullie op ons rekenen!

Met vriendelijke groeten,

Roos Mank, Iris Mank en Josien Broers


“Als iedereen wat kleins doet, doen we samen iets groots.”


__________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

Pasted Graphic 1

Antwoorden op de vragen aangaande de overlast hoogspanningsmast

Op 1 november stelde Bert Jongert namens de GroenLinks fractie vragen over de overlast.
Inmiddels zijn er antwoorden


Pasted Graphic
Pasted Graphic 1
__________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

Algemene Beschouwingen GroenLinks begroting 2016

Geachte voorzitter,
Vorig jaar in onze beschouwingen en ook in ons verkiezingsprogramma hebben wij aangegeven hoe GroenLinks ons dorp ziet. Ook in deze Algemene Beschouwingen wil ik dit nogmaals en graag benadrukken: zelfstandig, groen en sociaal.
Wij vinden dat de politiek dicht bij de bewoners moet blijven en een randvoorwaarde daarvoor is een zelfstandig Oostzaan. Als je een zelfstandig bestuur wilt, dan moet je ook laten zien dat het dorp door lokale politiek prima te besturen is. Een gezonde financiële situatie en een sluitende begroting zijn dus belangrijke voorwaarden.
De brede coalitie van VVD, D66 en GroenLinks is nu een jaar onderweg en voor ons ligt de begroting 2016

Voorzitter,
We hebben de afgelopen jaren stevig moeten bezuinigen. Dat was voor niemand makkelijk. Onze insteek is altijd geweest om hierbij de inwoners van Oostzaan zoveel mogelijk op het persoonlijk vlak te ontzien. Daarnaast willen we, ook in moeilijke tijden, een Groen en Sociaal Oostzaan.
Lees hier verder
__________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Crisisopvang vluchtelingen in Oostzaan

Enige tijd geleden heeft de gemeente raad van Oostzaan verzocht aan het college om te onderzoeken of Oostzaan een bijdrage kan leveren aan de vluchtelingen problematiek.
Het college heeft inmiddels het voorstel gedaan om tijdelijk (gedurende drie dagen) crisisopvang te willen bieden in de sporthal van Oostzaan.
GroenLinks is zeer verheugd dat er een voorstel is welke past binnen de mogelijkheden van Oostzaan.

Komende
woensdag 4 november vindt om 20.00 uur een
informatiebijeenkomst plaats in
de grote kerk van Oostzaan om de bewoners de mogelijkheid te bieden hun standpunt kenbaar te maken.

Donderdag 5 november vindt besluitvorming plaats in de gemeenteraad van Oostzaan.

Het bestuur en de fractie van GroenLinks ondersteunen dit initiatief en hopen op een groot draagvlak binnen onze gemeente. Wij roepen onze leden en sympathisanten op woensdag naar de informatiebijeenkomst te komen om dit initiatief te ondersteunen (vergeet niet u aan te melden bij de gemeente voor deze bijeenkomst via de
website van de gemeente). zoekterm: crisisnoodopvang

Bestuur en gemeenteraadsfractie van GroenLinks Oostzaan.

__________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Oostzaanse inspanningen voor vluchtelingen

De aanhoudende stroom van onder andere Noord-Afrikaanse, Syrische en Afghaanse vluchtelingen naar Europa levert grote drama’s op. Ook in Oostzaan heeft iedereen kennis genomen van de verschrikkelijke gebeurtenissen die zich voltrekken rondom vluchtelingen. Vanuit de landelijke overheid is ook de vraag gekomen om na te denken of gemeente kunnen helpen. Nu is het voor een relatief kleine gemeente als Oostzaan niet zo maar mogelijk om honderden vluchtelingen op te nemen. Dat ontslaat Oostzaan niet van de plicht om ook te kijken en onderzoeken wat wij kunnen doen. Wegkijken is geen optie! Samen met PvdA, CDA, D66 en Gemeente Belangen heeft GroenLinks een motie ingediend waarin het college wordt opgeroepen om goed na te gaan waarin Oostzaan kan ondersteunen.
GroenLinks was blij om te horen van de burgemeester dat het college in de regio al het voortouw heeft genomen om samen met andere kleinere gemeente te kijken waar en hoe dit het beste kan gebeuren.

Hieronder vind u de motie:
Onderwerp: Oostzaanse inspanningen voor vluchtelingen
De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen d.d.
14 september 2015

 • Heeft kennis genomen van de toenemende stroom van vluchtelingen die de laatste maanden in grote aantallen veiligheid zoeken in landen van de Europese Unie.
 • Heeft kennis genomen van de tragedie die hiermee gepaard gaat, m.n. het onvermogen van landen c.q. overheden om de stroom vluchtelingen op menswaardige wijze te hanteren;
 • Heeft kennis genomen van de oproep van staatssecretaris Dijkhoff dat moedige gemeentebestuurders zich melden die bereid zijn extra inspanningen voor deze groep ontheemden te doen.
 • Roept het college op na te gaan, al dan niet samen met omliggende gemeentes, of naast de huidige herhuisvesting opgave van statushouders, er nog meer inspanning voor de opvang van vluchtelingen realiseerbaar is.

Toelichting
Als gemeente is Oostzaan ternauwernood in staat het aantal te huisvesten statushouders te realiseren. Er staan op het eerste gezicht ook geen gebouwen leeg die zich lenen voor (tijdelijke) noodopvang van vluchtelingen, echter gezien de urgentie van het probleem en de morele plicht om humanitaire steun te verlenen aan mensen in nood, moet breder gezocht worden naar oplossingen. Gezamenlijk regionaal optrekken is noodzakelijk.

En gaat over tot de orde van de dag
Namens de fracties van PvdA, GroenLinks, CDA, D66 en Gemeente Belangen

__________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Oostzaan duurzaamste gemeente in categorie industriegemeente

OOSTZAAN - Op donderdag 10 september zijn in Den Haag de uitslagen en bevindingen van de Nationale Monitor Duurzame gemeenten 2015 bekend gemaakt.
Ten behoeve van deze jaarlijkse monitor worden alle Nederlandse gemeenten op basis van meer dan 109 uiteenlopende factoren en criteria onder de loep genomen. Oostzaan verdient in 2015 de eerste plaats in de categorie “industriële gemeenten van vergelijkbare omvang”. In de landelijke monitor staat Oostzaan op de 16e plaats, van alle Nederlandse gemeenten.
Wethouder Joop Klinkhamer: “Wij zijn als gemeente bijzonder verrast met deze bekendmaking en met de score in de monitor. Het duurzaamheidprofiel dat wordt gewogen in deze monitor bevat duurzaamheidopgaven en –kansen. De monitor geeft inzicht in de positie van Oostzaan, in de grotere regio. De ligging van Oostzaan in de nabijheid van Amsterdam draagt ook bij aan de positieve uitkomst. Inwoners, ondernemers en gemeente spelen goed in op kansen en mogelijkheden en zo dragen wij gezamenlijk een steentje bij aan duurzaam wonen, werken en leven in Oostzaan”.

..........................Joop september 2015
..........................Wethouder Klinkhamer (GroenLinks) bij uitreiking

Thema’s
Centrale thema’s in de monitor zijn Ecologisch Kapitaal (milieu en natuur, energie en afval), Economisch Kapitaal (ruimtelijke inrichting, ondernemerschap, arbeidsmarkt, werkgelegenheid, en human capital), veiligheid (leefomgeving) en hieraan verwant het Sociaal-cultureel kapitaal en samenleving: Kunst, cultuur, wijkgericht werken en bijvoorbeeld ook elk samenspel op het gebied van zorg en welzijn. Lokaal en regionaal. Kortom, de 3 M’s: Mens, Markt en Milieu, voortkomend uit de 3P’s van oorsprong; People-Planet-Profit.

Uitkomsten van de monitor 2015
Vooral op ecologisch en economisch gebied doet Oostzaan het goed. Dit houdt in dat de factoren, van toepassing op milieu, afval, energie, natuur, Co2-reductie en leefomgeving positieve ontwikkelingen hebben doorgemaakt de afgelopen jaren. Initiatieven en projecten vanuit gemeente, ondernemers en inwoners leveren zichtbaar en meetbaar resultaat op. Economisch kapitaal scoort ook goed. Dit uit zich in factoren als percentage werkzame beroepsbevolking en ook hier, resultaten uit duurzame investeringen en initiatieven met meetbaar resultaat, zoals verplaatsen van bedrijven uit de bebouwde kom naar de bedrijventerreinen. Dit levert mede een schoner milieu en een prettigere leefomgeving op. Sociaal-cultureel valt er nog wel iets te winnen, maar ook op dit ‘kapitaal’ scoort Oostzaan bovengemiddeld. Door de economische crisis is merkbaar dat landelijk de score op sociale duurzaamheid terugliepen of stagneerde. Hier liggen dus ook kansen voor Oostzaan, om op door te pakken.

Industriegemeente
De klassering onder industriegemeenten komt voort uit het gegeven dat Oostzaan van oudsher, 11e a 12e eeuw, ontstaan en doorontwikkeld is vanuit de toenmalige regionale bedrijvigheid. Bij de volkstelling van 1960 werkte meer dan 53% van de beroepsbevolking in de industrie. Ook is Oostzaan de bakermaat van supermarktketen Albert Heijn. Een niet genoemde klassering waar Oostzaan ook goed op scoort is ‘New Town’, met woningen die gebouwd zijn na 1985. Dit zijn vaak woningen die minder milieubelastend en meer energiebesparend zijn, dan woningen die gebouwd zijn voor dit jaartal.

Oostzaan en duurzaamheid
Vanuit de duurzaamheidagenda 2014-2017 werkt Oostzaan als gemeente met haar inwoners en ondernemers doorlopend aan speerpunten, zoals particuliere woningverbetering, energiebesparing en afvalreductie.

Projecten en initiatieven
Er wordt met inwoners steeds meer wijkgericht gewerkt ten behoeve van een prettige, veilige en schone leefomgeving. Er wordt geïnvesteerd in diverse projecten om de leefomgeving samen met inwoners schoon en mooi te houden, zoals Opschoondag, Zwerfafvalproject en Boomplantdag. Dit alles ook samen met maatschappelijke organisaties en scholen. Op sociaal en cultureel gebied heeft Oostzaan gekozen voor huisvesting en samenwerking van gemeente, theater en maatschappelijke organisaties in één gebouw, in het centrum. Goed voor ontmoeting, verbinding en samenwerking van alle Oostzaners, inclusief de gemeente als organisatie. De meest recente ontwikkeling op het gebied van bouwen en wonen is deelname aan het Duurzaam Bouwloket en initiatieven voor verdere verduurzaming van de woningvoorraad en energieverbruik van gemeente en inwoners.

Nationale Monitor Duurzame Gemeenten
De Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2015 is opgesteld door Telos, verbonden aan het Tilburg Sustainability Center van de Universiteit van Tilburg, en tot stand gekomen onder auspiciën van de Stuurgroep gemeentelijke duurzaamheidsmonitoring. De monitor 2015 meet bij alle 393 Nederlandse gemeenten de ontwikkeling van de drie duurzaamheidkapitalen: ecologisch, sociaal-cultureel en economisch. De monitor kan vanaf 10 september 2015 worden gedownload van
www.telos.nl en www.waarstaatjegemeente.nl.
__________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

jesse

BESTE Oostzaners,

We zijn natuurlijk druk bezig met de voorbereiding op de Algemene
Politieke Beschouwingen, het belangrijkste politieke debat van het jaar.
Maar even snel tussendoor wil ik iets anders met je delen. Zondag hebben we een
nieuw tv-spotje gelanceerd. Ik weet niet of je dat al hebt gezien? Ik vind de foto's van Ahmet Polat, fotograaf des Vaderlands, echt te gek.

Ik wil dat zoveel mogelijk mensen weten waar GroenLinks voor staat. En dit filmpje vertelt dat in woord en beeld. Vind jij het ook een mooi
verhaal? Dan vraag ik je hulp. Deel het spotje door het te posten op
Facebook, te Twitteren of door te mailen naar vrienden en familie. Zoals ik je al eerder schreef moet het gesprek in Nederland veranderen. En dat kan ik niet alleen. Doe je mee?

https://youtu.be/a3puFITDlbw

Tot later,
Jesse

__________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

Antwoorden van college op schriftelijke vragen GroenLinks betreffende werkloosheid.

In het NHD van 25 mei j.l. stond een alarmerend bericht over de oplopende werkloosheid in Oostzaan onder de kop:

"Zaanse werkloosheid daalt, behalve in Oostzaan”

N.a.v. dit bericht heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld aan het college. De fractie van GroenLinks vindt het goed nieuws dat de (iets) langere termijn trend in Oostzaan niet negatief afwijkt van de regionale trend. Natuurlijk willen we dat de trend (verder) omlaag gaat.
Fractievoorzitter Bert Jongert: "Het is goed dat het college de vinger aan de pols houdt. Dat zal onze fractie ook blijven doen. Zoals uit de beantwoording blijkt zal in de aankomende halfjaarrapportage decentralisaties nader worden ingegaan op de Oostzaanse cijfers en trends m.b.t. mensen in de bijstand in relatie tot de WW-cijfers en in relatie tot de omliggende gemeenten. Ook dit zullen we nauw volgen."

Voor de vragen en antwoorden zie:
HIER

__________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Inspiratie bijeenkomst GroenLinks voor Laag Holland

Uitnodiging aan:
leden en sympathisanten van GroenLinks

Deze bijeenkomst is bedoeld als inhoudelijke voorbereiding op groene thema’s van het minisymposium van Laag Holland en op een inhoudelijke voorbereiding op andere, linkse thema’s. Het is ook bedoeld om onderlinge contacten te verstevigen en sympathisanten van GroenLinks de gelegenheid te geven om mee te doen.

Jesse Klaver gaat zijn boek presenteren in september en we beschouwen zijn boek als een prikkelende start om met elkaar in gesprek te gaan over linkse en groenen thema’s en als voorbereiding van de visie op Laag Holland.

Datum: zaterdag 12 september van 13.00 tot 16.30 uur
Plaats: een locatie in de Beemster. Definitieve uitnodiging en locatie volgt nadat u zich hebt aangemeld.

Visie
Hoe kunnen we in Laag Holland een visie ontwikkelen en met elkaar samenwerken vanuit onze idealen? We komen elkaar tegen in verschillende samenwerkingsverbanden die de gehele regio treffen. Bijvoorbeeld gaat het over natuurbeheer en landbouweconomie, over toerisme en recreatie, over wel/niet bouwen van woningen. Ook over het vervoer en over de uitvoering van zorg door de drie decentralisaties werken verschillende gemeenten met elkaar samen.
Als we uitgaan van inspiratie en minder vanuit een bestaand beleidsjargon, komen we dan op andere gedachten? Kunnen we de speech van Jesse Klaver over het “economisme” gebruiken als inspiratiebron, als een manier om opnieuw naar de werkelijkheid te kijken?
U kunt hier alvast de volgende link bekijken met het eerste half uur een toespraak van Jesse Klaver.

__________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan
Vrijwillig natuurwerk in Oostzanerveld

Help mee het Oostzanerveld open te houden!
Al 15 jaar werken de vrijwilligers van de vogelbeschermingswacht ”Zaanstreek” in het Oostzanerveld. Dit is een enthousiaste groep mensen (ca. 25) uit Zaandam en Oostzaan die samen met Staatsbosbeheer gemaaid riet opruimen en boomopslag verwijderen.
Het onderhouden van rietpercelen is belangrijk voor het aanwezige kwetsbare veenmos en de daar broedende rietvogels, zoals: Rietzanger, Kleine Karekiet, Rietgors Bruine Kiekendief en de Roerdomp.
Veenmos, de genoemde vogels en de Noordse Woelmuis zijn aangewezen als doel van dit Natura- 2000 gebied.

oostzanerveld

Zaterdag 5 september is het voor een ieder weer mogelijk vrijwilligerswerk te verrichten in het Oostzaner veld.
Zonder vrijwilligers groeit het Oostzanerveld dicht en verliest het zijn bijzondere waarde als weidevogelbroedgebied.
We verzamelen om 09.15 uur bij Cafe Restaurant Het Zaanse Hoekje aan de Watering 1 te Zaandam. Er is voldoende parkeergelegenheid . Fietsen gaan mee op de boot. We varen met de boot naar de rietpercelen, waar we tot ongeveer 13.30 uur werken. Voor het werken in het veld is het raadzaam warme werkkleding te dragen en laarzen zijn onmisbaar. Voor gereedschap, koffie en thee wordt gezorgd.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Jan Onrust,
tel. 06-53608465

De volgende zaterdagen wordt er weer gewerkt:
5 september 2015
26 september 2015
17 oktober 2015
7 november 2015
28 november 2015
9 januari 2016
30 januari 2016
20 februari 2016
12 maart 2016

__________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan
Regio zet in op fiets
Investeringsagenda Fiets vastgesteld door Regioraad

Om de ontwikkeling van het fietsgebruik in de regio te stimuleren heeft de Regioraad van de Stadsregio Amsterdam op 16 juni 2015 de Investeringsagenda Fiets vastgesteld. Hierin wordt de ambitie voor de fiets tot en met 2025 benoemd. De Stadsregio wil de komende 10 jaar zo’n 200 miljoen euro investeren in onder andere fietsinfrastructuur, fietsparkeermogelijkheden en verkeersveiligheid voor fietsers.

Fietsen is milieuvriendelijk, duurzaam en gezond. En in een regio waar de bereikbaarheid een knelpunt is, draagt de fiets bij aan een betere doorstroming. Mede dankzij de opmars van de elektrische fiets, kan de fiets op afstanden tot 15 kilometer als vervanging dienen voor auto en openbaar vervoer als er goede fietsroutes zijn. Door goede stallingsmogelijkheden bij tram- en bushaltes en trein- en metrostations kan de fiets in combinatie met openbaar vervoer ook een alternatief zijn voor de auto op langere afstanden.

Pasted Graphic

In navolging van de eerder vastgestelde Investeringsagenda Weg en Investeringsagenda OV heeft de Stadsregio nu dus ook voor de fiets een duidelijke ambitie. De maatregelen uit de Investeringsagenda Fiets bestaan onder meer uit het verbeteren van de fietsinfrastructuur in de regio, fietsparkeren in stadscentra en bij de haltes van OV-stations. Daarnaast is er aandacht voor verkeersveiligheid, innovaties, onderzoek en gedragsmaatregelen. De projecten uit de Investeringsagenda gaan tussen 2015 en 2025 in uitvoering. Het doel hierbij is om groei van het fietsgebruik in de regio verder te stimuleren en de verkeersveiligheid te verbeteren. Om gemeenten te helpen meer zwakke schakels in het regionale fietsnetwerk te verbeteren, financiert de Stadsregio hier de komende tien jaar extra aan mee.

Netwerk van snelle fietsroutes
Een netwerk van hoogwaardige, snelle routes is één van de ambities van de Investeringsagenda Fiets. Deze routes bestaan uit vrij liggende fietspaden. Met name tussen Amsterdam en gemeenten in de regio, maar ook tussen regiogemeenten onderling. De fietspaden moeten goede verharding, bewegwijzering en zo min mogelijk obstakels hebben. Ook moeten ze geschikt zijn voor recreatie en toerisme. Samen met gemeenten en provincies wordt nu per fietscorridor begonnen met de uitwerking van de routes.

__________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan
Kader voor nieuw armoedebeleid

Maandag 8 juni j.l. heeft de raad het kader voor het nieuwe armoedebeleid vastgesteld. Inzet van de gemeente is om meer maatwerk te leveren.
Dit in het kader van de nieuwe wetgeving op  sociaal gebied, de participatiewet.
GroenLinks heeft met een amendement ervoor gezorgd dat mensen die nu recht hebben op een voorziening (mensen met een inkomen tot 110% van het bijstandsniveau) dit recht behouden.
In het voorstel van het college was deze bescherming eruit gehaald. Tegelijkertijd heeft het college door dit amendement de opdracht gekregen om voor maatwerk te zorgen waar mensen een inkomen hebben tussen 110% en 120% van het minimum.
Het  voorstel van GroenLinks werd mede ondertekend door CDA, D66, PvdA en Gemeentebelangen. De VVD stemde helaas tegen.
Ook voor GroenLinks blijft het uitgangspunt dat mensen zoveel als mogelijk proberen aan een betaalde baan te komen. En dat zij daarin door de gemeente worden geactiveerd en ondersteund.
Maar wanneer een betaalde baan niet mogelijk blijkt,  kunnen bewoners een beroep blijven doen op extra (financiële) ondersteuning.

Het amendement leest u
HIER
__________________________________________________________


In het NHD van 25 mei j.l. stond een alarmerend bericht over de oplopende werkloosheid in Oostzaan

"Zaanse werkloosheid daalt, behalve in Oostzaan”

De werkloosheid is vorige maand opnieuw gedaald in de Zaanstreek.
Opvallende uitzondering is de gemeente Oostzaan, waar de werkloosheid
vorige maand juist steeg. Wormerland en Zaanstad volgden wel de algemene tendens van banengroei. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het UWV"

.........werkloos

De fractie van GroenLinks is hier zeer van geschrokken. Wij willen dat
alles erop gericht is om de werkloosheid in Oostzaan te doen afnemen.
Extra vreemd is het dat de stijging tegen de trend in onze provincie
ingaat. heeft de volgende vragen gesteld aan het college. N.a.v. de
beantwoording zullen we kijken welke stappen we kunnen nemen.

Klik
HIER voor de vragen
Klik
HIER voor het NHD van 25 mei __________________________________________________________

Bram van Ojik vertrekt als partijleider en Kamerlid.

Jesse Klaver volgt hem op als fractievoorzitter.

Vandaag (12 mei) heeft Bram aangekondigd te vertrekken als partijleider.
In een eerste reactie willen wij als afdeling Oostzaan hem zeer danken
voor zijn grote inzet.

Bert Jongert, fractievoorzitter: "Bram heeft het vertrouwen in onze partij
na een turbulente periode met grote kundigheid, inzet en gezag
teruggebracht. Mede namens het bestuur en fractie wil ik hem hiervoor zeer bedanken en hem veel succes wensen in zijn verdere loopbaan.

klaver

Ook wensen we Jesse veel succes als nieuwe fractievoorzitter in de Tweede Kamer."

De afscheid brief van Bram leest u
HIER:
__________________________________________________________

Betere Europese regelgeving: Europarlement maakt einde aan plastic tasjes. Ook goed tegen zwerfafval.

Het Europees Parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel om het gebruik van plastic tasjes drastisch te verminderen. Er ging een flinke strijd tussen het Europarlement en de Europese Commissie aan vooraf omdat de nieuwe eurocommissaris Frans Timmermans de wetgeving geen 'betere regelgeving' vond, ondanks dat het helpt om de plastic soep in onze zeeën flink terug te dringen.

plastic soep

Ook voor Oostzaan is dit goed nieuws volgens Fractievoorzitter Bert Jongert: “De plastic soep is een groot probleem, maar ook op lokaal niveau bestaat zwerfafval vaak uit plastic. Deze stap kan helpen dit iets terug te dringen. Natuurlijk moeten we in ons mooie dorp ook allemaal zelf goed blijven nadenken hoe we zwerfafval aanpakken!”

Ook GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is zeer tevreden dat Europa eindelijk actie onderneemt tegen het grote probleem van de plastic soep: “Ieder jaar sterven miljoenen zeedieren vanwege plastic in hun maag. Doordat we nu in Europa stoppen met het gratis weggeven van plastic tassen, kunnen we dat voor een groot deel voorkomen.”

Eenmalig gebruik van tasjes
De cijfers liegen er niet om. In 2010 werden er 88 miljard plastic tasjes voor eenmalig gebruik gebruikt. Een groot gedeelte hiervan eindigt in het water. Ruim zeventig procent van het zwerfvuil in onze Europese zeeën is plastic, deze plastic soep bestaat vervolgens weer voor maar liefst zeventig procent uit plastic tasjes.

__________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan
__________________________________________________________

4 mei 2015 01

Zodat we het nooit vergeten.
Zodat we zelf kunnen kiezen.
Niet alleen vrij zijn op 5 mei maar altijd en overal.

4 mei 2015 02
__________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

Oplaadpunt elektrische auto's bij de Rietschoot en Scholekster

oplaadpunt

Het college heeft op 27 januari 2015 besloten een oplaadpaal voor elektrische auto’s te plaatsen bij Rietschoot en Scholekster. Hier mogen uitsluitend auto’s staan die aan het opladen zijn.

GroenLinks Oostzaan is blij met deze beslissing.
__________________________________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

TOCHT DER TOCHTEN VOOR GROENLINKS

1000 kilometer met de GroenLinks campagnebakfiets door NoordHolland,
dat was de belofte die Vincent Koerse deed op de ledenvergadering. Die zesde zetel moet er komen en om op plek 6 van de lijst te staan vond Koerse dat er wel iets bijzonders tegenover mocht staan.

De verwachting is dat Vincent op dinsdag 17 maart tussen 10.00 en 11.00 uur door Oostzaan fietst.

De bakfiets is verstevigd, de banden zijn opgepompt en inmiddels liggen de eerste kilometers door weer en wind alweer achter ons. De route leid door alle 51 gemeenten van onze prachtige provincie. De fietspaden en bewegwijzering ondergaan ook meteen een praktische inspectie.
Tijdens de tocht zullen er ook lokale GroenLinksers aansluiten, om voorbeelden van verduurzaming te laten zien en te zorgen dat de tocht wel langs de mooiste plekjes van NoordHolland gaat.

KoerseBakfiets

In de voorjaarsvakantie vertrok expeditie Texel vanuit uitvalsbasis Monnickendam.
Vanaf 7 maart ging de grote ronde door NoordHolland van start, door
WestFriesland, Kennemerland, Amstelland en via 't Gooi weer terug.

16 en 17 maart maakt Koerse een ererondje door zijn eigen ZaanstreekWaterland. Op de verkiezingsdag 18 maart trekt Vincent van Monnickendam via Amsterdam naar de finish in Haarlem. Waar hij voor het provinciehuis gehuldigd zal worden door GroenLinks lijsttrekker Alwin Hietbrink. Dezelfde avond zal blijken of er inderdaad een zetel bijgefietst is in NoordHolland.

Tijdens de tocht live te volgen via @VincentKoerse
Na elke etappe verslag op
http://vincent.koerse.nl

Bel Vincent op 0613793494

De verwachting is dat Vincent op dinsdag 17 maart tussen 10.00 en 11.00 uur door Oostzaan fietst.


__________________________________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

KIES VOOR EEN GROEN EN SOCIAAL NOORD-HOLLAND!

Beste GroenLinksers of GroenLinks stemmers in Oostzaan,

Het is lente, het is maart, het is bijna verkiezingen!

De verkiezingen voor de Provinciale staten komen dichterbij. Twee weken geleden deed Alwin Hietbrink, Lijsttrekker GroenLinks Noord-Holland, zijn Groene belofte
(zie: groene belofte Noord Holland)
aan alle Noord-Hollanders tijdens de start van de campagne. En nu komt de campagne op stoom: er wordt geflyerd, complimentjes uitgedeeld, de posters hangen, er wordt flink getweet en geblogd, kortom: GroenLinks is aanwezig!

.........................alwin hietbrink
.........................Alwin Hietbrink

Vincent Koerse (kandidaat PS Noord-Holland voor GroenLinks) heeft al meer dan 500 kilometer in de benen: met zijn campagnebakfiets door de provincie. En vanaf zaterdag 7 maart stapt hij weer op: fiets gerust mee! Meer info HIER.

Volgens een recent onderzoek is GroenLinks een topper qua campagnevoeren: we besteden er ruim 5 uur per week aan.
Ook onze landelijke politici laten zich niet onbetuigd:
Vrijdag 6 maart komt Bram van Ojik om 15.00 uur naar Haarlem voor een spetterende actie voor meer schone energie.
Op 13 maart om 14.00 uur is Bram met Liesbeth van Tongeren op de Dam in Amsterdam
Op 14 maart is er in Amstelveen een grote actie tegen Schiphol

Klik hier voor alle debatten en andere activiteiten:

Vanaf nu gaat het echt los! We hebben nog een kleine twee weken tot 18 maart. Wij zullen campagne voeren om ons verhaal te vertellen. Voor meer groen en schone energie. Voor minder asfalt en meer beter
openbaar vervoer. Voor een toegankelijke en goede zorg voor jong en oud. GroenLinks staat voor gezonde financiën. Natuurlijk betekent dat een meerjarig sluitende begroting, maar we willen ook scherpe politieke keuzes voor een duurzame toekomst van onze provincie. Het gehele verkiezingsprogramma vind u
HIER:

Een laatste weetje: Wij zijn de topper als het gaat om fietsbeleid.
Dus gaan we voor Noord-Holland als fietsprovincie no. 1 van Nederland!

Wilt u een Groen en Sociaal Noord-Holland dan weet u op welke partij u moet kiezen!

Hartelijke Groet,

Bert Jongert
Fractievoorzitter GroenLinks Oostzaan

__________________________________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

Fietsersbond: GroenLinks beste fietspartij in provincies!

Dit blijkt uit een inventarisatie van de Fietsersbond.

Een veilig en aantrekkelijk fietsnetwerk. GroenLinks ziet de fiets als primaire vorm van vervoer voor de korte afstand. Voor wie kan fietsen, is de fiets een gezonde en schone vorm van vervoer. Het openbaar vervoer en de auto mogen volgens GroenLinks niet concurreren met de fiets. De provincie moet door het delen van kennis en ervaringen met en tussen gemeenten de positie van de fietsen verbeteren, ook langs gemeente- of rijkswegen. In het initiatiefvoorstel Fiets vraagt de Statenfractie van GroenLinks om een actiever beleid van Gedeputeerde
Staten om fietsen in Noord-Holland veiliger en aantrekkelijker te maken.

Meer informatie vind u HIER

...............fietsen

GroenLinks wil het gebruik van de fiets stimuleren door de volgende
maatregelen:
 • Verbeteren provinciale fietsnetwerk waardoor fietsroutes logischer en veiliger worden.
 • Uitbreiding van het fietsnetwerk met onder andere nieuwe snelfietsroutes.
 • Oplossen ontbrekende schakels in het fietsnetwerk.
 • Voldoende fietsparkeerplekken, vooral bij carpoolplaatsen en OV-knooppunten.
 • Brommer en scooter binnen de bebouwde kom van het fietspad.
__________________________________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

Provinciale Staten verkiezing:

Kies 18 maart een sterk GroenLinks

Een sterk GroenLinks is hard nodig. In de Eerste Kamer en in de
provincies. De onzekerheid over werk en zorg groeit. De aarde warmt op. Nooit waren grondstoffen zo schaars en grote bedrijven zo machtig. Daarom zijn de verkiezingen op 18 maart belangrijk.

Bram

De nieuwe Eerste Kamer bepaalt of Rutte 2 verder kan. Of er eerlijke
belastingen komen. Meer banen. Een economie die draait op duurzame energie. En of er samen met de provincies eindelijk werk wordt gemaakt van meer natuur. Meer dan ooit is het tijd voor linkse oplossingen. De rechtse aanpak van dit kabinet en zijn voorgangers heeft de problemen verergerd.

Vijf beloften aan de kiezer

energie_75x75px.....welvaart_75x75px.....werk_75x75px.....zorg_75x75px.....nl_75x75px

Schone energie: We kappen met kolen, olie en gas en stappen over op zon, wind en water. We draaien de gaskraan in Groningen verder dicht, we openen een windmolen offensief.
We verdelen de welvaart eerlijk, iedereen profiteert mee. Dat begint met een ander belastingstelsel.
We delen werk eerlijk. We beschermen de flexwerker. Mensen met een uitkering mogen meer bijverdienen zodat zij zich kunnen ontwikkelen.
De patiënt is de baas. We beperken de macht van de zorgverzekeraar. Vrije artsenkeuze, geen tweederangs budgetpolis.
Nederland blijft een open samenleving. Vrijheid bescherm je niet door vrijheid in te perken.

GroenLinks kiest voor rechtvaardigheid. Nieuwe Rechtvaardigheid. Voor de 21ste eeuw. Eerlijke belastingen voor multinationals en vervuilers. Investeringen in zon en wind en niet in het gas van Poetin. Goede zorg voor iedereen, ook voor wie maar weinig te besteden heeft. De wereld is van iedereen.
__________________________________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

Schriftelijke vragen aan college van B&W
Registratienr.: 02/15
Datum: 10 januari 2015

Onderwerp: gezondheidseffecten ultra fijnstof als gevolg van openstellen vluchtstroken A7 en A8

Het college wordt verzocht de volgende vragen
schriftelijk/mondeling/naar eigen keuze te beantwoorden:

Er zijn in diverse media (o.a. Telegraaf en NHD) berichten verschenen dat de spitsstroken op de A7 en A8 permanent opengaan. Dit betekent dat de files misschien korter worden. Wij vrezen echter dat deze niet zullen verdwijnen en dat het effect voor de inwoners van Oostzaan is dat er een extra rijstrook vol met stilstaande fijnstof uitstotende auto’s bijkomt.

GroenLinks heeft 10 januari j.l (regiestratienummer: 02/15) schriftelijke vragen gesteld. Deze vragen betreffen (ultra) fijnstof risico’s omwonenden Schiphol.

De eerste vraag is:
Bent u bereid vervolgonderzoek naar de gezondheidseffecten van deze concentratie fijnstof actief te volgen c.q. te initiëren en de raad te informeren zodra duidelijk in kaart is welke concrete gezondheidseffecten dit in Oostzaan heeft ?

Wij hebben drie
aanvullende vragen naar aanleiding van het permanent openstellen van de vluchtstroken:
 • Wilt u de gezondheidseffecten voor de inwoners van Oostzaan door het openstellen van de vluchtstroken besluit betrekken in het eventueel vervolgonderzoek die gevraagd is n.a.v. Schiphol?
 • Wilt u er bij RWS nogmaals op aandringen de snelheid terug te brengen naar 80 km p/u. Het is zeer gebruikelijk dat bij permanente openstelling van vluchtstroken de snelheid omlaag gaat?
 • Wilt u bij RWS aandringen op monitoring van zowel geluid als fijnstof. Op dit moment is er al een aanzienlijk toename van geluid door de plaatsing van de schermen aan de westkant van de A8?

Namens de fractie GroenLinks
__________________________________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

#ZELFTEST

HOEVEEL % GROENLINKS BEN JIJ?

Een typische GroenLinkser?
Bestaat die eigenlijk wel?
Wij denken dat iedereen wel iets van GroenLinks in zich heeft. Wij zijn nou eenmaal een partij waar heel verschillende mensen zich bij thuis voelen. Wil je weten hoe GroenLinks jij bent? Doe de test. Het is eenvoudig, kies steeds de foto die het beste bij jou past.

Klik op de link:
http://kies.groenlinks.nl/

__________________________________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

GEZONDHEIDSEFFECTEN ULTRA FIJNSTOF

Schriftelijke vragen aan college van B&W (10 januari 2015)

Onderwerp: gezondheidseffecten ultra fijnstof als gevolg van Schiphol

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk/mondeling/naar eigen keuze te beantwoorden:

Uit een recent onderzoek van TNO blijkt dat mensen in woonwijken rondom Schiphol net zo veel fijnstof binnen krijgen als mensen die langs snelwegen wonen, zoals de A8 en A10. Dat betekent dat de inwoners van Oostzaan op zijn minst verhoogd risico lopen.. Het gaat met name om perioden dat de wind vanuit het zuiden/Schiphol komt.
De concentratie fijnstof kan dan hoger zijn dan op andere locaties in Nederland. Het betreft dan ook ultra fijnstof. Een opstijgend verkeersvliegtuig zou per seconde even veel vervuiling uitstoten als een miljoen vrachtwagens. Over de gevolgen hiervan is nog onduidelijkheid. Verschillende onderzoekers gaan bestuderen welke gezondheidsrisico’s deze hoge concentratie fijnstof met zich meebrengt. Een andere wetenschapper geeft al aan dat de gevolgen hiervan kunnen zijn dat mensen last krijgen van luchtweginfecties, hart- en vaatproblemen. Eerder onderzoek heeft echter al aangetoond dat de levensverwachting van mensen die langs de snelweg wonen twee tot drie maanden korter is dan het gemiddelde. Een partij als Milieudefensie is stelliger, volgens hen komt dit bovenop de reeds verslechterde gezondheid die sowieso al ervaren wordt door mensen in deze regio vanwege luchtvervuiling door bijvoorbeeld verkeer, zij noemt de cijfers extreem zorgwekkend en willen snel aanvullend onderzoek.

luchtvervuilingluchtvaart

GroenLinks maakt zich zorgen over deze recente nieuwe gegevens. Fijnstof is op zich al slecht voor gezondheid, dit onderzoek wijst daarbij in ieder geval niet in een positievere richting. Wij hebben daarover de volgende vragen:

1 Bent u bereid vervolgonderzoek naar de gezondheidseffecten van deze concentratie fijnstof actief te volgen c.q. te initiëren en de raad te informeren zodra duidelijk in kaart is welke concrete gezondheidseffecten dit in Oostzaan heeft ?

2 Ervan uitgaande dat deze hoeveelheden ultra fijnstof daadwerkelijk negatieve gevolgen hebben voor de volksgezondheid, bent u bereid om, ook samen met andere gemeenten waaronder Amsterdam die expliciet genoemd is, actie te ondernemen om de hoeveelheid uitstoot van fijnstof door Schiphol te verminderen c.q. in ieder geval te limiteren ? En welke instrumenten zou de gemeente Oostzaan op eigen initiatief daarvoor in kunnen zetten?

Namens de fractie GroenLinks

__________________________________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

SCHIPHOL WIL AFSPRAKEN OPZEGGEN

Schriftelijke vragen aan college van B&W (10 januari 2015)

Onderwerp:
Openbreken Aldersakkoord door Schiphol

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk/mondeling/naar eigen keuze te beantwoorden:

In 2008 is tussen Schiphol, de omliggende gemeenten (BRS) en Omwonenden (CROS) een set afspraken en voorwaarden vastgelegd waarbinnen de groei naar 510.000 vliegbewegingen van en naar Schiphol geregeld is, het zgn Alders-akkoord. Uit recente publicaties in de dagbladen blijkt dat Schiphol (opnieuw) wil afwijken van een belangrijke voorwaarde in het Aldersakkoord, de zgn 4e baanregel.
De "vierde baanregel" bepaalt dat Schiphol maximaal 60 x per dag gelijktijdig een 4e baan mag gebruiken.

Schiphol verwacht dat de 4e baanregel de groei beperkt tot 470.000 vliegbewegingen Dit aantal wordt waarschijnlijk in 2017 bereikt. ( in 2014 zijn 435.000 vliegbewegingen gerealiseerd)
Om geplande groei-investeringen veilig te stellen stelt Schiphol de afspraak nu ter discussie.

In een marathon-overleg tussen vertegenwoordigers van de Schiphol, de BRS, provincie en de bewoners (CROS) op 14 januari wordt het knelpunt besproken.

vliegtuig huis

De bewoners vertegenwoordigers voorzien forse effecten op de leef-omgeving als de voorwaarde wordt geschrapt of aangepast. De vertegenwoordigers hebben echter geen mandaat om in te stemmen met aanpassing van afspraken in het Alders-akkoord, evt standpunt van de vertegenwoordigers mbt aanpassing heeft als ontbindende voorwaarde de instemming van de achterban.

Mogelijke uitkomsten:
Partijen komen niet tot overeenstemming, Schiphol zegt het akkoord op.
partijen sluiten een nieuw compromis.

Als het Alders-akkoord door Schiphol wordt opgezegd neemt de staatsecretaris het roer over.

 • Is het college door de vertegenwoordigers in BRS geïnformeerd over dit probleem.
 • Zijn de mogelijke gevolgen voor de leef-omgeving voor de regio en specifiek Oostzaan bekend.
 • Welk mandaat heeft de BRS vertegenwoordiging in deze kwestie.
 • Wat is het standpunt van het college.
 • Vindt overleg plaats met BRS en het bewonersplatform over deze kwestie

Welke initiatieven zou de gemeente Oostzaan daarvoor kunnen nemen?

Namens de fractie GroenLinks

__________________________________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

Pasted Graphic

De verschrikkelijke gebeurtenissen de afgelopen dagen in Parijs hebben ook in Oostzaan diepe indruk gemaakt. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden en de slachtoffers.

De Franse journalisten en cartoonisten waren vreselijk moedig en gingen ondanks de terreurdreiging door met hun werk. Wij vinden dat je stil mag staan bij deze moed. We moeten naast elkaar blijven staan en iedereen beschermen die het vrije woord en humor een warm hart toe draagt. Zo zal “je suis Charlie” geen loze kreet zijn.
Voor ons is “je suis Charlie” een belofte om altijd op te komen voor het vrije woord en humor. Ook in Oostzaan.

Namens bestuur en fractie van GroenLinks Oostzaan
Bert Jongert (Fractievoorzitter)

https://groenlinks.nl/nieuws/van-ojik-aanslag-op-vrijheid-van-meningsuiting-mislukt
__________________________________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

SCHONE ENERGIE (stuur ons uw idee)

Nederland loopt enorm achter als het gaat om schone energie. GroenLinks is duidelijk: we investeren alleen nog maar in duurzame vormen van energie. Daarom zeggen we nee tegen onbetrouwbaar gas, kernenergie, steenkool en schaliegas.

Fossiele energie is slecht voor het klimaat, is vervuilend en raakt op.
Steeds meer mensen wekken zelf hun energie op. GroenLinks ondersteunt landelijke deze initiatieven en wil dat de overheid duurzame energie de ruimte geeft. Zon en wind hebben de toekomst.

schone energie

GroenLinks kiest ervoor dat we onafhankelijk van oliebaronnen en dubieuze regimes onze eigen energie opwekken. Zo stimuleren we werkgelegenheid en gaan we klimaatverandering tegen.

Ook GroenLinks in Oostzaan wil het gebruik van schone energie verder stimuleren. Dit doen we graag samen met u.

Heeft u in Oostzaan ideeën hoe we het gebruik van schone energie door particulieren of gemeente kunnen stimuleren laat het ons weten!

Mail HIER uw idee of standpunt.
__________________________________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

Vrijwillig natuurwerk in het Oostzanerveld.

Al 14 jaar werken de vrijwilligers van de Vogelbeschermingswacht ”Zaanstreek” in het Oostzanerveld. Dit is een enthousiaste groep mensen (ca. 25) uit Zaandam en Oostzaan die samen met Staatsbosbeheer gemaaid riet opruimen en boomopslag verwijderen. Het onderhouden van rietpercelen is belangrijk voor het aanwezige kwetsbare veenmos en de daar broedende rietvogels, zoals: Rietzanger, Kleine Karekiet, Rietgors Bruine Kiekendief en de Roerdomp.
Veenmos, de genoemde vogels en de Noordse Woelmuis zijn aangewezen als doel van dit Natura- 2000 gebied.

oostzanerveld01

Zaterdag 10 januari is het voor een ieder weer mogelijk vrijwilligerswerk te verrichten in het Oostzanerveld.
Zonder vrijwilligers groeit het Oostzanerveld dicht en verliest het zijn bijzondere waarde als weidevogelbroedgebied.
We verzamelen om 09.15 uur bij Cafe Restaurant Het Zaanse Hoekje aan de Watering 1 te Zaandam. Er is voldoende parkeergelegenheid in de nabijheid. Vandaar gaan we met de boot naar de rietpercelen, waar we tot ongeveer 13.30 uur werken. Voor het werken in het veld is het raadzaam warme werkkleding te dragen en laarzen zijn onmisbaar.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Jan Onrust, tel. 06-53608465

De volgende zaterdagen kan er nog worden gewerkt:
10 januari 2015
31 januari 2015
21 februari 2015
14 maart 2015

__________________________________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

GroenLinks motie vuurwerk aangenomen.

Fractie GroenLinks blij dat onze motie vuurwerk is aangenomen.
In de laatste raadsvergadering van het jaar bracht GroenLinks een motie in waarin we pleitten voor een vuurwerk vrije zone voor dit jaar rond het dierenasiel in het Zuideinde en voor inventarisatie van mogelijk overlast bij gevoelige "plaatsen" in het dorp. Daarnaast willen we dat de nieuwe tijden waarin het vuurwerk afgestoken mag worden, duidelijk gecommuniceerd gaan worden vanuit de gemeente. Uit de eerste politieke reactie bleek dat de motie voor wat betreft de vuurwerk vrije zone geen meerderheid zou krijgen. GroenLinks heeft de motie daarna aangepast en de nieuwe motie werd met algemene stemmen aangenomen. Natuurlijk zijn we teleurgesteld dat we geen vuurwerk vrije zone rond het dierenasiel hebben kunnen bewerkstelligen, maar we zijn tevreden met het resultaat. Zeker ook met het oog op de toekomst!

Gehele motie leest u hier:
__________________________________________________________________________________


GroenLinks Oostzaan

Oostzaan rijdt schoner.

Sinds deze zomer gebruikt de buitendienst van de gemeente een milieuvriendelijke vrachtwagen. De vorige van 11 jaar oud voldeed niet meer aan de veiligheidseisen en is niet milieuvriendelijk. De nieuwe truck voldoet aan de Euro 6 norm. Dit is de meest gunstige norm op het gebied van brandstofgebruik en uitstoot. De nieuwe auto rijdt schoner en zuiniger dan 16 vergelijkbare oudere vrachtwagens.
Hij wordt gebruikt voor diverse transporten (afvalcontainers), gladheidbestrijding en kan graven, takelen en slepen.
Ook de medewerkers van OVER-gemeenten dragen bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Door de aanschaf van een Nissan Leaf rijden de medewerkers nu volledig elektrisch tussen de gemeenten Oostzaan en Wormerland.
U als bewoner kunt ook uw duurzame steentje bijdragen!
Wist u dat er een subsidieregeling tot 1000,- is voor duurzame energie?

Lees hier meer over op de website van gemeente Oostzaan:

__________________________________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

Motie GroenLinks actief tegengaan oplaten ballonnen aangenomen!

Afgelopen 09 december 2014 werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin gemeenten opgeroepen worden om het oplaten van ballonnen actief tegen te gaan.
Wij hebben hier meteen op doorgepakt wat geresulteerd heeft in een positief resultaat. Waar vorig jaar de motie nog werd weggestemd, werd hij nu met algemene stemmen aangenomen!
We moeten zuinig zijn op onze leefomgeving. Zwerfvuil is zeer belastend voor onze flora en fauna. De zogenaamde plastic soep in de oceanen is overweldigend. Het behoeft geen uitleg dat al het plastic dat we niet in onze natuur brengen, bijdraagt aan vermindering van zwerfvuil.

..............................ballonnen02

Initiatiefneemster Cindy de Boer: " Hoe bijzonder! Ik ben blij met de inhoud van de motie en de unanieme aanname door de raad. Extra bijzonder omdat het indienen van de motie mijn eerste actie als raadslid was!
D66 was mede-indiener van de motie.

De gehele tekst van de motie vindt u hier.

__________________________________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

.......................Nieuw raadslid GroenLinks

...............................Cindy

Hallo allemaal! Via deze weg wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Cindy de Boer. Ik ben geboren, getogen en woonachtig in Oostzaan. Ik ben getrouwd en ben als inspecteur werkzaam bij de politie Eenheid Amsterdam.
Na de verkiezingen afgelopen maart ben ik aan de slag gegaan als fractieassistent binnen de fractie van GroenLinks Oostzaan. Afgelopen maandag ben ik geïnstalleerd als raadslid. Daar ben ik trots op. Ons prachtige dorp gaat mij enorm aan mijn hart. Ik woon er met veel plezier en wil me dan ook graag inzetten binnen de Oostzaanse politiek om ons leefmilieu in de breedste zin van het woord te "bewaken" en te verbeteren. Met ons bedoel ik niet alleen voor mij en mijn familie, maar voor alle inwoners van Oostzaan!
.....Kasten op het weiland 02
Mijn hart is groen. Mijn grootste passie vind ik in onze kleine imkerij aan huis. De honingbijen, wat een voorrecht om met hen te mogen "werken".
De tuin, onze dieren, ons huis...allemaal in ons dorp!
De plek waar ik dan ook het liefste ben...

Met vriendelijke groet,

Cindy de Boer
GroenLinks Oostzaan

__________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

ENERGIEMARKT IN OOSTZAAN

Op zaterdag 22 november vindt in Oostzaan een energiemarkt plaats.
Inwoners van Oostzaan en de omliggende gemeenten kunnen in het
gemeentehuis van Oostzaan terecht met al hun vragen over de installatie en subsidiemogelijkheden van zonnepanelen, maar ook over verdere verduurzaming van hun woning, bijvoorbeeld door middel van isolatie. De energiemarkt start om 10.00 uur en duurt tot 14.00 uur en wordt georganiseerd door de gemeente Oostzaan in samenwerking met Route du Soleil
Meer info:
KLIK HIER

__________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

Pasted Graphic


________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan


Algemene Beschouwingen begroting 2015

Geachte voorzitter,
In ons verkiezingsprogramma geven wij aan hoe GroenLinks in Oostzaan ons dorp ziet: zelfstandig, groen en sociaal.
Wij vinden dat de politiek dicht bij de bewoners moet blijven en een randvoorwaarde daarvoor is een zelfstandig Oostzaan. Als je een zelfstandig bestuur wilt, dan moet je ook laten zien dat het dorp door lokale politiek prima te besturen is. Een gezonde financiële situatie en een sluitende begroting zijn dus belangrijke voorwaarden voor de zelfstandige positie van ons dorp.
Zelfstandig, Groen, Sociaal en een sluitende begroting is dan ook onze inzet geweest in de onderhandelingen die aan de huidige coalitie vooraf gingen.
De voorgaande periode van 4 jaar Oostzaanse politiek blonk niet direct uit in politieke stabiliteit. En dan zeg ik het waarschijnlijk nog voorzichtig. Iedere Oostzaner die je voor, tijdens en na de verkiezingen sprak uitte de wens uit om tot een overzichtelijkere en vooral stabielere politieke situatie te komen. Zie hier de inzet voor GroenLinks om tot een brede coalitie te komen.

Voorzitter,
GroenLinks heeft een prachtige verkiezingsuitslag gehaald. We zijn blij met de winst en het vertrouwen dat de Oostzaanse kiezer ons geschonken heeft. We zijn ronduit trots dat we in procenten de grootste afdeling van GroenLinks zijn in Nederland!
Terug naar de brede coalitie. Deze is er gekomen. De drie partijen die de coalitie vormen hebben hun verantwoordelijkheid genomen en hebben een stabiele meerderheid in de raad. Wij ervaren de coalitie, maar zeker ook de samenwerking met de oppositie, als zeer constructief.
Wij zijn blij dat we in het coalitieakkoord afspraken hebben kunnen maken over een Zelfstandig Oostzaan; een sluitende begroting; zorg, een groene buffer tussen Amsterdam en Zaandam, bescherming van de karakteristieke kenmerken van de Oostzaanse lintbebouwing en bescherming en behoud van het Oostzanerveld.

Voorzitter,
Een sluitende begroting is, zoals gezegd, belangrijk voor een zelfstandig Oostzaan en een belangrijke afspraak in het coalitie akkoord en met deze begroting is die ook tot stand gekomen. Niet alleen voor 2015 maar ook in de meerjarenraming 2016, 2017 en 2018. De begroting, en dat hoeven we niet onder stoelen of banken te steken, is voor iedere partij een zware en stevige operatie geweest. Bezuinigen is niet leuk en dwingt altijd tot moeilijke keuzes. Ook wij hebben moeten bezuinigen op gebieden waar we dat liever niet zouden zien. Toch denkt GroenLinks dat er een evenwichtige begroting is gevonden. Wij zijn verheugd dat de bezuinigingen op Sport en Cultuur, dus het rijke Oostzaanse verenigingsleven, beperkt is gebleven. Tegelijkertijd realiseren we ons dat zeker bij sommige verenigingen, ook hier de rek wel uit is.
Sinds jaar en dag heeft GroenLinks in zijn programma dat we geen lastenverhoging willen voor de Oostzaanse burger via de OZB. Dat is ook nu weer gelukt. Oostzaan zit op een heel redelijk niveau met de OZB. Landelijk ligt dit onder het gemiddelde en dit willen wij graag zo houden.

Voorzitter,
De decentralisaties zijn de grote uitdaging voor gemeenten in het hele land. Ook voor GroenLinks is dit een grote bron van zorg. Ik denk niet dat ik overdrijf wanneer ik stel dat deze bezuinigingen, want dat zijn het ook!, de komende jaren het grote pijnpunt is voor gemeenten. Echter wij moeten ervoor zorgen dat de pijn misschien bij de gemeente ligt, maar niet of zo min mogelijk bij de inwoners van Oostzaan. Voorwaar een uitdaging.
Een, in onze ogen, onderschat probleem bij de decentralisaties is de privacy. Hierover is in onze ogen niet goed of niet lang genoeg nagedacht. Sterker dit dreigt het ondergeschoven kindje te worden. Mijn collega Arjen Ronner heeft dit al enkele keren aangekaart en de wethouder heeft gezegd dat ze onze zorgen deelt, maar dat dit een lastig te tackelen probleem is en zich eigenlijk in de praktijk moet ontwikkelen. Dit aangehoord hebbende schuw ik niet om grote woorden te gebruiken; Privacy is een recht van mensen en onontbeerlijk in een goed draaiende democratie! Het zal u niet verbazen dat dit voor ons dus een belangrijk aandachtspunt blijft.

Voorzitter,
In het Twiske moet een goede balans zijn tussen recreatie en natuurwaarden. Beide zijn zeer belangrijk en staat ook duidelijk in ons coalitieakkoord. Voor GroenLinks, en dit zeg ik ook voor die mensen die ons er vragen over gesteld hebben, is die balans er niet wanneer er plannen zijn voor, en daar is hij weer, waterskibanen of iets dergelijks. Ik realiseer me dat dit een uitgekauwd voorbeeld is, maar het duikt hier en daar nog steeds op. Daarbij staat dit voorbeeld voor een vorm van grootschalige recreatie die GroenLinks niet wil in het Twiske.

Vorig jaar is onder de toenmalige wethouder Monen het project Oostzanerveld weer goed op de rails gezet en is, samen met Staatsbosbeheer,. een flink deel van het veld schoongemaakt. Wij verzoeken het college om ook dit jaar het beschikbare geld op die manier in te zetten.
Tevens vragen wij het college om werk te maken van het aanschrijven van eigenaren van percelen in het Oostzanerveld om hun percelen, zoals het bestemmingsplan voorschrijft, schoon te maken. Een motie van soortgelijke strekking is reeds door de gehele raad aangenomen op 29 oktober 2012.

Voorzitter,
Voor GroenLinks zijn de luchtkwaliteit en de hoogspanning een bron van zorg. Bewoners spreken ons hier terecht over aan. Vorige week was er in deze zaal een informatieavond, waarbij het ministerie van Economische Zaken, Tennet en een onafhankelijk, door Tennet uitgenodigd, onderzoeksinstituut aanwezig waren. Ook al weten we ondertussen wat er komen gaat, het blijft een schokkende ervaring om te zien hoe deze bedrijven en instituten omgaan met mensen die met terechte vragen en zorgen zitten. Het woord economisch bij het ministerie van Economische Zaken is wel goed gekozen. Economie lijkt altijd boven de mens te gaan. Ook al is het ook voor ons frustrerend om te zien hoe koud en afstandelijk deze instituten opereren en hoe weinig de lokale politiek hierover te zeggen heeft, wij zullen blijven knokken om tot een aanvaardbare oplossing te komen voor deze mensen. Het kan echt niet zo zijn dat waar elke inwoner in Nederland de vruchten plukt van een betrouwbare stroomvoorziening een kleine groep mensen hier de rekening voor betaald. Een goed begin zou zijn dat het zogenaamde “zakelijk recht” als eerste goed geregeld zou worden. Wij zullen wederom onze 2
e Kamerleden vragen om dit in de tweede kamer en bij de minister aan te kaarten.

Voorzitter,
GroenLinks hecht er zeer aan dat er stappen worden gezet op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en energieopwekking. Reeds 19 maart 2012 hebben wij hier een motie over ingediend, die de meerderheid van de raad kreeg. Wij zien hier nog steeds de mogelijkheden om als dorp een steentje bij te dragen aan 1 van de grootste problemen van deze tijd, de klimaatverandering. En daarnaast, ook niet onbelangrijk in deze tijd, bezuinigingen op energiegebruik en de rekening die daarbij hoort te realiseren.
Wij blijven ons zorgen maken over de luchtkwaliteit die er met de geplande verbreding van de A8 niet beter op gaat worden.
Uit onderzoek in Rotterdam blijkt dat alleen al door het verhogen van de maximum snelheid van 80 naar 100 km/u de omwonenden van de A13 significant weken korter te leven hebben.
Volgens onze informatie heeft de Raad van State vorige week de rijksoverheid gesommeerd om bij Rotterdam de snelheid, die op sommige plekken weer was verhoogd, terug te brengen naar 80 km/h. Wij blijven dit ook de goede snelheid vinden voor de snelwegen rond Oostzaan.

Voorzitter,
Vorig jaar sloot mijn geachte voorganger af met de woorden: “De komende jaren worden spannend.” Deze spanning is nog niet weg.
Voor onze bewoners als het gaat om hun baan, hun inkomen en hun zorg. Hoe gaan de decentralisaties uitwerken. Er staat veel op papier en in theorie zal het werken. De praktijk blijkt echter vaak weerbarstig
Voor het college als het gaat de theorie van de decentralisaties om te zetten naar de praktijk.
Voor de raad; hoe houden we grip op de soms ingewikkelde materie die op ons afkomt.
En voor college en raad samen lukt het ons om een derde gemeente te interesseren om partner te worden in Over-gemeente.
Afgelopen week heb ik een overheid, het ministerie van Economische zaken, en een bedrijf, Tennet, op een zeer onprettige manier aan het werk gezien; koud, onverschillig, en geen enkele aandacht voor de vragen en zorgen van mensen.
GroenLinks wil op lokaal niveau wel een betrokken bestuur dat aandacht heeft voor de inwoners van Oostzaan. Onze bewoners zijn geen klanten. Zij zijn onze partners, voor wie wij werken. Wij zien graag dat het college de komende jaren met en naast de bewoners aan het werk gaat en er voor zorgt dat mensen die het moeilijk hebben voldoende ondersteuning krijgen, zodat iedereen mee kan blijven doen in onze samenleving.

Een Zelfstandig, Groen en Sociaal Oostzaan. Kortom: een fijne plek om te wonen!

Dank u wel voorzitter

De overgrote meerderheid in de raad heeft de begroting aangenomen.
De gehele begroting vind u hier:

________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

GroenLinks bepleit nieuwe nivelleringspolitiek

Het is tijd voor Nieuwe Nivelleringspolitiek. Dat schrijft Jesse Klaver
(tweede kamerlid GroenLinks) in een pamflet dat vandaag verschijnt, aan de vooravond van de komst van de econoom Thomas Piketty naar Nederland.
Klaver doet vijf voorstellen om de hyperrijken zwaarder te belasten.

De opbrengsten worden gebruikt om de lasten op arbeid te verlagen,
waardoor er werkgelegenheid wordt gecreëerd en mensen meer geld in hun portemonnee overhouden.

De 5 voorstellen zijn:
- Het verdubbelen van de aandelenbelasting (dividendbelasting) van 15 naar 30%;
- Reëele inkomsten uit vermogen progressief belasten door invoering van een toptarief van 50% voor vermogens groter dan een miljoen;
- Het introduceren van een toptarief in de erfbelasting, waardoor
erfenissen groter dan een miljoen zwaarder worden belast;
- Het stimuleren van het kleinere inkomensverschillen binnen een bedrijf;
- Het aanpakken van belastingontwijking door multinationals

Jesse Klaver: Te lang ging de aandacht van de politiek bij nivellering
uit naar herverdeling van middengroepen naar lage inkomens. Maar de echte ongelijkheid komt door de enorme groei van het vermogen van de hyperrijken, de rijkste 2% van dit land. Over het inkomen uit dit vermogen betalen zij veel minder belasting dan de meeste Nederlanders moeten betalen over hun salaris. Dat is onrechtvaardig en economisch niet verstandig. Deze tijd vraagt om nieuwe nivelleringspolitiek waardoor de sterkste schouders ook echt de zwaarste lasten gaan dragen.
”

Bert Jongert (fractievoorzitter): "de tweedeling in onze Nederlandse
samenleving is onaanvaardbaar. GroenLinks Oostzaan is echt blij met deze sterke voorstellen."


Voor meer info KLIK HIER:

________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Verklaring:

GroenLinks steunt deelname aan missie tegen ISIS


GroenLinks geeft steun aan de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen
ISIS. De internationale gemeenschap heeft de plicht burgers te beschermen en de ongekend wrede opmars van ISIS te stoppen. Daar hoort militaire inzet helaas bij, zei Bram van Ojik in de Tweede Kamer. Wel benadrukte hij dat militaire actie alleen succesvol kan zijn als die is ingebed in een lange termijn programma van niet militaire maatregelen, zoals diplomatieke inspanningen, ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp.

Zie hier Bram van Ojik in van Oog tot Oog.

________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Peter Leegwater waarnemend burgemeester Oostzaan


Peter Leegwater wordt benoemd tot waarnemend burgemeester van Oostzaan.

peter leegwater

Dat heeft commissaris van de Koningin Johan Remkes besloten na overleg met een delegatie bestaande uit de fractievoorzitters, wethouder en griffier van de gemeente.

zie ook Noord Hollands Dagblad
________________________________________________________

__________________________________________________________


TERUG