GL_ZIDT_badge_H_RGB


Welkom op de site van

GroenLinks Oostzaan
________________________________________________________
De nieuwste artikelen vindt u hier:

Motie GroenLinks actief tegengaan oplaten ballonnen aangenomen!
Nieuw raadslid GroenLinks
Energiemarkt in Oostzaan

__________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

Motie GroenLinks actief tegengaan oplaten ballonnen aangenomen!

Afgelopen 09 december 2014 werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin gemeenten opgeroepen worden om het oplaten van ballonnen actief tegen te gaan.
Wij hebben hier meteen op doorgepakt wat geresulteerd heeft in een positief resultaat. Waar vorig jaar de motie nog werd weggestemd, werd hij nu met algemene stemmen aangenomen!
We moeten zuinig zijn op onze leefomgeving. Zwerfvuil is zeer belastend voor onze flora en fauna. De zogenaamde plastic soep in de oceanen is overweldigend. Het behoeft geen uitleg dat al het plastic dat we niet in onze natuur brengen, bijdraagt aan vermindering van zwerfvuil.

..............................ballonnen02

Initiatiefneemster Cindy de Boer: " Hoe bijzonder! Ik ben blij met de inhoud van de motie en de unanieme aanname door de raad. Extra bijzonder omdat het indienen van de motie mijn eerste actie als raadslid was!
D66 was mede-indiener van de motie.

De gehele tekst van de motie vindt u hier.

__________________________________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

.......................Nieuw raadslid GroenLinks

...............................Cindy

Hallo allemaal! Via deze weg wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Cindy de Boer. Ik ben geboren, getogen en woonachtig in Oostzaan. Ik ben getrouwd en ben als inspecteur werkzaam bij de politie Eenheid Amsterdam.
Na de verkiezingen afgelopen maart ben ik aan de slag gegaan als fractieassistent binnen de fractie van GroenLinks Oostzaan. Afgelopen maandag ben ik geïnstalleerd als raadslid. Daar ben ik trots op. Ons prachtige dorp gaat mij enorm aan mijn hart. Ik woon er met veel plezier en wil me dan ook graag inzetten binnen de Oostzaanse politiek om ons leefmilieu in de breedste zin van het woord te "bewaken" en te verbeteren. Met ons bedoel ik niet alleen voor mij en mijn familie, maar voor alle inwoners van Oostzaan!
.....Kasten op het weiland 02
Mijn hart is groen. Mijn grootste passie vind ik in onze kleine imkerij aan huis. De honingbijen, wat een voorrecht om met hen te mogen "werken".
De tuin, onze dieren, ons huis...allemaal in ons dorp!
De plek waar ik dan ook het liefste ben...

Met vriendelijke groet,

Cindy de Boer
GroenLinks Oostzaan

__________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

ENERGIEMARKT IN OOSTZAAN

Op zaterdag 22 november vindt in Oostzaan een energiemarkt plaats.
Inwoners van Oostzaan en de omliggende gemeenten kunnen in het
gemeentehuis van Oostzaan terecht met al hun vragen over de installatie en subsidiemogelijkheden van zonnepanelen, maar ook over verdere verduurzaming van hun woning, bijvoorbeeld door middel van isolatie. De energiemarkt start om 10.00 uur en duurt tot 14.00 uur en wordt georganiseerd door de gemeente Oostzaan in samenwerking met Route du Soleil
Meer info:
KLIK HIER

__________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

Pasted Graphic


________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan


Algemene Beschouwingen begroting 2015

Geachte voorzitter,
In ons verkiezingsprogramma geven wij aan hoe GroenLinks in Oostzaan ons dorp ziet: zelfstandig, groen en sociaal.
Wij vinden dat de politiek dicht bij de bewoners moet blijven en een randvoorwaarde daarvoor is een zelfstandig Oostzaan. Als je een zelfstandig bestuur wilt, dan moet je ook laten zien dat het dorp door lokale politiek prima te besturen is. Een gezonde financiële situatie en een sluitende begroting zijn dus belangrijke voorwaarden voor de zelfstandige positie van ons dorp.
Zelfstandig, Groen, Sociaal en een sluitende begroting is dan ook onze inzet geweest in de onderhandelingen die aan de huidige coalitie vooraf gingen.
De voorgaande periode van 4 jaar Oostzaanse politiek blonk niet direct uit in politieke stabiliteit. En dan zeg ik het waarschijnlijk nog voorzichtig. Iedere Oostzaner die je voor, tijdens en na de verkiezingen sprak uitte de wens uit om tot een overzichtelijkere en vooral stabielere politieke situatie te komen. Zie hier de inzet voor GroenLinks om tot een brede coalitie te komen.

Voorzitter,
GroenLinks heeft een prachtige verkiezingsuitslag gehaald. We zijn blij met de winst en het vertrouwen dat de Oostzaanse kiezer ons geschonken heeft. We zijn ronduit trots dat we in procenten de grootste afdeling van GroenLinks zijn in Nederland!
Terug naar de brede coalitie. Deze is er gekomen. De drie partijen die de coalitie vormen hebben hun verantwoordelijkheid genomen en hebben een stabiele meerderheid in de raad. Wij ervaren de coalitie, maar zeker ook de samenwerking met de oppositie, als zeer constructief.
Wij zijn blij dat we in het coalitieakkoord afspraken hebben kunnen maken over een Zelfstandig Oostzaan; een sluitende begroting; zorg, een groene buffer tussen Amsterdam en Zaandam, bescherming van de karakteristieke kenmerken van de Oostzaanse lintbebouwing en bescherming en behoud van het Oostzanerveld.

Voorzitter,
Een sluitende begroting is, zoals gezegd, belangrijk voor een zelfstandig Oostzaan en een belangrijke afspraak in het coalitie akkoord en met deze begroting is die ook tot stand gekomen. Niet alleen voor 2015 maar ook in de meerjarenraming 2016, 2017 en 2018. De begroting, en dat hoeven we niet onder stoelen of banken te steken, is voor iedere partij een zware en stevige operatie geweest. Bezuinigen is niet leuk en dwingt altijd tot moeilijke keuzes. Ook wij hebben moeten bezuinigen op gebieden waar we dat liever niet zouden zien. Toch denkt GroenLinks dat er een evenwichtige begroting is gevonden. Wij zijn verheugd dat de bezuinigingen op Sport en Cultuur, dus het rijke Oostzaanse verenigingsleven, beperkt is gebleven. Tegelijkertijd realiseren we ons dat zeker bij sommige verenigingen, ook hier de rek wel uit is.
Sinds jaar en dag heeft GroenLinks in zijn programma dat we geen lastenverhoging willen voor de Oostzaanse burger via de OZB. Dat is ook nu weer gelukt. Oostzaan zit op een heel redelijk niveau met de OZB. Landelijk ligt dit onder het gemiddelde en dit willen wij graag zo houden.

Voorzitter,
De decentralisaties zijn de grote uitdaging voor gemeenten in het hele land. Ook voor GroenLinks is dit een grote bron van zorg. Ik denk niet dat ik overdrijf wanneer ik stel dat deze bezuinigingen, want dat zijn het ook!, de komende jaren het grote pijnpunt is voor gemeenten. Echter wij moeten ervoor zorgen dat de pijn misschien bij de gemeente ligt, maar niet of zo min mogelijk bij de inwoners van Oostzaan. Voorwaar een uitdaging.
Een, in onze ogen, onderschat probleem bij de decentralisaties is de privacy. Hierover is in onze ogen niet goed of niet lang genoeg nagedacht. Sterker dit dreigt het ondergeschoven kindje te worden. Mijn collega Arjen Ronner heeft dit al enkele keren aangekaart en de wethouder heeft gezegd dat ze onze zorgen deelt, maar dat dit een lastig te tackelen probleem is en zich eigenlijk in de praktijk moet ontwikkelen. Dit aangehoord hebbende schuw ik niet om grote woorden te gebruiken; Privacy is een recht van mensen en onontbeerlijk in een goed draaiende democratie! Het zal u niet verbazen dat dit voor ons dus een belangrijk aandachtspunt blijft.

Voorzitter,
In het Twiske moet een goede balans zijn tussen recreatie en natuurwaarden. Beide zijn zeer belangrijk en staat ook duidelijk in ons coalitieakkoord. Voor GroenLinks, en dit zeg ik ook voor die mensen die ons er vragen over gesteld hebben, is die balans er niet wanneer er plannen zijn voor, en daar is hij weer, waterskibanen of iets dergelijks. Ik realiseer me dat dit een uitgekauwd voorbeeld is, maar het duikt hier en daar nog steeds op. Daarbij staat dit voorbeeld voor een vorm van grootschalige recreatie die GroenLinks niet wil in het Twiske.

Vorig jaar is onder de toenmalige wethouder Monen het project Oostzanerveld weer goed op de rails gezet en is, samen met Staatsbosbeheer,. een flink deel van het veld schoongemaakt. Wij verzoeken het college om ook dit jaar het beschikbare geld op die manier in te zetten.
Tevens vragen wij het college om werk te maken van het aanschrijven van eigenaren van percelen in het Oostzanerveld om hun percelen, zoals het bestemmingsplan voorschrijft, schoon te maken. Een motie van soortgelijke strekking is reeds door de gehele raad aangenomen op 29 oktober 2012.

Voorzitter,
Voor GroenLinks zijn de luchtkwaliteit en de hoogspanning een bron van zorg. Bewoners spreken ons hier terecht over aan. Vorige week was er in deze zaal een informatieavond, waarbij het ministerie van Economische Zaken, Tennet en een onafhankelijk, door Tennet uitgenodigd, onderzoeksinstituut aanwezig waren. Ook al weten we ondertussen wat er komen gaat, het blijft een schokkende ervaring om te zien hoe deze bedrijven en instituten omgaan met mensen die met terechte vragen en zorgen zitten. Het woord economisch bij het ministerie van Economische Zaken is wel goed gekozen. Economie lijkt altijd boven de mens te gaan. Ook al is het ook voor ons frustrerend om te zien hoe koud en afstandelijk deze instituten opereren en hoe weinig de lokale politiek hierover te zeggen heeft, wij zullen blijven knokken om tot een aanvaardbare oplossing te komen voor deze mensen. Het kan echt niet zo zijn dat waar elke inwoner in Nederland de vruchten plukt van een betrouwbare stroomvoorziening een kleine groep mensen hier de rekening voor betaald. Een goed begin zou zijn dat het zogenaamde “zakelijk recht” als eerste goed geregeld zou worden. Wij zullen wederom onze 2
e Kamerleden vragen om dit in de tweede kamer en bij de minister aan te kaarten.

Voorzitter,
GroenLinks hecht er zeer aan dat er stappen worden gezet op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en energieopwekking. Reeds 19 maart 2012 hebben wij hier een motie over ingediend, die de meerderheid van de raad kreeg. Wij zien hier nog steeds de mogelijkheden om als dorp een steentje bij te dragen aan 1 van de grootste problemen van deze tijd, de klimaatverandering. En daarnaast, ook niet onbelangrijk in deze tijd, bezuinigingen op energiegebruik en de rekening die daarbij hoort te realiseren.
Wij blijven ons zorgen maken over de luchtkwaliteit die er met de geplande verbreding van de A8 niet beter op gaat worden.
Uit onderzoek in Rotterdam blijkt dat alleen al door het verhogen van de maximum snelheid van 80 naar 100 km/u de omwonenden van de A13 significant weken korter te leven hebben.
Volgens onze informatie heeft de Raad van State vorige week de rijksoverheid gesommeerd om bij Rotterdam de snelheid, die op sommige plekken weer was verhoogd, terug te brengen naar 80 km/h. Wij blijven dit ook de goede snelheid vinden voor de snelwegen rond Oostzaan.

Voorzitter,
Vorig jaar sloot mijn geachte voorganger af met de woorden: “De komende jaren worden spannend.” Deze spanning is nog niet weg.
Voor onze bewoners als het gaat om hun baan, hun inkomen en hun zorg. Hoe gaan de decentralisaties uitwerken. Er staat veel op papier en in theorie zal het werken. De praktijk blijkt echter vaak weerbarstig
Voor het college als het gaat de theorie van de decentralisaties om te zetten naar de praktijk.
Voor de raad; hoe houden we grip op de soms ingewikkelde materie die op ons afkomt.
En voor college en raad samen lukt het ons om een derde gemeente te interesseren om partner te worden in Over-gemeente.
Afgelopen week heb ik een overheid, het ministerie van Economische zaken, en een bedrijf, Tennet, op een zeer onprettige manier aan het werk gezien; koud, onverschillig, en geen enkele aandacht voor de vragen en zorgen van mensen.
GroenLinks wil op lokaal niveau wel een betrokken bestuur dat aandacht heeft voor de inwoners van Oostzaan. Onze bewoners zijn geen klanten. Zij zijn onze partners, voor wie wij werken. Wij zien graag dat het college de komende jaren met en naast de bewoners aan het werk gaat en er voor zorgt dat mensen die het moeilijk hebben voldoende ondersteuning krijgen, zodat iedereen mee kan blijven doen in onze samenleving.

Een Zelfstandig, Groen en Sociaal Oostzaan. Kortom: een fijne plek om te wonen!

Dank u wel voorzitter

De overgrote meerderheid in de raad heeft de begroting aangenomen.
De gehele begroting vind u hier:

________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

GroenLinks bepleit nieuwe nivelleringspolitiek

Het is tijd voor Nieuwe Nivelleringspolitiek. Dat schrijft Jesse Klaver
(tweede kamerlid GroenLinks) in een pamflet dat vandaag verschijnt, aan de vooravond van de komst van de econoom Thomas Piketty naar Nederland.
Klaver doet vijf voorstellen om de hyperrijken zwaarder te belasten.

De opbrengsten worden gebruikt om de lasten op arbeid te verlagen,
waardoor er werkgelegenheid wordt gecreëerd en mensen meer geld in hun portemonnee overhouden.

De 5 voorstellen zijn:
- Het verdubbelen van de aandelenbelasting (dividendbelasting) van 15 naar 30%;
- Reëele inkomsten uit vermogen progressief belasten door invoering van een toptarief van 50% voor vermogens groter dan een miljoen;
- Het introduceren van een toptarief in de erfbelasting, waardoor
erfenissen groter dan een miljoen zwaarder worden belast;
- Het stimuleren van het kleinere inkomensverschillen binnen een bedrijf;
- Het aanpakken van belastingontwijking door multinationals

Jesse Klaver: Te lang ging de aandacht van de politiek bij nivellering
uit naar herverdeling van middengroepen naar lage inkomens. Maar de echte ongelijkheid komt door de enorme groei van het vermogen van de hyperrijken, de rijkste 2% van dit land. Over het inkomen uit dit vermogen betalen zij veel minder belasting dan de meeste Nederlanders moeten betalen over hun salaris. Dat is onrechtvaardig en economisch niet verstandig. Deze tijd vraagt om nieuwe nivelleringspolitiek waardoor de sterkste schouders ook echt de zwaarste lasten gaan dragen.
”

Bert Jongert (fractievoorzitter): "de tweedeling in onze Nederlandse
samenleving is onaanvaardbaar. GroenLinks Oostzaan is echt blij met deze sterke voorstellen."


Voor meer info KLIK HIER:

________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Verklaring:

GroenLinks steunt deelname aan missie tegen ISIS


GroenLinks geeft steun aan de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen
ISIS. De internationale gemeenschap heeft de plicht burgers te beschermen en de ongekend wrede opmars van ISIS te stoppen. Daar hoort militaire inzet helaas bij, zei Bram van Ojik in de Tweede Kamer. Wel benadrukte hij dat militaire actie alleen succesvol kan zijn als die is ingebed in een lange termijn programma van niet militaire maatregelen, zoals diplomatieke inspanningen, ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp.

Zie hier Bram van Ojik in van Oog tot Oog.

________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Peter Leegwater waarnemend burgemeester Oostzaan


Peter Leegwater wordt benoemd tot waarnemend burgemeester van Oostzaan.

peter leegwater

Dat heeft commissaris van de Koningin Johan Remkes besloten na overleg met een delegatie bestaande uit de fractievoorzitters, wethouder en griffier van de gemeente.

zie ook Noord Hollands Dagblad
________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan
KEUZES VOOR EEN EERLIJKE TOEKOMST


"LANDELIJKE TEGENBEGROTING 2015"

In deze tegenbegroting (als reactie op de plannen gepresenteerd op
Prinsjesdag)presenteert GroenLinks een aantal concrete voorstellen om een start te maken met het oplossen van de grote uitdagingen van deze tijd: toenemende internationale spanningen, klimaatverandering,
grondstoffenschaarste, hardnekkige werkloosheid en toenemende
ongelijkheid.

Duurzame economie
In de tegenbegroting van GroenLinks wordt de belasting op energie voor bedrijven net zo hoog als voor consumenten en wordt de subsidie afgeschaft die het bedrijfsleven krijgt op CO2 uitstoot. Consumenten krijgen vrijstelling van belasting als zij gebruik maken van schone stroom. Tegelijkertijd worden de werkgeverspremies met 2 miljard verlaagd.

Bram van Ojik: “De echte oorzaak van de hoge werkloosheid is niet dat
mensen zich niet aanbieden op de arbeidsmarkt, maar dat er te weinig vraag is naar personeel. Daarom maakt GroenLinks het goedkoper voor bedrijven om mensen in dienst te nemen. Daar staat tegenover dat het duurder wordt om het milieu te vervuilen. Twee vliegen in één klap.”

Eerlijk delen
Daarnaast doet GroenLinks voorstellen om de groeiende ongelijkheid tegen te gaan. Door belastingontwijking van multinationals aan te pakken kan de overheid 1,3 miljard aan extra inkomsten binnen halen. Om excessieve salarissen te ontmoedigen houdt GroenLinks de crisisheffing in stand. Ook de belastingverlaging voor de hoogste inkomens wordt teruggedraaid. De belasting voor de laagste inkomen (eerste schijf) wordt met een miljard extra verlaagd.

Bram van Ojik: "Het is niet eerlijk dat de allerrijksten nauwelijks
belasting betalen over hun vermogens, terwijl er tegelijkertijd nog zoveel werkenden armen zijn en onrechtvaardig dat multinationals via Nederland hun belastingplicht kunnen ontlopen, terwijl kleine ondernemers wel netjes winstbelasting betalen.”

Bert Jongert Fractievoorzitter Oostzaan: "GroenLinks presenteert een
duidelijke en heldere tegenbegroting, waarin wel die keuzes gemaakt worden die de echt grote problemen van deze tijd, maar zeker ook die van onze kinderen, aanpakt. Ook op Oostzaanse schaal werkt GroenLinks hard aan deze grote problemen (naast natuurlijk het goed besturen van het dorp!). Zo zijn er in het coalitieakkoord o.a. afspraken gemaakt over het behoud van het Groen in het dorp, aanpak van fijnstof- en hoogspanningsproblematiek, Flora en Fauna en werkgelegenheid."

KLIK HIER VOOR DE GEHELE TEGENBEGROTING

________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan
Vrijwillig natuurwerk in het Oostzanerveld

Al 14 jaar werken de vrijwilligers van de Vogelbeschermingswacht ”Zaanstreek” in het Oostzanerveld. Dit is een enthousiaste groep mensen (ca. 25) uit Zaandam en Oostzaan die samen met Staatsbosbeheer gemaaid riet opruimen en boomopslag verwijderen. Het onderhouden van rietpercelen is belangrijk voor het aanwezige kwetsbare veenmos en de daar broedende rietvogels, zoals: Rietzanger, Kleine Karekiet, Rietgors Bruine Kiekendief en de Roerdomp.
…………..oostzanerveld01
Veenmos, de genoemde vogels en de Noordse Woelmuis zijn aangewezen als doel van dit Natura- 2000 gebied.
Zaterdag 27 september is het voor een ieder weer mogelijk vrijwilligerswerk te verrichten in het Oostzanerveld.
Zonder vrijwilligers groeit het Oostzanerveld dicht en verliest het zijn bijzondere waarde als weidevogelbroedgebied.
We verzamelen om 09.15 uur bij Café Restaurant Het Zaanse Hoekje aan de Watering 1 te Zaandam. Er is voldoende parkeergelegenheid in de nabijheid. Vandaar gaan we met de boot naar de rietpercelen, waar we tot ongeveer 13.30 uur werken .Voor het werken in het veld is het raadzaam warme werkkleding te dragen en laarzen zijn onmisbaar.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Jan Onrust, tel. 06-53608465

De volgende zaterdagen wordt er weer gewerkt:

27 september 2014
18 oktober 2014
8 november 2014
19 november 2014
10 januari 2015
31 januari 2015
21 februari 2015
14 maart 2015

________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan
Privacy burgers in relatie tot de decentralisaties

GroenLinks maakt zich zorgen over de Privacy van burgers in relatie tot de 3
decentralisaties (het overhevelen van taken en verantwoordelijkheden van
het Rijk naar de Gemeenten in de z.g. Participatiewet, de Wmo en de
jeugdzorg) die eraan komen. Door de snelheid waarmee het kabinet deze
decentralisaties wil uitvoeren lijkt dit zeer belangrijke aspect
ondergesneeuwd te raken. Fractielid Arjen Ronner heeft een aantal
schriftelijke vragen aan het college hierover gesteld.

Bijgaand treft u de schriftelijke vragen


Pasted Graphic

________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

Oostzaan start eigen Repair Café

Wat doe je met een broodrooster die het niet meer doet? Met een fiets
waarvan het wiel aanloopt? Of met een trui waar mottengaatjes in zitten?
Weggooien? Mooi niet! De burgemeester opent op zaterdag 14 juni het
allereerste Repair Café van Oostzaan.

repaer cafe

In De Bres, aan de Dr. Snijderstraat 2a, draait het op 14 juni allemaal om repareren. Tussen 10.00 uur en 13.00 uur staan diverse vaklieden klaar. Elektriciens, een naaister, een fietsenmaker en een timmerman helpen gratis bij alle mogelijke reparaties. Ook gereedschap en materialen zijn aanwezig. Mensen die het Repair Café bezoeken, nemen van thuis kapotte spullen mee. Broodroosters, lampjes, föhns, kleding, fietsen, speelgoed, servies... alles wat het niet meer doet, is welkom. De vaklui in het Repair Café weten bijna altijd raad!

Repareren bespaart geld en kostbare grondstoffen en het draagt bij aan de beperking van de CO2-uitstoot. Maar bovenal willen de initiatiefnemers met het Repair Café laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk.

Het Repair Café in Oostzaan is een gezamenlijk initiatief van de gemeente, de Bres, SHO, kledinginzameling KICI en jongerenwerk Oostzaan.

GroenLinks Oostzaan wenst de initiatiefnemers veel succes!

Voor het hele persbericht:
KLIK HIER

________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

80 KM EN GOED OPENBAAR VERVOER.

Slechte luchtkwaliteit langs A8

Afgelopen maandag is een, mede door GroenLinks ondertekend, amendement door, met uitzondering van de VVD, gehele Oostzaanse gemeenteraad aangenomen.

Het amendement pleit er voor dat er een maximum snelheid op de A8 wordt ingesteld van 80 km. Hierbij wordt ook verwezen naar de onlangs voor de volle 24 uur ingestelde maximum snelheid van 80 km per uur op de A10-west vanwege de slechte luchtkwaliteit aldaar.

Ook willen wij het openbaar vervoer stimuleren van en naar onze bedrijven terreinen. Ook dit kan een positieve invloed op de luchtkwaliteit hebben.

80km

Bert Jongert fractievoorzitter: "GroenLinks in Oostzaan pleit al lang
voor maatregelen die de luchtkwaliteit in Oostzaan verbeteren. De
luchtkwaliteit is al lang een grote zorg voor ons. Ook in ons
verkiezingsprogramma besteden we hier veel aandacht aan. Dit is een (zeer) klein stapje naar een verbetering van de luchtkwaliteit."

Andere noodzakelijke maatregelen zijn o.a.:

  • Het geluidsscherm langs de A8 doortrekken tot het BP-station. De extra verkeersdrukte maakt meer herrie en de aan de westkant geplaatste schermen weerkaatsten het geluid naar Oostzaan.
  • Het geluidsscherm wijzigen in een luchtzuiverend en geluiddempend luchtscherm.
  • Een filter plaatsen in het afzuigsysteem van de Tweede Coentunnel.
  • Waar mogelijk bomen te planten langs de snelweg, want bomen dempen geluid en halen fijnstof uit de lucht.

________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

David Lindenaar stelt zich voor

"Dag allen!
Langs deze weg wil ik mij graag voorstellen. Mijn naam is David Lindenaar en woon sinds april 2012 in Oostzaan. Ik woon nog niet lang in het dorp. Maar wil er wel graag lang blijven wonen. Ik ben nu ongeveer 14 jaar lid van GroenLinks. Ik ben van 2010-2012 raadslid geweest voor GroenLinks in Amsterdam Zuidoost. Helaas ben ik verplicht afgetreden wegens een verhuizing naar Oostzaan. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam Zuidoost. Verder heb ik mij ingezet voor verschillende verkiezingen en heb ik meerdere activiteiten voor GroenLinks in Amsterdam Zuidoost georganiseerd. Zo heb ik bijvoorbeeld een activiteit over het behoud van de flat Kleiburg georganiseerd en activiteiten over het behoud van de Gaasperplas.
Ik heb politicologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. In mijn professionele leven ben ik subsidieadviseur. Ik ben getrouwd met mijn prachtige vrouw Angela.

beediging
David Lindenaar wordt door burgemeester beëdigd tot fractieassistent voor GroenLinks Oostzaan.

Als hobbies beoefen ik onder andere schaatsen en onderwaterhockey. Mijn grote hobby is sportduiken. Daar ken ik 't Twiske van. Op mijn 17e heb ik hier mijn eerste duik mogen maken. Het is er onderwater prachtig. Dit prachtige natuurgebied moet behouden blijven en de natuurwaarde moet waar mogelijk worden vergroot en worden verbeterd.

Ik hoop mij de komende tijd goed in te kunnen zetten voor alle inwoners van Oostzaan en Groenlinks."
________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

Kies Europa, stem Groen!

Waar GroenLinks Oostzaan lokaal hard werkt aan een gezonde, groene, sociale en veilige leefomgeving zijn sommige grote problemen alleen in groter verband aan te pakken. Daarom zijn de Europese verkiezingen van 22 mei ook zo belangrijk voor Oostzaan.
Fractievoorzitter Bert Jongert: “Het is zeer belangrijk dat iedereen 22 mei gaat stemmen. Een verenigd Europa heeft ons vrede, veiligheid en grote welvaart gebracht. Je hoeft niet zover over onze grenzen te kijken om te zien hoe ongelofelijk belangrijk veiligheid en vrede zijn. Een verenigd en sterk Europa is een van de beste manieren om dit te garanderen. Er moet echter wel wat veranderen om Europa eerlijker en sterker te maken. Een betere verdeling van de welvaart, een goede schone energie- en landbouwpolitiek. Stem voor een sterk en eerlijk Europa. Stem GroenLinks 22 mei!”.
Voor het aanpakken van grote problemen hebben we Europa hard nodig. Banken en vervuilde rivieren trekken zich niets aan van landsgrenzen en een goed klimaatbeleid slaagt alleen als andere Europese landen ook meedoen. Daarom is GroenLinks voor een sterker Europa.
Een Europa dat zuinig omspringt met land, water en grondstoffen. Dat fossiele brandstoffen vervangt door duurzame alternatieven. Dat blijft investeren in natuur en dat met een groene economie nieuwe banen creëert.

Investeren in werk in plaats van bezuinigen
GroenLinks kiest voor een Europa dat investeert in banen. Een Europa dat mensen belangrijker vindt dan begrotingstekorten, waarin welvaart en financiële risico’s eerlijk worden verdeeld.

Zelf schone energie produceren
GroenLinks wil dat Europa zelf schone energie produceert. We kopen nu olie, gas en steenkool van dubieuze regimes buiten de EU. Wij willen dat geld besteden binnen Europa. Dat is goed voor het klimaat en onze economie.

Baas op eigen bord
GroenLinks maakt zich hard voor een Europa waarin je weet wat je eet. Een Europa waar duurzame landbouw en eerlijke voeding de standaard is.

bas-spotlight
Bas Eickhout
Onze lijsttrekker voor het Europees Parlement is Bas Eickhout, de duurzaamste politicus van Nederland. Bas laat zien dat de strijd voor een socialer Europa niet hoeft te bijten met de strijd tegen klimaatverandering en voor een schoner milieu.

Judith Sargentini
Op nummer twee staat Judith Sargentini. Zij is Europarlementariër voor GroenLinks. Judith houdt zich bezig met de dossiers asiel, conflictmineralen, digitale vrijheid, eerlijke handel, Europese grondrechten, persvrijheid en de toekomst van de Europese Unie. Judith koppelt kennis en kunde aan een grote bevlogenheid.
Voor meer info kan u
HIER het dubbelinterview lezen:
“Eickhout & Sargentini: Europa sociaal”


Voor het gehele verkiezingsprogramma klik:
http://start.groenlinks.nl/euverkiezingsprogramma/


________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

STATIEGELD MOET BLIJVEN

Statiegeld mag niet verdwijnen. Waarom niet? Omdat statiegeld een effectieve oplossing is die mensen aanzet om verpakkingen te recyclen en daarmee goed is voor het milieu. Dat dit niet zomaar loze woorden zijn, bewijst het sociale experiment genaamd ‘Verandert geld jouw gedrag?’.

In het experiment, dat is vastgelegd op camera, is duidelijk te zien wat het effect van een financiële prikkel op zwerfafval is. Argeloze voorbijgangers werden geconfronteerd met een berg blikjes en flesjes zonder statiegeld, voorzien van een bord ‘gratis meenemen’. De berg afval leverde verbaasde blikken op, maar niemand voelde zich geroepen iets op te rapen. Vervolgens werd de berg vervangen door plastic flessen mét statiegeld. In korte tijd was het plein leeg.

flessenaktie

Het filmpje is onderdeel van de actie ‘Statiegeld moet blijven’, waarbij mensen zich kunnen uitspreken voor behoud van statiegeld door de pagina met deze naam op Facebook te liken. Het doel is om zoveel mogelijk likes voor de pagina te krijgen, om een signaal af te geven richting politieke partijen die het statiegeld willen afschaffen. GroenLInks Oostzaan steunt deze belangrijke actie en ook de landelijke fracties van GroenLinks, de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren steunen deze actie.

Inmiddels hebben veel verschillende maatschappelijke initiatieven, milieuorganisaties en goede doelen zich betrokken getoond door het initiatief zoveel mogelijk via hun (online) kanalen te willen verspreiden. Enkele ondersteunende partijen zijn het Recycling Netwerk, Tomra Systems, Plastic Soup Foundation, Stichting de Noordzee en Zero Plastic Week.

Het initiatief staat natuurlijk niet op zichzelf. Er is de laatste tijd veel te doen over statiegeld; kostenberekeningen, raamovereenkomsten en het al dan niet nakomen van doelstellingen. Als we niet oppassen verdwijnt statiegeld op 1 januari 2015. Waaróm het systeem - dat zich door de jaren heen heeft bewezen als zeer effectief - er is, lijkt daarbij een beetje op de achtergrond te raken. Met deze actie ontstaat er hopelijk meer ruimte voor discussie over dit aspect.

De pagina en het filmpje zijn te vinden via:

www.facebook.com/statiegeldmoetblijven

https://www.youtube.com/watch?v=_BOdmcVW9eU

Een interview op Radio2 over deze actie is
HIER terug te luisteren

________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

Lever na Koningsdag oude overgebleven elektrische apparaten in

OOSTZAAN DOET MEE MET WYCLE-ACTIE NA KONINGSDAG


Gemeente Oostzaan wil samen met Wecycle burgers stimuleren om na Koningsdag elektrische apparaten in te leveren bij de milieustraat. Daarom krijgen de eerste honderd inleveraars van een elektrisch apparaat het spannende jeugdboek ‘Schaduw over Koningsdag’ cadeau bij Milieustraat Skoon. Ook worden er 500 kanskaarten uitgedeeld met kans op een leuk uitje voor het hele gezin.

…….. wecycle

Op Koningsdag verkopen veel kinderen oude spullen op de Vrijmarkt. Wecycle en Oostzaan wensen alle kinderen natuurlijk heel goede zaken! Na afloop verdwijnen onverkochte elektrische apparaten helaas ook in de vuilnisbak. Dat is jammer, want dan kunnen ze niet gerecycled worden. Wecycle zorgt ervoor dat elektrische apparaten en spaarlampen die ingeleverd worden op de milieustraat Skoon optimaal worden gerecycled. Dat is belangrijk, want door recycling behouden we de grondstoffen voor de toekomst. Ook komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht. Elektrische apparaten worden via Wecycle voor meer dan 75% tot 90% gerecycled. Spaarlampen zelfs voor meer dan 90%. Kunststof, ijzer, glas en koper: het worden na recycling allemaal weer nieuwe grondstoffen. Dat is de basis van nieuwe producten. Om te kunnen recyclen moeten de apparaten en spaarlampen wel apart worden ingeleverd. Per jaar verdwijnt ruim 2 kilo per persoon in de vuilnisbak. Zonde, want zo gaat 35 miljoen kilo verloren voor recycling. Samen met Wecycle wil Oostzaan dit tegengaan.
De actie
De eerste honderd inwoners die vanaf 28 april oude elektrische apparaten en/of spaarlampen inleveren bij de milieustraat Skoon, krijgen gratis het spannende jeugdboek ‘Schaduw over Koningsdag’ cadeau. Dit boek is speciaal voor de actie geschreven en niet te koop in de winkel. Ook worden er 500 kanskaarten uitgedeeld met kans op een leuk uitje voor het hele gezin.
Wecycle - recyclen doen we samen met Oostzaan
Over Wecycle Wecycle is de stichting die sinds 1999 de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste) in Nederland organiseert. Wecycle garandeert optimale recycling van alle e-waste en werkt samen met gemeenten, winkels, kringloopbedrijven, installateurs en kinderboerderijen. Wecycle werkt in opdracht van 1.600 producenten en importeurs.

Meer informatie:
www.wecycle.nl

________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

De fractie en het bestuur van GroenLinks Oostzaan wensen het college veel succes!

wethouders
Installatie college Oostzaan
Marco Olij (D66), Tine Schaafsma (VVD) en Joop Klinkhamer (GroenLinks).


Het nieuwe college van b&w heeft afspraken gemaakt over de
portefeuilleverdeling. De portefeuilleverdeling is als volgt:

• Paul Möhlmann:
o Bestuur
o Klantgerichte dienstverlening
o Veiligheid
o Hoogspanningsproblematiek

• Joop Klinkhamer (1e loco-burgemeester):
o Wonen
o Leefomgeving
o Mobiliteit
o Woningbouwprojecten Wakerstraat en Wonen aan het Twiske
o Twiske en Oostzanerveld

• Marco Olij (2e loco-burgemeester):
o Financiën
o Onderwijs
o Dierenwelzijn
o Buurt- en wijkgericht werken
o Cultuur
o De KunstGreep
o Inkomensvoorziening en Participatiewet
o Werkgelegenheid en bedrijvigheid

• Tine Schaafsma (3e loco-burgemeester):
o Wmo
o Jeugdbeleid
o Gezondheid
o Sport
o Bedrijventerreinen Skoon en Bombraak
o Toerisme

Het college van b&w heeft daarnaast besloten om Joop Klinkhamer aan te wijzen als eerste loco-burgemeester, Marco Olij als tweede
loco-burgemeester en Tine Schaafsma als derde loco-burgemeester.

________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan


PERSBERICHT
Oostzaan, 11 april 2014

VVD, GroenLinks en D66 willen samen de toekomst van Oostzaan vormgeven
Brede coalitie voor een solide bestuur


coalitie logo

Vandaag kondigen VVD, GroenLinks en D66 aan dat de drie grootste partijen van Oostzaan samen gaan werken. Deze brede coalitie kan rekenen op de steun van 9 van de 13 zetels in de Oostzaanse raad. “Als je de toekomst van je dorp voor ogen houdt dan zorg je dat je alle obstakels overwint en dat laten wij met deze coalitie zien” aldus VVD fractievoorzitter Rosemarijn Dral.

Er is een brede coalitie tot stand gekomen die uitdagingen zoals de komende decentralisaties in de zorg aan gaat. Fractievoorzitter van GroenLinks Bert Jongert noemt dit “een gouden kans voor Oostzaan”. De partijen willen een onstabiele periode in de Oostzaanse politiek achter zich laten en samen de toekomst van Oostzaan vormgeven. Volgens Marco Olij (D66) is hiermee “de beste garantie voor een stabiel bestuur gerealiseerd”.

De coalitie schuift de volgende drie wethouders naar voren: Tine Schaafsma (VVD), Joop Klinkhamer (GroenLinks) en Marco Olij (D66). Een wethoudersteam met heel veel ervaring in de Oostzaanse politiek. Over de exacte portefeuilleverdeling zal later meer duidelijk worden.

ondertekenen
M. Olij (fractievoorzitter D66), R. Dral (fractievoorzitter VVD)en B. Jongert (fractievoorzitter GroenLinks)

Afgelopen maandag werd al openbaar gemaakt dat de drie partijen in onderhandeling waren over een coalitie. “Op de inhoud zijn de partijen op een goede manier samen op één lijn gekomen” aldus Jongert. Een open raadsagenda van drie pagina’s is het kader waarbinnen de Oostzaanse politiek de komende vier jaar vorm wordt gegeven. “De open raadsagenda heeft ook in het verleden goed gewerkt om een zo groot mogelijk draagvlag te creëren bij besluitvorming” zegt Dral. Met deze coalitie is de wens uitgekomen om met een brede meerderheid aan de slag te gaan in de Oostzaanse politiek. “Op deze manier hopen we het vertrouwen te herwinnen wat we de afgelopen jaren verloren zijn” aldus Olij.


Klik hier voor de Raadsagenda

________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

Afscheid Marja van der Pol

Maandag 24 maart jl. heeft de Raad van Oostzaan afscheid genomen van het GroenLinks raadslid Marja van der Pol.
Zij had ervoor gekozen om een stap terug te doen. Niettemin waren er op 19 maart kiezers die hun stem uitbrachten op Marja. En terecht. Zoals een bewoner zei, ik stem op de partij die het meest doet voor Oostzaan, op een vrouw die pal staat voor het Oostzanerveld.
20 jaar lang was Marja actief in de raad voor GroenLinks, ze was het boegbeeld in de strijd voor het behoud van het Oostzanerveld en actief betrokken op het Twiske. Om het Twiske als natuurgebied te behouden voor laagdrempelige kleinschalige recreatie. Ze ging voor in de strijd voor het behoud van het eigene van ons dorp, het lint en haar doorkijkjes. Voor de levende natuur, het groen en de weidevogels, voor een goede en liefdevolle dierenbescherming.

marja oostzanerveld

Marja bracht haar idealen niet alleen met woorden tot uitdrukking, maar vooral met daden. Al die jaren stond ze letterlijk met de poten in het veen. Om verruiging van het veld tegen te gaan.
De laatste jaren ging het in de Oostzaanse politiek vaak over betrouwbaarheid en persoonlijke integriteit. Woorden die op Marja van toepassing waren, maar bovenal ook de woorden onbaatzuchtig, principieel, strijdvaardig en loyaal. Marja bedreef politiek met hoofd hart en handen. Veel woorden had ze overigens meestal niet nodig. Maar het waren altijd eigenzinnige woorden, die met overtuiging werden gebracht. Zo werd ze bij vele bewoners geliefd, door sommigen in de politieke arena gevreesd.
Gelukkig stopt Marja niet helemaal met de politiek. Helemaal niet eigenlijk. Ze wordt lid van de steunfractie en zal zich dus blijven inzetten voor Oostzaan. De fractie van GroenLinks, maar bovenal de Oostzaanse bevolking zullen nog heel veel plezier aan haar beleven.
De fractie en afdeling willen Marja heel hartelijk bedanken voor al het werk dat ze heeft gedaan!

Namens fractie en bestuur, Arjen Ronner

________________________________________________________

__________________________________________________________


TERUG