GL_ZIDT_badge_H_RGB


Welkom op de site van

GroenLinks Oostzaan
________________________________________________________
De nieuwste artikelen vindt u hier:

GroenLinks steunt deelname aan missie tegen ISIS

Peter Leegwater waarnemend burgemeester Oostzaan

Keuzes voor een eerlijke toekomst (tegenbegroting)

________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

Verklaring:

GroenLinks steunt deelname aan missie tegen ISIS


GroenLinks geeft steun aan de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen
ISIS. De internationale gemeenschap heeft de plicht burgers te beschermen en de ongekend wrede opmars van ISIS te stoppen. Daar hoort militaire inzet helaas bij, zei Bram van Ojik in de Tweede Kamer. Wel benadrukte hij dat militaire actie alleen succesvol kan zijn als die is ingebed in een lange termijn programma van niet militaire maatregelen, zoals diplomatieke inspanningen, ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp.

Zie hier Bram van Ojik in van Oog tot Oog.

________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Peter Leegwater waarnemend burgemeester Oostzaan


Peter Leegwater wordt benoemd tot waarnemend burgemeester van Oostzaan.

peter leegwater

Dat heeft commissaris van de Koningin Johan Remkes besloten na overleg met een delegatie bestaande uit de fractievoorzitters, wethouder en griffier van de gemeente.

zie ook Noord Hollands Dagblad
________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan
KEUZES VOOR EEN EERLIJKE TOEKOMST


"LANDELIJKE TEGENBEGROTING 2015"

In deze tegenbegroting (als reactie op de plannen gepresenteerd op
Prinsjesdag)presenteert GroenLinks een aantal concrete voorstellen om een start te maken met het oplossen van de grote uitdagingen van deze tijd: toenemende internationale spanningen, klimaatverandering,
grondstoffenschaarste, hardnekkige werkloosheid en toenemende
ongelijkheid.

Duurzame economie
In de tegenbegroting van GroenLinks wordt de belasting op energie voor bedrijven net zo hoog als voor consumenten en wordt de subsidie afgeschaft die het bedrijfsleven krijgt op CO2 uitstoot. Consumenten krijgen vrijstelling van belasting als zij gebruik maken van schone stroom. Tegelijkertijd worden de werkgeverspremies met 2 miljard verlaagd.

Bram van Ojik: “De echte oorzaak van de hoge werkloosheid is niet dat
mensen zich niet aanbieden op de arbeidsmarkt, maar dat er te weinig vraag is naar personeel. Daarom maakt GroenLinks het goedkoper voor bedrijven om mensen in dienst te nemen. Daar staat tegenover dat het duurder wordt om het milieu te vervuilen. Twee vliegen in één klap.”

Eerlijk delen
Daarnaast doet GroenLinks voorstellen om de groeiende ongelijkheid tegen te gaan. Door belastingontwijking van multinationals aan te pakken kan de overheid 1,3 miljard aan extra inkomsten binnen halen. Om excessieve salarissen te ontmoedigen houdt GroenLinks de crisisheffing in stand. Ook de belastingverlaging voor de hoogste inkomens wordt teruggedraaid. De belasting voor de laagste inkomen (eerste schijf) wordt met een miljard extra verlaagd.

Bram van Ojik: "Het is niet eerlijk dat de allerrijksten nauwelijks
belasting betalen over hun vermogens, terwijl er tegelijkertijd nog zoveel werkenden armen zijn en onrechtvaardig dat multinationals via Nederland hun belastingplicht kunnen ontlopen, terwijl kleine ondernemers wel netjes winstbelasting betalen.”

Bert Jongert Fractievoorzitter Oostzaan: "GroenLinks presenteert een
duidelijke en heldere tegenbegroting, waarin wel die keuzes gemaakt worden die de echt grote problemen van deze tijd, maar zeker ook die van onze kinderen, aanpakt. Ook op Oostzaanse schaal werkt GroenLinks hard aan deze grote problemen (naast natuurlijk het goed besturen van het dorp!). Zo zijn er in het coalitieakkoord o.a. afspraken gemaakt over het behoud van het Groen in het dorp, aanpak van fijnstof- en hoogspanningsproblematiek, Flora en Fauna en werkgelegenheid."

KLIK HIER VOOR DE GEHELE TEGENBEGROTING

________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan
Vrijwillig natuurwerk in het Oostzanerveld

Al 14 jaar werken de vrijwilligers van de Vogelbeschermingswacht ”Zaanstreek” in het Oostzanerveld. Dit is een enthousiaste groep mensen (ca. 25) uit Zaandam en Oostzaan die samen met Staatsbosbeheer gemaaid riet opruimen en boomopslag verwijderen. Het onderhouden van rietpercelen is belangrijk voor het aanwezige kwetsbare veenmos en de daar broedende rietvogels, zoals: Rietzanger, Kleine Karekiet, Rietgors Bruine Kiekendief en de Roerdomp.
…………..oostzanerveld01
Veenmos, de genoemde vogels en de Noordse Woelmuis zijn aangewezen als doel van dit Natura- 2000 gebied.
Zaterdag 27 september is het voor een ieder weer mogelijk vrijwilligerswerk te verrichten in het Oostzanerveld.
Zonder vrijwilligers groeit het Oostzanerveld dicht en verliest het zijn bijzondere waarde als weidevogelbroedgebied.
We verzamelen om 09.15 uur bij Café Restaurant Het Zaanse Hoekje aan de Watering 1 te Zaandam. Er is voldoende parkeergelegenheid in de nabijheid. Vandaar gaan we met de boot naar de rietpercelen, waar we tot ongeveer 13.30 uur werken .Voor het werken in het veld is het raadzaam warme werkkleding te dragen en laarzen zijn onmisbaar.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Jan Onrust, tel. 06-53608465

De volgende zaterdagen wordt er weer gewerkt:

27 september 2014
18 oktober 2014
8 november 2014
19 november 2014
10 januari 2015
31 januari 2015
21 februari 2015
14 maart 2015

________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan
Privacy burgers in relatie tot de decentralisaties

GroenLinks maakt zich zorgen over de Privacy van burgers in relatie tot de 3
decentralisaties (het overhevelen van taken en verantwoordelijkheden van
het Rijk naar de Gemeenten in de z.g. Participatiewet, de Wmo en de
jeugdzorg) die eraan komen. Door de snelheid waarmee het kabinet deze
decentralisaties wil uitvoeren lijkt dit zeer belangrijke aspect
ondergesneeuwd te raken. Fractielid Arjen Ronner heeft een aantal
schriftelijke vragen aan het college hierover gesteld.

Bijgaand treft u de schriftelijke vragen


Pasted Graphic

________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

Oostzaan start eigen Repair Café

Wat doe je met een broodrooster die het niet meer doet? Met een fiets
waarvan het wiel aanloopt? Of met een trui waar mottengaatjes in zitten?
Weggooien? Mooi niet! De burgemeester opent op zaterdag 14 juni het
allereerste Repair Café van Oostzaan.

repaer cafe

In De Bres, aan de Dr. Snijderstraat 2a, draait het op 14 juni allemaal om repareren. Tussen 10.00 uur en 13.00 uur staan diverse vaklieden klaar. Elektriciens, een naaister, een fietsenmaker en een timmerman helpen gratis bij alle mogelijke reparaties. Ook gereedschap en materialen zijn aanwezig. Mensen die het Repair Café bezoeken, nemen van thuis kapotte spullen mee. Broodroosters, lampjes, föhns, kleding, fietsen, speelgoed, servies... alles wat het niet meer doet, is welkom. De vaklui in het Repair Café weten bijna altijd raad!

Repareren bespaart geld en kostbare grondstoffen en het draagt bij aan de beperking van de CO2-uitstoot. Maar bovenal willen de initiatiefnemers met het Repair Café laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk.

Het Repair Café in Oostzaan is een gezamenlijk initiatief van de gemeente, de Bres, SHO, kledinginzameling KICI en jongerenwerk Oostzaan.

GroenLinks Oostzaan wenst de initiatiefnemers veel succes!

Voor het hele persbericht:
KLIK HIER

________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

80 KM EN GOED OPENBAAR VERVOER.

Slechte luchtkwaliteit langs A8

Afgelopen maandag is een, mede door GroenLinks ondertekend, amendement door, met uitzondering van de VVD, gehele Oostzaanse gemeenteraad aangenomen.

Het amendement pleit er voor dat er een maximum snelheid op de A8 wordt ingesteld van 80 km. Hierbij wordt ook verwezen naar de onlangs voor de volle 24 uur ingestelde maximum snelheid van 80 km per uur op de A10-west vanwege de slechte luchtkwaliteit aldaar.

Ook willen wij het openbaar vervoer stimuleren van en naar onze bedrijven terreinen. Ook dit kan een positieve invloed op de luchtkwaliteit hebben.

80km

Bert Jongert fractievoorzitter: "GroenLinks in Oostzaan pleit al lang
voor maatregelen die de luchtkwaliteit in Oostzaan verbeteren. De
luchtkwaliteit is al lang een grote zorg voor ons. Ook in ons
verkiezingsprogramma besteden we hier veel aandacht aan. Dit is een (zeer) klein stapje naar een verbetering van de luchtkwaliteit."

Andere noodzakelijke maatregelen zijn o.a.:
  • Het geluidsscherm langs de A8 doortrekken tot het BP-station. De extra verkeersdrukte maakt meer herrie en de aan de westkant geplaatste schermen weerkaatsten het geluid naar Oostzaan.
  • Het geluidsscherm wijzigen in een luchtzuiverend en geluiddempend luchtscherm.
  • Een filter plaatsen in het afzuigsysteem van de Tweede Coentunnel.
  • Waar mogelijk bomen te planten langs de snelweg, want bomen dempen geluid en halen fijnstof uit de lucht.

________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

David Lindenaar stelt zich voor

"Dag allen!
Langs deze weg wil ik mij graag voorstellen. Mijn naam is David Lindenaar en woon sinds april 2012 in Oostzaan. Ik woon nog niet lang in het dorp. Maar wil er wel graag lang blijven wonen. Ik ben nu ongeveer 14 jaar lid van GroenLinks. Ik ben van 2010-2012 raadslid geweest voor GroenLinks in Amsterdam Zuidoost. Helaas ben ik verplicht afgetreden wegens een verhuizing naar Oostzaan. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam Zuidoost. Verder heb ik mij ingezet voor verschillende verkiezingen en heb ik meerdere activiteiten voor GroenLinks in Amsterdam Zuidoost georganiseerd. Zo heb ik bijvoorbeeld een activiteit over het behoud van de flat Kleiburg georganiseerd en activiteiten over het behoud van de Gaasperplas.
Ik heb politicologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. In mijn professionele leven ben ik subsidieadviseur. Ik ben getrouwd met mijn prachtige vrouw Angela.

beediging
David Lindenaar wordt door burgemeester beëdigd tot fractieassistent voor GroenLinks Oostzaan.

Als hobbies beoefen ik onder andere schaatsen en onderwaterhockey. Mijn grote hobby is sportduiken. Daar ken ik 't Twiske van. Op mijn 17e heb ik hier mijn eerste duik mogen maken. Het is er onderwater prachtig. Dit prachtige natuurgebied moet behouden blijven en de natuurwaarde moet waar mogelijk worden vergroot en worden verbeterd.

Ik hoop mij de komende tijd goed in te kunnen zetten voor alle inwoners van Oostzaan en Groenlinks."
________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

Kies Europa, stem Groen!

Waar GroenLinks Oostzaan lokaal hard werkt aan een gezonde, groene, sociale en veilige leefomgeving zijn sommige grote problemen alleen in groter verband aan te pakken. Daarom zijn de Europese verkiezingen van 22 mei ook zo belangrijk voor Oostzaan.
Fractievoorzitter Bert Jongert: “Het is zeer belangrijk dat iedereen 22 mei gaat stemmen. Een verenigd Europa heeft ons vrede, veiligheid en grote welvaart gebracht. Je hoeft niet zover over onze grenzen te kijken om te zien hoe ongelofelijk belangrijk veiligheid en vrede zijn. Een verenigd en sterk Europa is een van de beste manieren om dit te garanderen. Er moet echter wel wat veranderen om Europa eerlijker en sterker te maken. Een betere verdeling van de welvaart, een goede schone energie- en landbouwpolitiek. Stem voor een sterk en eerlijk Europa. Stem GroenLinks 22 mei!”.
Voor het aanpakken van grote problemen hebben we Europa hard nodig. Banken en vervuilde rivieren trekken zich niets aan van landsgrenzen en een goed klimaatbeleid slaagt alleen als andere Europese landen ook meedoen. Daarom is GroenLinks voor een sterker Europa.
Een Europa dat zuinig omspringt met land, water en grondstoffen. Dat fossiele brandstoffen vervangt door duurzame alternatieven. Dat blijft investeren in natuur en dat met een groene economie nieuwe banen creëert.

Investeren in werk in plaats van bezuinigen
GroenLinks kiest voor een Europa dat investeert in banen. Een Europa dat mensen belangrijker vindt dan begrotingstekorten, waarin welvaart en financiële risico’s eerlijk worden verdeeld.

Zelf schone energie produceren
GroenLinks wil dat Europa zelf schone energie produceert. We kopen nu olie, gas en steenkool van dubieuze regimes buiten de EU. Wij willen dat geld besteden binnen Europa. Dat is goed voor het klimaat en onze economie.

Baas op eigen bord
GroenLinks maakt zich hard voor een Europa waarin je weet wat je eet. Een Europa waar duurzame landbouw en eerlijke voeding de standaard is.

bas-spotlight
Bas Eickhout
Onze lijsttrekker voor het Europees Parlement is Bas Eickhout, de duurzaamste politicus van Nederland. Bas laat zien dat de strijd voor een socialer Europa niet hoeft te bijten met de strijd tegen klimaatverandering en voor een schoner milieu.

Judith Sargentini
Op nummer twee staat Judith Sargentini. Zij is Europarlementariër voor GroenLinks. Judith houdt zich bezig met de dossiers asiel, conflictmineralen, digitale vrijheid, eerlijke handel, Europese grondrechten, persvrijheid en de toekomst van de Europese Unie. Judith koppelt kennis en kunde aan een grote bevlogenheid.
Voor meer info kan u
HIER het dubbelinterview lezen:
“Eickhout & Sargentini: Europa sociaal”


Voor het gehele verkiezingsprogramma klik:
http://start.groenlinks.nl/euverkiezingsprogramma/


________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

STATIEGELD MOET BLIJVEN

Statiegeld mag niet verdwijnen. Waarom niet? Omdat statiegeld een effectieve oplossing is die mensen aanzet om verpakkingen te recyclen en daarmee goed is voor het milieu. Dat dit niet zomaar loze woorden zijn, bewijst het sociale experiment genaamd ‘Verandert geld jouw gedrag?’.

In het experiment, dat is vastgelegd op camera, is duidelijk te zien wat het effect van een financiële prikkel op zwerfafval is. Argeloze voorbijgangers werden geconfronteerd met een berg blikjes en flesjes zonder statiegeld, voorzien van een bord ‘gratis meenemen’. De berg afval leverde verbaasde blikken op, maar niemand voelde zich geroepen iets op te rapen. Vervolgens werd de berg vervangen door plastic flessen mét statiegeld. In korte tijd was het plein leeg.

flessenaktie

Het filmpje is onderdeel van de actie ‘Statiegeld moet blijven’, waarbij mensen zich kunnen uitspreken voor behoud van statiegeld door de pagina met deze naam op Facebook te liken. Het doel is om zoveel mogelijk likes voor de pagina te krijgen, om een signaal af te geven richting politieke partijen die het statiegeld willen afschaffen. GroenLInks Oostzaan steunt deze belangrijke actie en ook de landelijke fracties van GroenLinks, de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren steunen deze actie.

Inmiddels hebben veel verschillende maatschappelijke initiatieven, milieuorganisaties en goede doelen zich betrokken getoond door het initiatief zoveel mogelijk via hun (online) kanalen te willen verspreiden. Enkele ondersteunende partijen zijn het Recycling Netwerk, Tomra Systems, Plastic Soup Foundation, Stichting de Noordzee en Zero Plastic Week.

Het initiatief staat natuurlijk niet op zichzelf. Er is de laatste tijd veel te doen over statiegeld; kostenberekeningen, raamovereenkomsten en het al dan niet nakomen van doelstellingen. Als we niet oppassen verdwijnt statiegeld op 1 januari 2015. Waaróm het systeem - dat zich door de jaren heen heeft bewezen als zeer effectief - er is, lijkt daarbij een beetje op de achtergrond te raken. Met deze actie ontstaat er hopelijk meer ruimte voor discussie over dit aspect.

De pagina en het filmpje zijn te vinden via:

www.facebook.com/statiegeldmoetblijven

https://www.youtube.com/watch?v=_BOdmcVW9eU

Een interview op Radio2 over deze actie is
HIER terug te luisteren

________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

Lever na Koningsdag oude overgebleven elektrische apparaten in

OOSTZAAN DOET MEE MET WYCLE-ACTIE NA KONINGSDAG


Gemeente Oostzaan wil samen met Wecycle burgers stimuleren om na Koningsdag elektrische apparaten in te leveren bij de milieustraat. Daarom krijgen de eerste honderd inleveraars van een elektrisch apparaat het spannende jeugdboek ‘Schaduw over Koningsdag’ cadeau bij Milieustraat Skoon. Ook worden er 500 kanskaarten uitgedeeld met kans op een leuk uitje voor het hele gezin.

…….. wecycle

Op Koningsdag verkopen veel kinderen oude spullen op de Vrijmarkt. Wecycle en Oostzaan wensen alle kinderen natuurlijk heel goede zaken! Na afloop verdwijnen onverkochte elektrische apparaten helaas ook in de vuilnisbak. Dat is jammer, want dan kunnen ze niet gerecycled worden. Wecycle zorgt ervoor dat elektrische apparaten en spaarlampen die ingeleverd worden op de milieustraat Skoon optimaal worden gerecycled. Dat is belangrijk, want door recycling behouden we de grondstoffen voor de toekomst. Ook komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht. Elektrische apparaten worden via Wecycle voor meer dan 75% tot 90% gerecycled. Spaarlampen zelfs voor meer dan 90%. Kunststof, ijzer, glas en koper: het worden na recycling allemaal weer nieuwe grondstoffen. Dat is de basis van nieuwe producten. Om te kunnen recyclen moeten de apparaten en spaarlampen wel apart worden ingeleverd. Per jaar verdwijnt ruim 2 kilo per persoon in de vuilnisbak. Zonde, want zo gaat 35 miljoen kilo verloren voor recycling. Samen met Wecycle wil Oostzaan dit tegengaan.
De actie
De eerste honderd inwoners die vanaf 28 april oude elektrische apparaten en/of spaarlampen inleveren bij de milieustraat Skoon, krijgen gratis het spannende jeugdboek ‘Schaduw over Koningsdag’ cadeau. Dit boek is speciaal voor de actie geschreven en niet te koop in de winkel. Ook worden er 500 kanskaarten uitgedeeld met kans op een leuk uitje voor het hele gezin.
Wecycle - recyclen doen we samen met Oostzaan
Over Wecycle Wecycle is de stichting die sinds 1999 de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste) in Nederland organiseert. Wecycle garandeert optimale recycling van alle e-waste en werkt samen met gemeenten, winkels, kringloopbedrijven, installateurs en kinderboerderijen. Wecycle werkt in opdracht van 1.600 producenten en importeurs.

Meer informatie:
www.wecycle.nl

________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

De fractie en het bestuur van GroenLinks Oostzaan wensen het college veel succes!

wethouders
Installatie college Oostzaan
Marco Olij (D66), Tine Schaafsma (VVD) en Joop Klinkhamer (GroenLinks).


Het nieuwe college van b&w heeft afspraken gemaakt over de
portefeuilleverdeling. De portefeuilleverdeling is als volgt:

• Paul Möhlmann:
o Bestuur
o Klantgerichte dienstverlening
o Veiligheid
o Hoogspanningsproblematiek

• Joop Klinkhamer (1e loco-burgemeester):
o Wonen
o Leefomgeving
o Mobiliteit
o Woningbouwprojecten Wakerstraat en Wonen aan het Twiske
o Twiske en Oostzanerveld

• Marco Olij (2e loco-burgemeester):
o Financiën
o Onderwijs
o Dierenwelzijn
o Buurt- en wijkgericht werken
o Cultuur
o De KunstGreep
o Inkomensvoorziening en Participatiewet
o Werkgelegenheid en bedrijvigheid

• Tine Schaafsma (3e loco-burgemeester):
o Wmo
o Jeugdbeleid
o Gezondheid
o Sport
o Bedrijventerreinen Skoon en Bombraak
o Toerisme

Het college van b&w heeft daarnaast besloten om Joop Klinkhamer aan te wijzen als eerste loco-burgemeester, Marco Olij als tweede
loco-burgemeester en Tine Schaafsma als derde loco-burgemeester.

________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan


PERSBERICHT
Oostzaan, 11 april 2014

VVD, GroenLinks en D66 willen samen de toekomst van Oostzaan vormgeven
Brede coalitie voor een solide bestuur


coalitie logo

Vandaag kondigen VVD, GroenLinks en D66 aan dat de drie grootste partijen van Oostzaan samen gaan werken. Deze brede coalitie kan rekenen op de steun van 9 van de 13 zetels in de Oostzaanse raad. “Als je de toekomst van je dorp voor ogen houdt dan zorg je dat je alle obstakels overwint en dat laten wij met deze coalitie zien” aldus VVD fractievoorzitter Rosemarijn Dral.

Er is een brede coalitie tot stand gekomen die uitdagingen zoals de komende decentralisaties in de zorg aan gaat. Fractievoorzitter van GroenLinks Bert Jongert noemt dit “een gouden kans voor Oostzaan”. De partijen willen een onstabiele periode in de Oostzaanse politiek achter zich laten en samen de toekomst van Oostzaan vormgeven. Volgens Marco Olij (D66) is hiermee “de beste garantie voor een stabiel bestuur gerealiseerd”.

De coalitie schuift de volgende drie wethouders naar voren: Tine Schaafsma (VVD), Joop Klinkhamer (GroenLinks) en Marco Olij (D66). Een wethoudersteam met heel veel ervaring in de Oostzaanse politiek. Over de exacte portefeuilleverdeling zal later meer duidelijk worden.

ondertekenen
M. Olij (fractievoorzitter D66), R. Dral (fractievoorzitter VVD)en B. Jongert (fractievoorzitter GroenLinks)

Afgelopen maandag werd al openbaar gemaakt dat de drie partijen in onderhandeling waren over een coalitie. “Op de inhoud zijn de partijen op een goede manier samen op één lijn gekomen” aldus Jongert. Een open raadsagenda van drie pagina’s is het kader waarbinnen de Oostzaanse politiek de komende vier jaar vorm wordt gegeven. “De open raadsagenda heeft ook in het verleden goed gewerkt om een zo groot mogelijk draagvlag te creëren bij besluitvorming” zegt Dral. Met deze coalitie is de wens uitgekomen om met een brede meerderheid aan de slag te gaan in de Oostzaanse politiek. “Op deze manier hopen we het vertrouwen te herwinnen wat we de afgelopen jaren verloren zijn” aldus Olij.


Klik hier voor de Raadsagenda

________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

Afscheid Marja van der Pol

Maandag 24 maart jl. heeft de Raad van Oostzaan afscheid genomen van het GroenLinks raadslid Marja van der Pol.
Zij had ervoor gekozen om een stap terug te doen. Niettemin waren er op 19 maart kiezers die hun stem uitbrachten op Marja. En terecht. Zoals een bewoner zei, ik stem op de partij die het meest doet voor Oostzaan, op een vrouw die pal staat voor het Oostzanerveld.
20 jaar lang was Marja actief in de raad voor GroenLinks, ze was het boegbeeld in de strijd voor het behoud van het Oostzanerveld en actief betrokken op het Twiske. Om het Twiske als natuurgebied te behouden voor laagdrempelige kleinschalige recreatie. Ze ging voor in de strijd voor het behoud van het eigene van ons dorp, het lint en haar doorkijkjes. Voor de levende natuur, het groen en de weidevogels, voor een goede en liefdevolle dierenbescherming.

marja oostzanerveld

Marja bracht haar idealen niet alleen met woorden tot uitdrukking, maar vooral met daden. Al die jaren stond ze letterlijk met de poten in het veen. Om verruiging van het veld tegen te gaan.
De laatste jaren ging het in de Oostzaanse politiek vaak over betrouwbaarheid en persoonlijke integriteit. Woorden die op Marja van toepassing waren, maar bovenal ook de woorden onbaatzuchtig, principieel, strijdvaardig en loyaal. Marja bedreef politiek met hoofd hart en handen. Veel woorden had ze overigens meestal niet nodig. Maar het waren altijd eigenzinnige woorden, die met overtuiging werden gebracht. Zo werd ze bij vele bewoners geliefd, door sommigen in de politieke arena gevreesd.
Gelukkig stopt Marja niet helemaal met de politiek. Helemaal niet eigenlijk. Ze wordt lid van de steunfractie en zal zich dus blijven inzetten voor Oostzaan. De fractie van GroenLinks, maar bovenal de Oostzaanse bevolking zullen nog heel veel plezier aan haar beleven.
De fractie en afdeling willen Marja heel hartelijk bedanken voor al het werk dat ze heeft gedaan!

Namens fractie en bestuur, Arjen Ronner

________________________________________________________

__________________________________________________________


TERUG