Twiske voorjaar


GroenLinks Oostzaan

GroenLinks Oostzaan heeft een nieuwe website. Hier vind je ons verkiezingsprogramma, de kandidatenlijst en al ons laatste nieuws.


Bekijk de nieuwe website hier:
https://oostzaan.groenlinks.nl

De oude website blijft in de lucht als archief, maar er zal geen nieuwe informatie meer geplaatst worden.

Tot zien op
Oostzaan Groenlinks


Archief

De nieuwste artikelen vindt u hier:

Aanvullende vragen over OFC
Natuur boven Economie! Omgevingsvisie 2.0
Waarom roept het ontwerp Omgevingsvisie van VVD zoveel vragen op?
Reactie concept omgevingsvisie Oostzaan
Verklaring GROENLINKS bij installatie Burgemeester
Milieudefensie wint rechtszaak Shell 27-05-2021
Skuurpapier met Annemarie van Duinhoven 17-04-2021
GroenLinks ziet kansen voor Glasvezelnetwerk
Skuurpapier met Marja vander Pol Gase 16-01-2021
Noah van Dansik met GroenLinks Promo
Criminele inmenging bij Sportclubs. KNVB doet weinig


GroenLinks Oostzaan

Standpunten


Twiske OFC NHD Kerkstraat
……..Het Twiske………………………OFC………………………………..de Kerkstraat

GroenLinks Oostzaan
in de media

Skuurpapier met Annemarie van Duinhoven 17-04-2021
Noah van Dansik met GroenLinks Promo
Skuurpapier met Marja vander Pol Gase 16-01-2021
Radio 9 met Noah van Dansik
Skuurpapier met Marja van der Pol Gase
Annemarie van Duinhoven bij Radio 9
FILMPJE over de verbreding van de A8, fijnstof en natuurbehoud

Radio programma Skuurpapier van Radio 9 met als gast de fractievoorzitter van GroenLinks Bert Jongert

Uitzending 13 januari 2018
Uitzending 7 april 2018


GroenLinks Oostzaan

Op 14 september 2021 heeft de fractie van GroenLinks het college verzocht een aantal
schriftelijke vragen te beantwoorden met betrekking tot OFC. Lees
HIER verder.

Aanvullende vragen over OFC en beleid Burgemeester tav sportverenigingen en ondermijning


Het hoger beroep van de vermeende geldschieter van OFC de heer M.K. heeft gediend 6 juli j.l.
Lees HIER
Het OM heeft 15 maanden cel geëist en nu is het afwachten op de uitspraak. 

OFC heeft afgelopen jaar stukken ingediend die, als wij het college goed begrijpen, laten zien dat OFC geen relatie met M.K. meer heeft en dat OFC geen spelers betaald.
Zie voor vragen: bijlage

Verder zijn er de afgelopen jaren diverse  rapporten verschenen, waarbij een rapport vooral de aandacht trok.

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, op verzoek van de Tweede Kamer heeft o.a. de Universiteit van Tilburg onderzoek verricht naar Criminele inmenging bij amateur sportverenigingen. (TK vergaderjaar 2018-2019, kst30234-217) Lees HIER het rapport.
 
In dit rapport worden gedragsregels voorgesteld. Ook heeft de oud-burgemeester een aantal voorstellen gedaan.
Groenlinks heeft een aantal vragen over de implementatie hiervan in het beleid van de nieuwe burgemeester:
zie bijlage

Het Parool: 'Explosie bij huis Amsterdamse officier van justitie': Explosie bij huis Amsterdamse officier van justitie | Het Parool

GroenLinks Oostzaan

NATUUR BOVEN ECONOMIE Omgevingsvisie 2.0

Afgelopen gemeenteraadsvergadering (1 september j.l.) is met een stemverhouding van 12 tegen 1 het geamendeerde raadsvoorstel betreffende omgevingsvisie aangenomen. Alleen de PvdA stemde tegen. We zijn blij dat deze Groene versie (de zg versie 2.0) van de omgevingsvisie met overgrote meerderheid is aangenomen. 
Het college zag nog juridische beren op de weg. Zowel D66 als GroenLinks hebben dit uitgezocht en volgens beide partijen, alsmede de juristen van VNG (Vereniging Nederlandse Gemeente) waar advies is ingewonnen, is dit een correct besluit.

Klik hier voor de complete juridische onderbouwing van GroenLinks:


GroenLinks Oostzaan

Waarom roept het ontwerp Omgevingsvisie van VVD zoveel vragen op?

Het korte en bondige antwoord: Déze Omgevingsvisie zag GroenLinks niet aankomen. Deze Omgevingsvisie gaat vooral over recreatie terwijl wonen en de natuur retebelangrijk is.
Maar eerst: deze Omgevingsvisie is een heel belangrijk document. Volgens VNG staat er o.m. het volgende in:
 • De hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, gebruik, beheer, bescherming en behoud van het grondgebied: wat gebeurt er/ gaat er gebeuren aan ontwikkelingen en instandhouding van het grondgebied?
 • De hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid: wat zijn de na te streven doelen en op welke manier worden die bereikt?
Als je dat voor de komende jaren vast legt, dan wil je daar wel je belangrijkste doelen en prioriteiten in teruglezen.
We missen onderbouwing, berekeningen en goede wegingen tussen de keuzes. Dat vinden we nauwelijks terug. Dat hebben we in het voorliggende stuk geduid op meer dan 100 plekken. Je moet je als wethouder dan afvragen of je überhaupt zo’n stuk op tafel wilt laten liggen, waar zoveel commotie (bijna 6.000 handtekeningen!) en vragen over zijn.
De afgelopen jaren zijn we betrokken geweest bij de participatie. Een belangrijke fase waarbij een ieder zijn bijdrage kan leveren. Dit zagen we deels terug in het Koersdocument vastgesteld in maart 2020. De te maken keuzes waren in dit Koersdocument nog niet gemaakt. Terecht, veel vragen waren ook toen niet beantwoord en eigenlijk nu ook niet. We zien de volgende hiaten:

1. Participatie
GroenLinks heeft op veel momenten deelgenomen en geluisterd. Ook tijdens vergaderingen van de raad is veel ingesproken, zijn er amendementen en moties ingediend, vragen gesteld… Echter, we zien deze bijdragen niet terug in het ontwerp omgevingsvisie. Daar gaat natuurlijk een belangrijk deel van de vragen over.

2. Recreatie of natuur?
Als we akkoord gaan met deze omgevingsvisie dan wordt bijna het hele Twiske (als zg. intensieve zone) geschikt bevonden voor overnachtingen, grootschalige festivals en voor agrarische activiteiten. Het Recreatieschap ziet dat eerste graag gebeuren. GroenLinks ziet het Twiske (en Oostzanerveld) als een schaars Natura2000 en kansrijk gebied voor natuur. Én een gebied waar rustig en sportief gerecreëerd kan worden. Dat betekent juist extra zorg en maatregelen voor natuurbehoud. We zien dat het Ambitiedocument van het Recreatieschap Twiske iets heel anders wil dan de Oostzaanse inwoners. Het Ambitiedocument is ook niet door de Raad vastgesteld maar alleen door het Recreatieschap. Toch wordt alleen naar dit beleidsstuk verwezen als we hier vragen over stellen. Dat klopt volgens ons niet.

3. Inzicht
Als je met elkaar wilt vaststellen dat overnachtingen (voor toeristen) meer plek in het dorp zou moeten hebben, dan is de belangrijkste vraag: ten koste van wat? Waar je een Air b&b’s of hotel creëert, kan men niet wonen. Over hoeveel toeristen hebben we het hier? Hoeveel Air b&b’s zijn er nu? Een simpele vraag die tot op heden niet beantwoord is.
Als je met elkaar bepaalt dat er meer watergangen en wandel- en fietspaden moeten komen (meer asfalt). Dan wil je eerst inzicht in de huidige verkeersdruk. Hier zie je dat er wordt verwezen naar De Agenda Toerisme 2018. Een document dat destijds vooral aangeeft dat er onderzoek gedaan moet worden naar de mogelijkheden van meer recreatie. Blijkbaar is dat onderzoek afgerond?
Als je bepaalt dat er meer recreatie mogelijk gemaakt moet worden, dan moet je goed weten waar dat schuurt met bestaande Natura2000 en NNN wetgeving. Dat inzicht is er niet.
Als je stelt dat economische activiteit nodig is voor behoud van natuur (ook wel de ‘verdiencapaciteit van de natuur’), dan moet je dat cijfermatig kunnen onderbouwen. Die onderbouwing is er niet.

Tenslotte
Als we vragen stellen over hoe we de natuur beter kunnen beschermen, door ze in de omgevingsvisie duidelijk te benoemen, dan worden we verwezen naar het Plan van Aanpak Oostzanerveld en Ambitiedocument Twiske. Dat is te kort door de bocht. In de omgevingsvisie kan je de kaders stellen
1. voor inrichting groen (met meer biodiversiteit),
2. bescherming groen (door b.v. tijdelijk afsluiten kwetsbare gebieden)
3. en behoeden kwetsbare gebieden voor intensief gebruik

Er wordt wel specifiek in gegaan op toerisme, maar niet op natuur. Dat is omgekeerde wereld wat GroenLinks betref.
GroenLinks zet natuur op de 1e plaats. Eerst de natuurwaarden beschermen en versterken en waar het kan; ontwikkelen. Ons doel is dat onze Natura2000-gebieden het hele jaar rond echt de moeite waard is voor zowel dier als mens.

Groen
Links Oostzaan

Reactie concept omgevingsvisie Oostzaan

Pff, gelukkig, het is ‘maar’  een concept omgevingsvisie. Aan de hand van alle bijdragen en zienswijzen en natuurlijk de hartverwarmende petitie (5000 tekenden tegen overnachtingen en grote festivals in het Twiske!) gaat het bureau Witteveen dit concept herschrijven. 
Dat wordt nog wel een klus voor ze. GroenLinks alleen al heeft meer dan 100 vragen/suggesties en wijzigingsverzoeken. Voor ons ook de grote vraag: na alle inspraakrondes waar de woorden ‘wonen’ ‘natuur’, ‘biodiversiteit’, ‘rust’ en ‘ruimte’  door de ruimtes galmden er toch een document ligt die Oostzaan inricht voor de toerist? Wat is er gebeurd met de bijdragen van amendementen, moties, insprekers, stemverklaringen? En eigenlijk herkennen we de voorloper, het Koersdocument van juni 2020, er nauwelijks in terug.

DJI_0037

GroenLinks knokt al meer dan 25 jaar luid en duidelijk voor behoud en verbetering Oostzanerveld, t Twiske, groen in het dorp en rust en ruimte.  Naar aanleiding van grootse plannen van Het Twiske-bestuur heeft GroenLinks een openbare avond georganiseerd in het gemeentehuis. We startten toen de campagne ‘‘t Twiske geen pretpark!’. De opkomst was zo groot dat de mensen in de hal stonden. De plannen bevatten onder ander een doorvaart van de Ringvaart naar de Stootersplas, extra ontsluitingsweg via het Twiske, grote extra parkeerplaatsen, boomhutten, huisjes en zo meer.
Dankzij de grote opkomst die avond zijn de plannen in de la verdwenen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat we die plannen verpakt in andere woorden weer terug zien komen.
Nergens in de omgevingsvisie zijn de belangen van Oostzaanse dieren en planten in doelen gegoten. Wat gaan we doen vóór de grutto’s, smienten, egels, Noorse woelmuizen en zeldzame varens en mossen zowel in t Twiske als Oostzanerveld als in het dorp zelf? Er wordt verwezen naar de provincie, als het gaat om ruimte voor natuur. Maar zou de omgevingsvisie niet moeten gaan over wat Oostzaan wil?
Op onze website en bij de ingekomen stukken ziet u onze lange lijst waarmee de wethouder verder kan. GroenLinks gaat er natuurlijk alles aan doen om hier een mooie Oostzaanse visie van te maken.


Uitgebreide reacties GroenLinks hier.


Groen
Links Oostzaan

VERKLARING GROENLINKS BIJ INSTALLATIE BURGEMEESTER

1 juni 2021 is Marvin Polak geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Oostzaan. Dit gebeurde tijdens een bijzondere raadsvergadering die vanwege de coronamaatregelen alleen toegankelijk was voor genodigden. De bijeenkomst vond plaats in de Theaterzaal van dorpscentrum De KunstGreep.

15 maart is de heer Polak door de gemeenteraad unaniem voorgedragen voor de functie van burgemeester in Oostzaan. Daarna is nieuwe informatie beschikbaar gekomen waardoor volgens de fractie van GroenLinks een heroverweging van de voordracht op zijn plaats zou moeten zijn. Een aantal fracties waren ongelukkig met deze informatie, een meerderheid van de raad vond echter een heroverweging niet noodzakelijk.

 
Schermafbeelding 2021-06-02 om 17.54.09
Noah van Dansik leest de verklaring voor namens GroenLinks
Foto van de Orkaan.

De fractie van GroenLinks heeft er geen vertrouwen in dat de nieuwe burgemeester Marvin Polak als ‘verbinder’ in Oostzaan kan gaan fungeren. Hij heeft op social media GroenLinks vergeleken met NSB praktijken, mevrouw Kaag van D66 beschuldigd van financieren van terroristische organisaties en ‘liked’ hij een bericht waarin actrice Hannah Hoekstra een ‘deuggleuf’ genoemd wordt. 
De gehele fractie (bestaande uit 4 gemeenteraadsleden en 4 fractieassistenten) heeft een verklaring uitgegeven die op 1 juni is voorgelezen door Noah van Dansik.

De gehele verklaring leest u hier

Zie ook

De Orkaan
Het Parool
Noord Holllands dagblad
Het AD


GroenLinks Oostzaan


Milieudefensie wint revolutionaire rechtszaak - Shell moet vergroenen

Samen met 17.000 mede-eisers heeft milieudefensie rechtszaak tegen Shell gewonnen. De rechter veroordeelt Shell. De grootste vervuiler van Nederland moet meer doen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Het is voor het eerst dat een bedrijf zijn beleid in lijn moet brengen met het Klimaatakkoord van Parijs.


shell

Lees hier meer:

Milieudefensie

NRC


Groen
Links Oostzaan

GroenLinks ziet kansen voor Glasvezelnetwerk

Het overgrote deel van de Oostzaanse huishoudens beschikt niet over een aansluiting op een glasvezelnetwerk. De aansluiting op een glasvezelnetwerk biedt de inwoners van Oostzaan veel voordelen. Zo worden de bestaande internetverbindingen een stuk sneller. Thuiswerken wordt hierdoor een reële (groene) optie en scheelt een hoop woon/werk verkeer. Steeds meer moderne apparaten functioneren op basis van een internetverbinding. Een aansluiting op een glasvezelnetwerk maakt een Oostzaans huishouden klaar voor de toekomst.

glasvezel

De komende jaren pakt de gemeente Oostzaan het rioleringsnetwerk aan. Volgens GroenLinks moet het mogelijk zijn deze renovaties te combineren met de nodige herstelwerkzaamheden aan andere kabels en leidingen door Liander. En naast de riolering een buis te leggen voor glasvezelkabel.

De vragen vind je hier


GroenLinks Oostzaan

Burgemeester: KNVB had actievere rol moeten en kunnen spelen tegen ondermijning bij OFC
Criminele inmenging bij Sportclubs. KNVB doet weinig

De burgemeester van Oostzaan komt tot een aantal aanbevelingen:
Aanbevelingen

Met veel herkenning trof ik in het rapport een aantal aanbevelingen die ik van harte ondersteun en graag onder uw aandacht wil brengen, mede door mijn ervaringen gedurende mijn gehele ambtsperiode. Hieronder geef ik de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport weer. Weerbaarheid Sportclubs zouden zich bewust moeten zijn en kennis moeten nemen van de handvatten die zij hebben om inmenging van criminelen in hun vereniging te kunnen voorkomen. Zij kunnen het onderwerp agenderen op hun ledenvergadering en onderzoek doen naar ogenschijnlijke respectabele ondernemers, alvorens met hen in zee te gaan. Preventiemaatregelen De sportverenigingen kunnen een aantal, relatief eenvoudige, preventiemaatregelen treffen.

Het gaat om de volgende gedragsregels:
 • waarborgen van transparantie in de geldstromen;
 • werken met formele contracten;
 • geen contante betalingen, ook niet door derden, aan spelers;
 • verantwoorden van naturabijdragen;
 • niet in zee gaan met onbekende grote sponsors;
 • spreiden van het aantal sponsoren, dus niet te afhankelijk worden van enkele bedrijven of personen;
 • voeren van gesprekken met financiers door meerdere personen;
 • hanteren van het vier ogen principe;
 • het stellen van realistische prestatiedoelen;
 • zorgen voor checks en balances in de organisatie;
 • zich verbinden aan de Code Goed Sportbestuur Nederland;
 • Externe accountant;
 • VOG voor externe rechtspersonen, sponsoren, donateurs en trainers;
 • Verkennen rol voor Centrum Veilige Sport Nederland.

De lokale sportakkoorden kunnen een goed drager zijn voor te maken afspraken over gedragsregels tussen gemeente en sportclubs. Heel specifiek vanuit de portefeuille van de burgemeester wil ik op grond van mijn ervaringen gedurende mijn ambtsperiode hieraan de volgende aanbevelingen toevoegen:
 • actieve detectie van criminele inmenging door bijvoorbeeld het toepassen van het instrument van het fenomeen onderzoek;
 • een gezamenlijke aanpak vanuit de aan de gezagsdriehoek deelnemende partijen: Openbaar Ministerie, politie, burgemeester.
 • Indien er een casus is waarbij, binnen RIEC-verband (Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) richt zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit), er een samenwerking van de in de driehoek deelnemende partijen is met diverse diensten is het van belang dat de deelnemers zich binden aan:
 • het formuleren van doel en gemeenschappelijke strategie;
 • het regulier herijken van de strategie en deze zo nodig gezamenlijk bijstellen;
 • het geven van aandacht voor een dusdanige informatiedeling dat alle deelnemers aan de casus volwaardig hun rol en hun verantwoordelijkheid kunnen nemen;
 • aandacht en kennis bij aan de casus deelnemende partijen voor de specifieke positie van de kroonbenoemde burgemeester die op het snijvlak functioneert van de geheimhouding die geldt binnen een casus, de publieke verantwoording naar de raad en in het contact met de inwoners van de gemeente.

Zoals ik heb ervaren en zoals dit ook in het genoemde rapport wordt gesteld en is dit van extra groot belang bij een casus die speelt in een kleine gemeente.

Gehele raadsbericht:

Rapport 'Criminele inmenging bij amateursportverenigingen':


Groen
Links Oostzaan

Horecavergunning voor OFC met restricties

Voetbalclub OFC krijgt een exploitatievergunning en een gewijzigde drank- en horecavergunning. Dat heeft burgemeester Rob Meerhof van Oostzaan besloten. Hij doet dat na een advies van het Landelijk Bureau Bibob (LBB). 
Wel zijn in beide vergunningen voorschriften opgenomen met als doel om een eerder bij de club ontstane situatie voortaan te voorkomen

Zie persbericht gemeente Oostzaan.


GroenLinks Oostzaan

Het Plan van Aanpak Oostzanerveld ziet er goed uit. Voor het eerst in jaren ligt er een voorstel waarover de Oostzaanse raad kan debatteren en waarmee de wethouder om de tafel kan met onder andere buurgemeenten, eigenaren, (toekomstige) beheerders en boeren, de provincie en Staatsbosbeheer.

2018-01-27 oostzanerveld 05

Er leven nog veel vragen. Voor GroenLinks is het bijvoorbeeld belangrijk dat er een duidelijke aanpak komt hoe beheerders en eigenaren beloond worden voor hun inspanningen het Oostzanerveld in stand te houden. Dat zien we nog niet terug. Dit Natura2000 gebied is uitermate kostbaar en belangrijk voor (schaarse) planten en dieren.. en daar willen we in investeren.

Lees hier de raadsvragen en antwoorden.


Groen
Links Oostzaan

Criminele inmenging bij amateur sportverenigingen

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, op verzoek van de Tweede Kamer heeft o.a. de Universiteit van Tilburg onderzoek verricht naar Criminele inmenging bij amateur sportverenigingen. (TK vergaderjaar 2018-2019, kst30234-217)

lees HIER voor het volledige rapport.

Het onderzoek richt zich op beantwoording van vijf onderzoeksvragen:

1. Wat is de aard en de omvang van criminele inmenging bij amateur sportverenigingen in Nederland?
2. Zijn amateur sportverenigingen zich bewust van mogelijke criminele inmenging?
3. Welke maatregelen nemen amateur sportverenigingen om criminele inmenging te voorkomen?
4. Tegen welke barrières en problemen lopen amateurverenigingen aan om criminele inmenging tegen te gaan en wat zou hen, volgens betrokken partijen, verder kunnen helpen?
5. Zijn er op alle voornoemde vlakken verschillen tussen sporten?

In het rapport wordt ook OFC genoemd. Het rapport stelt:

‘Criminele sponsoring leidt vaak tot opmerkelijke successen op het veld. Een voorbeeld is OFC uit Oostzaan, waarover de media eveneens uitgebreid hebben bericht. Tussen 2008 en 2016 klom de club op van de vijfde klasse tot de hoofdklasse, en wist ze spelers zoals oud-profs Pius Ikedia, Bilal el Yacoubi en Christy Bonevacia aan te trekken (Geerds, 2016). Degene die een en ander financieel mogelijk had gemaakt, werd verdacht van belastingontduiking. Hij was eerder veroordeeld voor het leidinggeven aan een criminele organisatie en doelwit geweest van een liquidatiepoging. In april 2019 werd deze hoofdsponsor veroordeeld tot een celstraf wegens witwassen, hoewel het openbaar ministerie niet wist te bewijzen dat dit ook via de club was gebeurd (Vugts, 2019). De problemen waren daarmee niet voorbij. In januari 2020 sloot de burgemeester zelfs het sportcomplex waar de club speelde, in verband met ‘een mogelijke link tussen OFC, aangetroffen handgranaten, schietpartijen, een veroordeling wegens witwassen en ontbrekende transparantie over de geldstromen van de club’. Deze beslissing werd echter door de rechter teruggedraaid omdat de verdenkingen onvoldoende hard konden worden gemaakt (NOS.nl, 2020).’

Later in het rapport komt de vereniging nogmaals terug:

“Daar staat volgens dezelfde geïnterviewde tegenover dat ook dan een lange adem nodig is, onder verwijzing naar het voorbeeld van OFC (zie hoofdstuk 2). De criminele clubs verzetten zich via hun advocaten met hand en tand tegen elke maatregel, met als gevolg taaie en langdurige juridische procedures. Daarbij wordt niet zelden gepoogd om de (lokale) media als bondgenoot in te schakelen, maar ook raadsleden, door erop te hameren dat er ‘niets is bewezen’ (Bruinsma, Ceulen & Spapens, 2018). Het vasthouden van het bestuurlijke commitment is een doorlopende uitdaging”.

De fractie van GroenLinks verzoekt het college de volgende vragen te beantwoorden:
zie bijlage


Groen
Links Oostzaan

Raadsvragen nav ingezonden brief bestuurslid Stichting Sportvelden Twiske (SST)

De fractie van GroenLinks heeft uit een ingezonden brief van het bestuurslid Joosten in het NHD begrepen dat er “tienduizenden euro’s” (juridische) kosten zijn gemaakt door de SST. Deze stichting beheert de sportvelden in het Twiske. Ook de gemeente levert een bestuurslid. N.a.v. deze brief heeft de fractie de volgende vragen:
 • Is er een begroting 2020/2021 van SST?
 • Zo ja, welke kosten staan hier precies in?
 • Zo nee, wanneer komt die en kan deze gedeeld met gemeenteraad?
SST is een stichting die bestaat uit een vertegenwoordiger van de gemeente, een vertegenwoordiger van OFC en een onafhankelijk lid.

De verdere vragen vind u hier

Groen
Links Oostzaan

WORD ONLINE CAMPAIGNER

De verkiezingen op 17 maart 2021 kunnen een keerpunt worden voor Nederland. Maar daar hebben we jouw hulp bij nodig. Kom daarom vandaag nog in actie en sluit je aan als online campaigner. Samen met jouw appteam ga je dan op heel veel verschillende manieren het gesprek aan. Dit doen we zowel online als offline: iedereen met een Groen en Links hart is dus geschikt om als online campaigner aan de slag te gaan!

59fa0d1a

Lees hier hoe


Groen
Links Oostzaan
Algemene beschouwingen Begroting 2021

Allereerst bedanken wij de ambtenaren, college en zeker de portefeuillehouder voor deze begroting.
Een begroting die onverkapt waarschuwt dat we belangrijke keuzes moeten maken die twee jaar terug nog niet zichtbaar waren.

U geeft aan dat
1. het Rijk het accres verlaagt
2. het Rijk het gemeentefonds wil herijken
3. wederom een forse kostenverhoging van Over onvermijdelijk is.
4. de WMO-taken, die zonder bijbehorend budget door het kabinet aan gemeenten zijn doorgeschoven, Oostzaan op tonnen aan tegenvallers komt te staan

Voorzitter, in ons verkiezingsprogramma en uw collegeprogramma staan 3 zaken centraal:

Zelfstandig, Sociaal en Groen.
We zijn trots op de resultaten die we met deze coalitie met de VVD en samenwerking met CDA, PvdA en D66 hebben bereikt. Maar we zijn er nog lang niet. Sterker, de begroting laat duidelijk zien dat we met elkaar er hard aan moeten trekken om onze hoofddoelen in stand te houden.
We vragen u om sterk in te zetten op samenwerking:
- Tussen en met colleges en raden in de regio
- Tussen ambtenaren in belangrijke dossiers
Ik kom hier later op terug.
LEES HIER VERDER

Groen
Links Oostzaan

Motie tijdelijk algeheel vuurwerkverbod aangenomen door gemeenteraad

Het is waarschijnlijk dat het Corona virus komende jaarwisseling helaas nog steeds onder ons is. Daarom heeft Noah van Dansik namens GroenLinks een motie ingediend om een tijdelijk algeheel vuurwerkverbod in te stellen. Gelukkig heeft de gemeenteraad hiermee ingestemd. De volgende argumenten gaven daarbij de doorslag:
 • het afsteken van vuurwerk een activiteit is die gepaard gaat met samenkomsten van groepen mensen;
 • in het kader van het tegengaan van de verspreiding van Corona samenkomsten zoveel mogelijk uit de weg moeten worden gegaan;
 • jaarlijks honderden patiënten worden opgenomen of behandeld voor vuurwerkletsel (1300 afgelopen jaarwisseling);
 • dit aantal de afgelopen jaren alleen maar gestegen is;
 • de zorg op dit moment al overbelast is door de Corona pandemie;
 • de oproep om komende jaarwisseling het afsteken van vuurwerk te verbieden gesteund wordt door de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) en de Nederlandse BOA Bond,

De gehele motie hier

Zie ook de Orkaan

GroenLinks Oostzaan

Noah van Dansik gemeenteraadslid voor GroenLinks in Oostzaan tweede in NK online debatteren

Van maandag 26 oktober tot en met donderdag 30 oktober was het elke avond genieten van mooie online debatten waarbij de juryleden alle deelnemers jureerden op 7 verschillende criteria, variërend van de wijze waarop argumenten worden opgebouwd, hoe een betoog structuur krijgt maar zeker ook op de wijze waarop dit online gebeurde. Want, online debatteren (online overtuigen) is iets wezenlijks anders in vergelijking met een debat of discussie waarbij de verbale 'kemphanen' elkaar live zien.

De debaters waren allemaal over de week heen ingedeeld in timeslots van 45 minuten waarbij ze niet alleen een debat (1-tegen-1) moesten voeren maar ook nog een 2-minute-pitch moesten houden over een onderwerp dat ze pas vernamen op het moment dat hun spreektijd inging.

Er werd dus veel creativiteit gevraagd, en wat bluf. Maar vooral ook online overtuigingskracht!
Uiteindelijk haalde Noah een prachtige tweede plaats.

Meer info
HIER

Schermafbeelding 2020-11-03 om 18.34.36

Screenshot van de ZOOM-sessie: Het moment waarop Joris Bouman achter zijn eigen webcam in Groningen hoort dat hij Nederlands Kampioen is geworden. Linksboven juryvoorzitter Marja Smits.


Groen
Links Oostzaan


Goed dat je hier bent!

groenlinks verkiezing

Al 30 jaar strijdt GroenLinks voor een inclusieve samenleving waarin we solidair zijn met elkaar én met de volgende generaties. Een eerlijk Nederland waarin we de klimaatcrisis aanpakken en zorgen voor een sterke publieke sector.
Lees HIER ons (concept) verkiezingsprogramma voor de komende Tweede Kamer verkiezingen.

Groen
Links Oostzaan

Vragen betreffende verwevenheid bestuur OFC en Stichting Topvoetbal Oostzaan (STO)

Wij hebben uit eerdere berichten, alsmede uit de media, begrepen dat de relaties tussen de vereniging OFC en de STO geheel verbroken zijn. Nu krijgen we echter berichten van de burgemeester, en uit de media, dat de penningmeester van het bestuur van OFC ook optreedt als contactpersoon naar de Forensisch accountant die door het college van Oostzaan is ingehuurd.

Daar hebben wij de volgende vragen over: 
zie bijlage

Groen
Links Oostzaan

GEMEENTERAAD GEEFT COLLEGE VAN B&W OPDRACHT OM SPORTVELDEN WEER IN EIGEN BEHEER TE NEMEN

Motie van CDA, VVD en GroenLinks met algemene stemmen aangenomen.

De gemeenteraad van Oostzaan heeft het college opdracht gegeven de sportvelden weer in eigen beheer te nemen en te bekijken hoe de (huur)contracten (velden en gebouwen) kunnen worden ingericht naar de eisen van deze tijd, waarbij de gemeente meer invloed heeft op de wijze waarop deze publieke middelen worden ingezet (denk bijvoorbeeld aan transparantie van financiën).
Enige jaren geleden is het politieke besluit genomen om diensten van de gemeente uit te besteden. Met deze opdracht wordt dit teruggedraaid. De velden moeten in de (nabije) toekomst worden vernieuwd of vervangen en hierbij heeft de gemeente een groot financieel belang. De gemeenteraad wil dat het college meer grip heeft op de verhuur en inzet van de velden.
Daarnaast ziet de gemeenteraad dat de vraag naar andere vormen van sport beoefenen toeneemt. Zo zijn er veel kinderen uit Oostzaan die hockey spelen in Zaanstad of Amsterdam. De gemeente wil onderzoeken welke andere vormen van sportbeoefening ook op de velden mogelijk is en of aanbod van sportactiviteiten nog aansluit bij de vraag. Het college moet direct sturing kunnen geven aan deze processen.

Hier vind u de gehele motie:


Groen
Links Oostzaan

Bezwaar/zienswijze over de concept luchtvaartnota (You tube: de luchtvaartnota gefileerd)

Tot en met  9 juli kunt u uw bezwaar/zienswijze over de concept luchtvaartnota kenbaar maken aan de Minister
Op initiatief van GroenLinks Oostzaan heeft de gemeenteraad unaniem besloten tot bijgaande zienswijze namens de gemeenteraad en B&W.
U kunt de bijlage gebruiken als uitgangspunt voor uw eigen zienswijze.
Dit is voorlopig de laatste kans om formeel te reageren op de plannen die de minister heeft met de ontwikkeling van het luchtverkeer via met name Schiphol.
Zoals u in bijgaande zienswijze kunt lezen betekent dit een forse toename van de hinder voor de inwoners van Oostzaan en andere gemeenten die onder de aan- en uitvliegroutes van de nu minder gebruikte banen wonen. De hinder kan dan toenemen tot een veelvoud van wat we voor de Corona maatregelen gewend waren.
 
Link met gegevens van het ministerie

Link naar de bedoelde bijlage

You tube:
De luchtvaartnota gefileerd


Groen
Links Oostzaan

GEMEENTERAAD OOSTZAAN NEEMT MOTIE "FINANCIËLE TRANSPARANTIE OFC" AAN.

Motie van D66, CDA, VVD en GroenLinks


Naast de onderzoeken in het RIEC (
Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit) verband heeft het college een extern forensisch accountant ingehuurd om de toegezegde documenten/informatie door bestuur van OFC te beoordelen.
Uit antwoorden van portefeuillehouder (mail vrijdag 19 juni en bevestigd in gemeenteraad van 29 juni) blijkt dat ook deze externe forensisch accountant nog steeds niet over alle noodzakelijke en toegezegde documenten kan beschikken.
Het Openbaar Bestuur moet bij een relatie met een vereniging het vertrouwen hebben, en dit wordt ondersteund door financiële openheid van de vereniging wanneer daar om gevraagd wordt, dat alles in orde is. Door de handelwijze van het bestuur van de vereniging en het traineren van de gevraagde financiële openheid is dit vertrouwen ernstig geschaad en rest het Openbaar Bestuur niets anders dan de relatie te herijken.
De 4 partijen hebben met de ingediende, en aangenomen, motie hiertoe een stap gezet.

lees de motie hier:


Groen
Links Oostzaan

Biksteenmolen De Vlijt omgeven door kunststof

De gemeente wil de huidige natuurlijke beschoeiing rond de Biksteenmolen weg halen en laten vervangen met kunststof beschoeiing. Dat zou het minstens 50 jaar uithouden in het water en dus een goedkopere oplossing zijn dan af en toe onderhoud. Dat het kunststof het al die tijd wel uithoudt kan, maar door veengrond blijft dat vast niet op dezelfde plek. Bovendien, is dit wat we willen zien als we naar die mooie net gerenoveerde molen kijken? Een kunststof rand? In de huidige beschoeiing nestelen futen, zwanen en vast nog meer. GroenLinks schrijft een motie om deze actie te stoppen en hoopt dat meer partijen dit initiatief ondersteunen.

Hieronder de motie:
Constateert dat er plannen zijn rondom de Biksteenmolen de huidige natuurlijke beschoeiing te verwijderen en in zijn geheel te vervangen met kunststof beschoeiing. Dit zou nodig zijn als onderhoud en ter voorkoming van afslag door gemotoriseerde boten
De kunststof beschoeiing zou 50 jaar stand houden én 50 jaar op dezelfde plek blijven staan
 
Besluit
Geeft het college opdracht dat alleen bestaande houten beschoeiing wordt vervangen: aan de uiterste oostkant t/m de steiger.
Bestaande beplanting / natuurlijke beschoeiing niet weg gehaald wordt tenzij voor onderhoud voor behoud van natuur.
 
Molen bik kopie

Toelichting
Stichting Behoud Biksteenmolen De Vlijt heeft aangegeven dat ongeveer de oostelijke helft nieuwe beschoeiing nodig is, maar dat de natuurlijke oever van het westelijke deel mag blijven. Met duurzame kunststof beschoeiing aan de oostzijde is het mogelijk voor bootjes aan te meren. Tot zover de opmerkingen van de stichting.
Dat betekent o.i. dat alleen het oostelijke puntje van het eiland t/m de steiger de huidige houten beschoeiing met kunststof beschoeiing behoeft te worden vervangen.
Nieuwe kunststof beschoeiing rondom het eiland zeer kostbaar is en voor oeverbescherming niet nodig is.
Wellicht dat het materiaal van de kunststof beschoeiing 60 jaar of langer in tact blijft. Geen enkele aannemer zal een garantie geven, langer dan 10 jaar, die stelt dat de beschoeiing al die tijd op zijn plek blijft staan. Dat vraagt tzt ook kosten die nu niet worden meegenomen in berekeningen.
Het aanzicht van de Biksteenmolen De Vlijt er o.i. behoorlijk op achteruit gaat als we rondom harde beschoeiing plaatsen. Zij verliest dan haar landelijke uitstraling
Uit diverse online gremia blijkt dat naast goede natuurlijke oeverbescherming riet nog meer voordelen biedt zoals
waterzuivering bescherming voor watervogels en weidevogels goed voor vissen en amfibieën.
Vergroten soortenrijkdom en kwaliteit van wateren
 
 
Er is veel nieuwe informatie beschikbaar op o.a. (overheid) websites die steeds nadrukkelijker pleiten voor meer natuurlijke beschoeiing. Desgevraagd deel ik die graag.  Zo ook Hoogheemraadschap Noorderkwartier: “Om de oever van een waterkering te beschermen tegen golfslag is een rietkraag de natuurlijkste vorm.” (
https://www.hhnk.nl/portaal/beschermen-tegen-overstroming_42380/item/onderhouden_8842.html)
 
GroenLinks Oostzaan

(Nog) geen antwoorden op raadsvragen over OFC

GroenLinks stelt opnieuw vragen
Op de raadsvragen van 8 mei jl. zijn (nog) geen antwoorden gekomen. De termijn voor het beantwoorden van deze vragen is ondertussen verstreken. Tevens in er een Bibob onderzoek gaande naar OFC. Ook daar willen we graag weten wat de stand van zaken is.
Hier leest u de (aanvullende) vragen.

GroenLinks Oostzaan

Solidaire Samenleving: vijf ideeën voor Nederland na corona

Wat de coronacrisis ons leert, is iets wat we eigenlijk al wisten: we staan er samen voor. Even gaat het niet meer over concurrentie of economisch gewin. Alles draait nu om samenwerking. Voor de gezondheid van ons als individuen, maar ook voor de gezondheid van onze samenleving.

Terwijl de economie op pauze wordt gezet, komt de samenleving in actie:

We zien een massale inzet om ziekenhuizen klaar te stomen, miljardeninvesteringen om bedrijven en banen overeind te houden, een overweldigende hoeveelheid burgerinitiatieven om elkaar ook mentaal door de crisis te helpen.

Het is deze solidariteit waar we aan vast moeten houden, als we nadenken over hoe we onze samenleving inrichten. Want de coronacrisis laat ook zien waar ons economisch systeem tekortschiet. Het legt de kwetsbaarheid van onze samenleving genadeloos bloot. De klappen vallen opnieuw op de plekken waar ze het hardst aankomen.

Lees verder:


Groen
Links Oostzaan

Raadsvragen OFC
Al geruime tijd geleden is door het college een externe forensisch accountant aangesteld. Deze is belast om de door het OFC bestuur aangeleverde stukken onafhankelijk te beoordelen.
Daarnaast loopt er ook al langere tijd een Bibob onderzoek naar OFC.
Aangezien wij nog geen resultaten van beide gezien hebben hebben wij de volgende vragen aan het college:
zie hier de bijlage

OFC NHD
foto Noord-Hollands Dagblad

GroenLinks Oostzaan

Met elkaar de geldstromen in stand houden

OOSTZAAN – Het Rijk en de afzonderlijke gemeenten schoten na het afkondigen van de coronacrisis snel te hulp om ondernemers, verenigingen en stichtingen in hun acute financiële zorgen te verlichten. Ook de gemeente Oostzaan is met extra maatregelen gekomen. Maar wat als de coronacrisis nog heel lang aanhoudt? Het Kompas in gesprek met Rob Monen, wethouder Economische Zaken en Financiën.

522044d4-5031-4617-bdc6-920e5a4bdcd0_thumb840
Rob Monen heeft met Economische Zaken en Financiën een zware portefeuille in beheer. Vooral nu. ((Foto: Rodi Media/MvS))

Rob Monen heeft met Economische Zaken en Financiën een zware portefeuille in beheer. Die heeft flink aan gewicht gewonnen toen de coronacrisis uitbrak. “Het is redelijk hectisch deze periode,” geeft hij toe, en dat zal niemand verbazen. “De crisis startte in maart op en is in sneltreinvaart op ons afgekomen. Dit wordt serieus, besefte ik. Oostzaan is een ondernemend dorp met veel bedrijven en veel daarvan zijn direct getroffen, zoals de foodsector, horeca en kappers. Wat kunnen we als gemeente doen voor de ondernemers, verenigingen en stichtingen die het nu heel zwaar hebben? Die vraag hebben we binnen het college meteen gesteld.”

Open brief
Het heeft geleid tot een open brief aan de betrokkenen waarin snelle noodmaatregelen en oplossingen werden aangekondigd om de eerste financiële zorgen weg te nemen. Daar kwamen kort daarna extra maatregelen bovenop. Er is positief op gereageerd.

Monen: “Alles staat onder druk. Dat geldt zeker ook voor De KunstGreep en de sporthal. We benadrukken dat ondernemers ons kunnen bellen als ze in acute nood zitten. Als gemeente kijken we dan wat wel en niet kan. Dat is kenmerkend voor een kleine gemeenschap als Oostzaan. Maar we doen ook een beroep op een stukje solidariteit van de eigen inwoners. Blijf de contributies aan de verenigingen en stichtingen betalen. We hebben een goede basis gelegd met onze maatregelen, en ik ben tevreden over het tempo waarin het allemaal is geregeld, maar we moeten de financiële stromen in stand houden. Dat is onze belangrijkste boodschap.”

Korte periode is te overbruggen
De crisis houdt Rob Monen dagelijks bezig. Een korte periode is naar zijn mening te overbruggen. Maar wat als het allemaal lang gaat duren voordat het normale dagelijks leven weer op gang komt en iedereen, ondernemers voorop, zich vrijer kan bewegen? Hij maakt zich daar best zorgen om. De zorgen zijn op zijn plaats, en dat wordt onderstreept door de voorspelling van het IMF dat de economie met 7,5 % zal teruglopen. De overheid heeft al geld beschikbaar gesteld, maar het is niet uitgesloten dat daarnaast de gemeenten nog meer eigen middelen zullen moeten aanspreken.

Reëel scenario
Het is een reëel scenario, vindt Monen: “Ik houd er rekening mee dat het nog lang kan duren voordat de economie weer op gang komt. We zitten echt in zwaar weer. Tien jaar geleden zaten we ook in een crisis. Vergeleken met toen is de werkloosheid nu laag, maar die zal toch ook groeien. Daar hebben we ook mee te maken. We moeten nu de voorzieningen in stand houden. De bedrijven, verenigingen en stichtingen moeten overeind blijven. Dat heeft nu onze prioriteit. Daarna is de situatie ongewis. Als gemeente bieden we ondersteuning, maar we vragen ook iets van de burgers. Met elkaar moeten we de geldstromen op gang houden. Dat is en blijft onze centrale boodschap.”Door: Marcel van Stigt maandag 20 april 10:09 – 2020

Groen
Links Oostzaan

Kadernota van 't Twiske behandeld in de raad

2 maart is de kadernota van 't Twiske behandeld in de raad. Raadslid Annemarie van Duijnhoven heeft in de vergadering heel duidelijk neergezet waar wij als GroenLinks staan wat betreft de balans tussen recreatie en natuur. Ook wordt ons standpunt over de camping toegelicht. 
 
Lees hier onze bijdrage: 
 
‘' GroenLinks is er van overtuigd dat de natuur in het Twiske last heeft van verstoringen en dus ongeschikt is voor festivals en grootschalige overnachtingen. GroenLinks is ervan overtuigd dat in goede samenwerking recreatie moet kunnen in een stil, rustig, groen, sportief gebied. 
Voor ons ligt de jaarlijkse financiële verantwoording van de gemeenschappelijke regeling. Nergens lezen we rode cijfers. Dat is mooi. Daarmee vervalt de eerder genoemde noodzaak tot festivals. Ook omdat deze nauwelijks bijdragen aan het resultaat. Haal die 75.000 gewoon weg uit de begroting. Met bruto-opbrengsten van max 150.000 per jaar (aldus Het Lentekabinet) dek je never nooit niet de kosten van personeel, handhaving, schoonmaak, verkeersregelaars. En dan nog de kosten van inzet ambtenaren, politie, ambulances etc. 
Nergens ook maakt het verslag van NNN en Natura2000. Een unique selling point zou je zeggen van dit gebied, maar blijkbaar voor het Recreatieschap irrelevant. En dat terwijl er dramatische cijfers zijn van verslechtering van natuur, het landelijk tekort aan Natura2000 en natuurgebieden. Zij moeten dienen als groene long en opvang kwetsbare diersoorten en niet als partycentrum.. deze cijfers wegen met de kennis van nu, steeds zwaarder ten opzichte van de financiële. En in elk onderzoek moet de noodzaak tot stilte en rust zwaarder gaan mee wegen waarmee de balans van verstoring versus opbrengsten anders kan uitvallen. 
Denk ook aan cijfers van het Lentekabinet (paar weken terug in commissie). Het onderzoek deugt niet volgens het SOVON, IVN, Wetlandwacht en vele anderen. En mag niet gebruikt worden als bewijs. Maar dat onderzoek is wel de basis van hun vergunning. 
We zien het in Zandvoort; een Natura2000 gebied is een natuurgebied totdat de Formule1 terugkeert. Het Twiske is een Natura2000 gebied, totdat we hard roepen het nodig te hebben voor commercie. Logica van natuurbeheer strookt dan opeens niet meer met de belangen van een of twee ondernemers. Laten we dit tijdig terugdraaien. 
Het doel van een natura2000 is ruimte bieden aan kwetsbare flora en fauna die verdrongen wordt door groei van landbouw, industrie en bewoning. Zodat de veerkracht herstelt en op zijn minst de dalende lijn van het nog aanwezige groen stopt. Zo’n opvangplek val je niet lastig met verstoring. Deze logica heeft het echter in Zandvoort niet gehaald en dreigt hier ook weggewuifd te worden. 

DJI_0018 kopie 2

Andere partijen besluiten over ons Twiske: Minister Schouten is niet tegen overnachtingen of commercieel gebruik, stelt overigens dat er 3 geluidsdagen zijn toegestaan. Zij laat de beslissing aan de provincie waarin het er op lijkt dat alle hier aanwezige partijen helaas vóór overnachtingen stemmen. 
De zienswijze van het college ondersteunt naar behoren dit pleidooi. We willen de wethouder blijven aanmoedigen scherp te blijven op de verantwoordelijkheden die een Natura2000/NNN gebied met zich mee brengt, vooral in deze tijd.’' 
Vervolgens licht Annemarie van Duijnhoven ons standpunt over de camping nog toe. GroenLinks heeft in het coalitieakkoord met de VVD afgesproken dat er onderzoek gedaan wordt naar vormen van recreatie waarbij de balans met natuur gewaarborgd blijft. Een kleine camping staat genoemd als optie om te onderzoeken. Wij zitten nu dus zoals afgesproken in een onderzoeksfase, waarin wij onder andere wachten op de uitkomst van de natuurtoets. GroenLinks Oostzaan is dus niet, zoals sommigen denken, vóór de camping plannen en wij hebben ook niet afgesproken in het coalitieakkoord dat we hoe dan ook een camping gaan realiseren.

Groen
Links Oostzaan

Stand van zaken financiering OFC 18 maart 2020

Over de situatie bij OFC is de laatste jaren tot op heden zeer veel te doen geweest. Er is in september 2019 een unanieme motie door de gemeenteraad aangenomen om meer duidelijkheid over de financiën te verkrijgen en om de banden met de in eerste aanleg veroordeelde sponsor voor witwassen te verbreken. Verder hebben diverse partijen vragen gesteld en heeft de gemeenteraad deze zaak nauwlettend gevolgd. Er lopen nu nog drie trajecten:

1. Een extern forensisch accountant doet op dit moment onderzoek naar de door OFC ingeleverde stukken

2. De burgemeester brengt onderzoek naar bestuur en spelers en begeleiding eerste elftal onder bij RIEC (dit is samenwerkingsverband van o.a. belastingdienst, FIOD, OM, nationale politie, gemeente, provincie)

3. Er loopt een BIBOB onderzoek

OFC NHD
foto Noord Hollands dagblad

Vragen over ondermijning
De afgelopen maanden heeft ook GroenLinks, net als andere partijen, regelmatig vragen gesteld aan het college en de burgemeester met als doel meer transparantie rond financiering van clubs als OFC en de veiligheid rond en op het complex (vragen D66 en VVD). Dit blijft nodig, omdat we de vragen over de geldstromen rond OFC nog steeds niet (geheel) beantwoord zien. Het laat, of maar gedeeltelijk, beantwoorden van eigenlijk simpele vragen gaat opvallen en daarnaast is de verdenking van ondermijning zorgwekkend. Die grote zorg zie je sowieso ook bij de Nederlandse overheid en vele gemeenten, over de ontwikkeling van de aard en omvang van georganiseerde criminaliteit en de ondermijnende werking daarvan voor de samenleving en de rechtstaat. Onlangs gaf de Wethouder Sport van onze buurgemeente Amsterdam daarover nog een groot interview in De Telegraaf (https://www.telegraaf.nl/nieuws/1765274098/sportclubs-krijgen-les-over-fout-geld-weet-met-wie-je-in-zee-gaat) . Een logische volgende stap zou zijn als de Oostzaanse wethouder Sport haar voorbeeld gaat volgen. Wat je als club kan doen bij vermoeden of voorkomen van ondermijning is niet overal duidelijk.
Belangrijk dus dat zowel bestuur als gemeenteraad als clubs moeten durven opstaan om hun burgers, oudere en jonge spelers en de rechtstaat te beschermen. Zo verscheen 15 juni 2019 in NRC een stuk van Folkert Jensma onder de titel: ‘Zware misdaad en een onmachtig bestuur’. Een citaat: “Uitgangspunt was: met alleen strafrecht kan het niet meer. Het hele bestuur moet meedoen.” Ander citaat uit dit artikel: “vaak ontbrak bestuurlijk de wil en vooral de durf.” In Oostzaan moet het college en gemeenteraad willen en durven optreden in deze situatie. Daarnaast is het rapport “De Achterkant van Amsterdam” van Pieter Tops en Jan Tromp belangrijk en wordt veelvuldig aangehaald. Hierin wordt OFC als casus genoemd. (pagina 32).
Het raadsbericht van de burgemeester van 24 februari laat ook zien dat er rond OFC terechte zorgen waren, wat om onderzoek en duidelijkheid riep.
Hier vind u een complete tijdlijn met de door de burgemeester en college gezette stappen:

Wat zijn daarom onze standpunten:
 • De jeugd moet met veel plezier kunnen voetballen zonder dat op- en rond de vereniging criminele activiteiten plaatsvinden.
 • Drugs horen niet in of bij (of gerelateerd worden aan) een sportclub. Zeker niet wanneer de sportclub veel jonge leden heeft.
 • De gemeente kan geen activiteiten subsidiëren en velden beschikbaar stellen als de geldstromen binnen een club niet inzichtelijk zijn.
 • We willen het college vragen het subsidiereglement voor Oostzaanse verenigingen nog eens goed te doorgronden en meer zekerheden (tegen criminele invloeden cq ondermijning) in te bouwen.

Nadat verzoeken van het college en burgemeester aan OFC om meer transparantie tot de zomer van 2019 onbeantwoord bleven heeft de gehele gemeenteraad bovengenoemde motie ingediend. Het uitblijven van inzicht in combinatie met de eerdere vondst van hard drugs en pillen MDMA (bron NFI rapportage) in het kantoor van Stichting Topvoetbal Oostzaan (STO), was voor de gemeenteraad reden genoeg er via deze ingediende motie (30-09-2019) bij de burgemeester en wethouder Sport aan te dringen stevigere stappen te nemen en zodoende helderheid te krijgen over de geldstromen vanaf 1-1-2016. Ook stelde de motie de banden met de sponsor die in eerste aanleg is veroordeeld voor witwassen, te verbreken.
Met de bovengenoemde motie wil de raad dus helderheid over een aantal zaken verkrijgen, omdat duidelijke cijfers borgen dat gemeentesubsidies bij de juiste mensen terecht komen. Daarom vraagt de raad in de genoemde motie naar:

1. de exacte financiering van STO vanaf 2016
2. van wie (personen of bedrijven) is het geld van STO (vanaf 2016) afkomstig
3. wat is de herkomst van dit geld (hoe is dit geld verkregen)
4. de financieringsstromen tussen OFC, STO, inclusief de (voormalige) voorzitter van STO
5. inzicht in de geldstromen naar personen, betaalde stafleden en spelers van het eerste elftal

En die duidelijkheid is er nog niet helemaal (medio maart 2020). Ook roept de hele gang van zaken veel vragen op. Zoals de volgende:
 • herkomst gelden sinds 2016 (zie motie)?
 • waar zien we de financiële en administratieve consequenties terug van de grote groep vrijwilligers (o.a. niet-betaalde spelers) in het eerste team en 3 betaalde krachten?
 • een externe forensisch accountant beoordeeld nu namens de gemeente de geleverde stukken en heeft vragen. Welke zijn dat en wat zijn vervolgens de antwoorden?
 • de financieringsstromen tussen personen, OFC en STO (zie motie)?
 • op welke gronden besloot de burgemeester over te gaan tot sluiting OFC?

Wat zien we wel

 • Op dit moment heeft de sponsor (die in eerste aanleg is veroordeeld voor witwassen) zich teruggetrokken als bestuurder en lid technische commissie.
 • Gevraagde documenten als de begroting 2019/2020 van OFC, de jaarrekening 2018/2019 van OFC en de jaarrekening 2018/2019 van OFC zijn door college ontvangen.
 • Tijdens het overleg tussen college en OFC op 13 februari duidelijk is geworden dat gezocht wordt naar nieuwe sponsors en dat, op enkele uitzonderingen na (zoals verplicht door KNVB), in afwachting hiervan geen betalingen aan spelers plaatsvinden anders dan de reguliere vrijwilligersvergoeding. Zie ook: https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/
 • Er is geen geld in kas
 • Er zijn geen sponsorcontracten
 • Er zijn geen spelerscontracten overhandigd
 • Er loopt een BIBOB onderzoek
 • Verder onderzoek gaat in handen van het RIEC
We zijn er nog niet. Het gaat ons er om dat er duidelijkheid is, belastinggeld juist besteed wordt en dat daarom betalingen over de afgelopen jaren volledig transparant en herleidbaar zijn. Laten we hopen dat we snel samen kunnen zorgen voor een gezonde club die volledig kan rekenen op een ieders steun!

En verder: onderzoek gaat in handen van het RIEC
De burgemeester is tot nu toe direct betrokken bij de gesprekken en de afspraken met het bestuur en daarnaast verantwoordelijk voor overleg in onderzoeken van het Openbaar Ministerie, de belastingdienst en de FIOD. Dit gebeurt veelal via het RIEC. Het RIEC is samenwerkingsverband van o.a. belastingdienst, FIOD, OM, nationale politie, gemeente, provincie, inspectie SZW en UWV.
Naar aanleiding van vragen van GL heeft het
college geantwoord dat zij verder onderzoek naar bestuur en eerste elftal OFC inbrengt bij het RIEC en dat burgemeester deze casus (zaak/dossier) blijft volgen. Veel diensten binnen het RIEC hebben opsporingsbevoegdheden en ervaring. Dit heeft de gemeenteraad niet.
Hiernaast wachten we de resultaten van de forensisch accountant en het BIBOB onderzoek af.

Waarom de bezorgdheid
Op 4 januari verscheen in Het Parool het artikel: ‘Een brand, 5 granaten en een schietpartij; de gemene deler lijkt voetbalclub Oostzaan’ (https://www.parool.nl/amsterdam/een-brand-5-granaten-en-een-schietpartij-de-gemene-deler-lijkt-voetbalclub-ofc~b6fa0d80/)
Signalen uit de samenleving en media (zoals bovenstaand artikel) die mogelijk op ondermijning kunnen duiden, pak je als raadslid natuurlijk op. Hieronder treft u een verdere selectie van berichten en overzicht van antwoorden van college over onze Oostzaanse voetbalclub. Deze lijst geeft een impressie van redenen en argumenten waarom alle partijen in de gemeenteraad mede tot de motie kwamen en vragen aan college stelden.
Overzicht van
antwoorden van het college: https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/oostzaan/256cf8c2-5e1f-4188-8b5e-c73374f36772

Medialijst:
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/09/06/informatief-zembla-npo-2-2115-2200u-4057464-a1519992
https://www.parool.nl/amsterdam/jaar-cel-voor-marwan-k-van-voetbalclub-ofc-voor-witwassen~b5d53cf5/
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/09/een-windhapper-bracht-ofc-succes-a3956324
https://www.telegraaf.nl/nieuws/412775/twee-verdachten-aangehouden-in-onderzoek-naar-voetbalclub
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/24/amateurvoetbal-geldschieter-ofc-12-maanden-cel-in-a3957919
https://www.parool.nl/amsterdam/om-half-jaar-cel-voor-geldschieter-voetbalclub-ofc~bb36cd865/
https://www.telegraaf.nl/nieuws/412775/twee-verdachten-aangehouden-in-onderzoek-naar-voetbalclub
https://www.quotenet.nl/sport/a178226/hoe-je-geld-kan-witwassen-met-een-voetbalclub-uit-oostzaan-178226/
https://www.parool.nl/sport/voetbalvereniging-oostzaan-in-de-ban-van-fraude~b138b0f8/
https://www.parool.nl/sport/kamervragen-over-fraude-in-amateurvoetbal~b3b44f6f/
https://www.parool.nl/nieuws/geldschieter-voetbalclub-ofc-vrij-maar-nog-wel-verdacht~ba796c88/
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20181005_11370898/zwartgeldaffaire-ofc-alleen-geldschieter-wordt-aangeklaagd
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20180921_28181212/knvb-houdt-zich-over-ofc-nu-op-de-vlakte
https://www.deorkaan.nl/geldschieter-ofc-jaar-de-cel-in/
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/24/amateurvoetbal-geldschieter-ofc-12-maanden-cel-in-a3957919
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20180921_62626746/hoofdsponsor-en-bestuurslid-van-ofc-oostzaan-opgepakt-spelers-deels-zwart-betaald
https://www.parool.nl/nieuws/bestuurslid-en-sponsor-voetbalclub-ofc-gearresteerd-voor-fraude~b1903d67/
https://www.parool.nl/sport/amateurclub-ofc-naar-de-top-dankzij-dubieuze-geldschieter~b4f9d8c1/
https://www.ad.nl/amsterdam/gemeenteraad-oostzaan-wil-onderzoek-naar-banden-tussen-marwan-k-en-voetbalclub-ofc~a9340159/?referrer=https://www.google.com/
 
https://www.deorkaan.nl/witwassen-en-zwart-geld-bij-ofc-raad-eist-onderzoek/
https://www.parool.nl/amsterdam/5-granaten-een-brand-en-een-schietpartij-de-gemene-deler-voetbalclub-ofc~b6fa0d80/
https://www.voetbal247.nl/schietpartij-handgranaten-en-brand-lijken-verband-te-houden-met-ofc/
https://www.deorkaan.nl/parool-linkt-ofc-en-geldschieter-marwan-k-aan-7-aanslagen/
https://www.ad.nl/amsterdam/bij-onveilige-voetbalclub-met-angstcultuur-wordt-gewoon-gevoetbald-het-gaat-om-een-persoon~a78cfca0/
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200108_45177563/sprookje-oostzaanse-dorpsclub-ofc-krijgt-zwarte-rand-door-mogelijke-link-met-crimineel-geld-en-zwaar-geweld
https://www.parool.nl/amsterdam/burgemeester-mag-sportcomplex-ofc-niet-sluiten-van-de-rechter~b820c7f8/
https://www.parool.nl/amsterdam/jokt-de-burgemeester-over-gevaar-marwan-k-voor-voetbalclub-ofc~bd84f2cd/
https://www.parool.nl/amsterdam/deurwaarder-en-advocaat-ontkennen-stellig-bedreigingen-bij-ofc~b94e44b65/
https://www.parool.nl/amsterdam/4-vragen-over-overheidsingrijpen-bij-sportverenigingen~b04d9733/
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200228_25561562/sluiting-complex-ofc-van-de-baan-burgemeester-oostzaan-trekt-bodemprocedure-in
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200221_78355343/ofc-uit-oostzaan-zou-voetballers-eerste-elftal-niet-betalen-update
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200221_2849758/we-betalen-spelers-wel-degelijk-ofc-college-oostzaan-informeert-gemeenteraad-onvolledig
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200225_58880119/groenlinks-oostzaan-wil-nog-dieper-graven-bij-ofc-alle-spelers-staf-en-trainers-van-eerste-elftal-laten-onderzoeken
https://www.parool.nl/amsterdam/amsterdammer-aangehouden-voor-betrokkenheid-handgranaat-bij-sponsor-van-voetbalclub-ofc~b9ac4c1a/
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200315_52651599/kan-het-dossier-over-voetbalclub-ofc-uit-oostzaan-bijna-dicht

GroenLinks Oostzaan

Door de corona-crisis is deze klimaatstaking afgezegd.

Kom naar de Klimaatstaking


We gaan een nieuw tijdperk in en kunnen niet accepteren dat de overheid faalt in haar klimaatbeleid. Dit jaar verloopt namelijk de belangrijkste klimaatdeadline tot nu toe: de regering heeft afgesproken dat de CO2-uitstoot in Nederland met 25% moet zijn verlaagd.

Ook de rechter heeft gezegd dat de regering verplicht is om dit te halen, omdat anders de veiligheid van de Nederlandse burgers op het spel staat. De Tweede Kamer heeft Rutte tot 1 april 2020 gegeven om met een plan te komen.

IWe zien alleen nog weinig beweging vanuit het kabinet. Als de regering niet besluit voor 1 april om de drie kolencentrales te sluiten om onze CO2-uitstoot te verminderen, gaan we deze klimaatdeadline missen.

Dit is nieuws waarover je niet leest op de voorpagina's. Dit is niet iedere avond de opening van het journaal. Juist doordat er niets gebeurt is er geen aandacht voor.

Daar gaan wij verandering in brengen. Op vrijdag 3 april gaan we de straat op. Om de regering een heel duidelijk signaal te geven

Schermafbeelding 2020-02-28 om 15.03.15

Ben je erbij?

Meld je hier aan:


GroenLinks Oostzaan

Vragen naar aanleiding van raadsbericht OFC van 18 februari.


De gemeenteraad heeft een raadsbericht (dd 18 februari) over OFC ontvangen:

Naar aanleiding van dit raadsbericht zijn er 2 stukken in het NHD en 1 in De Orkaan verschenen:
NHD:
'OFC uit Oostzaan zou voetballers eerste elftal niet betalen

NHD:
'We betalen spelers wel degelijk' OFC: college Oostzaan informeert gemeenteraad onvolledig

De Orkaan:
OFC 1 op zwart zaad?


De gemeenteraad heeft 30 september j.l unaniem motie 19M17 aangenomen.

In deze motie wil de raad helderheid over een aantal zaken:
 1. de exacte financiering van STO vanaf 2016
 2. exact weten van wie (personen of bedrijven) het geld van STO (vanaf 2016 dus) afkomstig is
 3. de exacte herkomst van dit geld (hoe is dit geld verkregen)
 4. de financieringsstromen tussen OFC, STO, inclusief de voorzitter van STO
 5. inzicht in de geldstromen naar personen, betaalde stafleden en spelers van het eerste elftal 
In het raadsbericht (van 18 februari) geeft het college begrijpelijkerwijs aan dat eerst een extern accountant naar de ingeleverde stukken gaat kijken, voordat deze naar de raad worden gestuurd.

Naar aanleiding van het raadsbericht en de verschillende stukken in de media, inclusief de reactie van het bestuur van OFC in deze stukken, heeft de fractie van
GroenLinks vragen:

Hier leest u de vragen

OFC NHD

foto van Noord Hollands Dagblad


GroenLinks Oostzaan

De twee belangrijkste misverstanden rond festivals in het Twiske

GroenLinks is er van overtuigd dat het Twiske last heeft van verstoringen en dus ongeschikt is voor festivals en grootschalige overnachtingen, en dat onderzoek dat gaat aantonen. Het Broedvogelonderzoek van Het Lentekabinet wekt de schijn dat een festival moet kunnen in het broedseizoen, maar niets blijkt minder waar. In dit bericht een reactie van Sovon Vogelonderzoek Nederland op het ‘onderzoek’ van het Lentekabinet.

Een 10-tal gemeenten en provincie Noord-Holland nemen in deze maanden besluiten over o.a. het ambitiedocument, en dus de toekomst van het Twiske. GroenLinks Oostzaan ziet teveel misverstanden ontstaan in de discussies en vraagt hier aandacht voor.


1. Het Broedvogelonderzoek van het Lentekabinet deugt niet
Het Lentekabinet krijgt sinds jaren toestemming van de provincie Noord-Holland grote festivals te organiseren tijdens het broedseizoen (meestal medio mei). Deze toestemming is gebaseerd op een Broedvogelonderzoek, uitgevoerd in opdracht van de organisator van het evenement. Dit Broedvogelonderzoek, zou volgens onderzoeker voldaan aan BMP-richtlijnen en aantonen dat een groot event zoals het Lentekabinet midden in het broedseizoen geen verstoring zou geven. De Oostzaanse raad heeft 10 februari jl. de opsteller van het onderzoek gehoord en vervolgens is bij Sovon navraag gedaan Wat blijkt?

Sovon: “dit onderzoek kan niet als basis dienen voor een vergunning voor festivals als Het Lentekabinet”.

Het onderzoek is niet correct volgens de BMP-richtlijnen verlopen. Twee bezoeken vóór een festival leggen de referentiesituatie (situatie voor de verstoring) niet goed vast; daarvoor zijn meer bezoekrondes in de periode maart-juni nodig. Twee bezoeken na een festival geven ook geen goed beeld van de samenstelling van de broedvogelbevolking na de verstoring.
Nestverstoring wordt bovendien niet gedetecteerd op deze manier. Sovon: “Het is denkbaar dat nesten verstoord zijn (verlaten nesten, verhoogde predatiekans, jongen-sterfte door niet frequent kunnen voeren).

GroenLinks Oostzaan roept de provincie Noord-Holland op te stoppen met het verstrekken van vergunningen aan o.a. het Lentekabinet op basis van dit soort inventarisaties. Er is wel degelijk sprake van verstoring. De teloorgang van natuur, tegenwoordig continue in het nieuws, vraagt om grote zorgvuldigheid

2. De opbrengsten van festivals wegen nauwelijks op tegen de kosten
Tijdens dezelfde commissieavond gaf de organisator van het Lentekabinet aan dat het Recreatieschap aan een tweedaags festival 62.000 euro bruto ontvangt. Er zijn 1 week voor- en 1 week na het event voorbereidingen als afzettingen, aan- en afvoer van vrachtwagens etc.. Een festival waar meer dan 10.000 bezoekers komen, lasershows worden gegeven en meer dan 90dB wordt losgelaten over het Twiske.

De kosten van handhaving (wildkampeerders en drugsgebruik) en verkeersregelaars doen de opbrengsten (deels) teniet. Deze opbrengsten kunnen ook gehaald worden op andere manieren zoals minder asfalt. GroenLinks Oostzaan vraagt dan ook alle partijen en organisaties evenementen niet meer te duiden als ‘goed voor de kas’.

DJI_0033

Bijlagen:
Suggesties en opmerkingen Sovon voor deugdelijk onderzoek:

 • Voor een inventarisatie als deze zijn bijna twee keer zoveel bezoeken en andere methodes
antwoord Sovon: “Het onderzoek is niet correct volgens de BMP-richtlijnen verlopen. Het gaat hier om een inventarisatie op alle soorten (variant BMP-A) in vochtig loofbos/moerasbos.  Er zijn dan tenminste 7 ochtendbezoeken nodig, gelijkelijk verspreid over de periode van half maart tot en met juni . In maart/april zouden dan ca. 3 bezoeken nodig zijn. Die ontbreken nu; er zijn drie bezoeken gebracht in mei en één in juni. De inventarisatietijden (van ca. een uur voor zonsopgang tot enkele uren erna) zijn wel correct”.  
 • Voer uit over meerdere jaren met zg verstoringscontouren, beoordeel effect en meet dit aan natuur-doelstellingen.
antwoord Sovon: “Het BMP is geschikt om te gebruiken bij de effectbeoordeling. Logisch zou het dan zijn om in het jaar voor het festival een kartering uit te voeren om de referentiesituatie correct vast te leggen. Er kunnen dan verstoringscontouren worden bepaald (bijv. alles binnen de 45 dB(A)-contour) en de broedvogels binnen die zone kunnen als geheel (worst case) of gedeeltelijk verstoord worden beschouwd. Vervolgens kan dit effect worden beoordeeld in het licht van de doelstellingen/kernkwaliteiten van het gebied (N2000/NNN). Nu lijken de resultaten van twee rondes vóór het festival apart samen genomen tot  territoria en vervolgens is hetzelfde gedaan met de twee rondes erna. Dit is niet volgens de systematiek, ook rekening houdend met zangpieken die soms maar 2-4 weken kunnen duren. Spechten laten na begin mei bijvoorbeeld nauwelijks territoriaal gedrag zien. Je mag (en moet) alle bezoeken van een heel broedseizoen samen nemen (‘clusteren’). “
 • Nestverstoring wordt door onderzoeker niet gedetecteerd op deze manier. Houd er rekening mee dat natuurgebieden zijn aangewezen als pogingen ook kwetsbare soorten in stand te houden, voor omliggende gebieden.
antwoord Sovon: “Het is denkbaar dat nesten verstoord zijn (verlaten nesten, verhoogde predatiekans, jongen-sterfte door niet frequent kunnen voeren), waarna zangvogels veelal nog overnieuw beginnen (al dan niet met dezelfde slaagkans). Ze zingen dan weer actief om territoria af te bakenen. Door een vergelijking tussen twee rondes voor en twee rondes na het festival, wordt die nestverstoring niet (goed) gedetecteerd. Je zou dan nestonderzoek moeten uitvoeren. Uiteraard kan het zo zijn dat broedvogelaantallen gaan afnemen, maar dat meet je pas na een reeks van jaren. Verder kan het zo zijn dat er dan een aanvoer op gang komt uit de omgeving, al zal het zo zijn dat soorten met afnemende populaties niet de veerkracht hebben c.q. voldoende surplus aan jongen produceren om naburige gebieden makkelijk op te vullen. Juist soorten in een (matig) ongunstige staat van instandhouding lopen zo een risico, ook al omdat natuurgebieden juist als bronpopulatie zouden moeten fungeren (om bijvoorbeeld stedelijke gebieden te kunnen bezetten), en delen daarvan niet als ecologische ‘sink’ in plaats van brongebied.”

Tot zover de suggesties van Sovon.

Ons Twiske; een Natura2000- en vogelrichtlijngebied dat vrijwel geheel binnen het Natuurnetwerk Nederland valt. ’t Twiske; al honderden jaren boerenland op veengrond, even braakliggend vanwege aanleg autowegen en uiteindelijk 60 jaar geleden aangelegd, met het doel als zg. groene long te fungeren tussen de aan te leggen snelwegen A10 en A8. ’t Twiske biedt op tientallen locaties voldoende recreatiemogelijkheden voor honderdduizenden wandelaars, sporters, fietsers, kanoërs en andere natuurliefhebbers die op zoek zijn naar stilte, rust en natuur.

U kent wellicht de vogels die in steeds mindere mate in Het Twiske voorkomen zoals de roerdomp, bruine kiekendief, kemphaan, watersnip, visdief, snor, rietzanger, karekiet, grauwe gans, smient, krakeend, slobeend, meerkoet en grutto. Ook de bittervoorn, kleine modderkruiper, rivierdonderpad, meervleermuis en noordse woelmuis. Waarbij de roerdomp, kemphaan, watersnip en snor een knelpunt vormden in 2016. En nog 5 habitats… waarvan vochtige heide, ‘overgangs- en trilvenen, veenmos-rietlanden’ een knelpunt vormden in 2016.
 
Uit de landelijke inventarisatie habitattypen (natuurlijke ecosystemen), blijkt dat het niet goed gaat met de Nederlandse natuurgebieden en haar flora en fauna, waaronder een groot deel Natura2000 gebieden? (bron: Volkskrant 5 december, ‘Het gaat niet goed met de natuur in Nederland. Als het zo doorgaat ‘is het tegen de klippen op werken’)

Natuur- en recreatiegebied t Twiske valt onder de bescherming van de Europese Natura2000-wetgeving. Het Recreatieschap ‘t Twiske krijgt echter steeds ruimere vergunningen voor horeca waarbij het Recreatieschap ook nog streeft naar nieuwe mogelijkheden voor overnachtingen (4.000 – 8.000 personen), meer grootschalige meerdaagse techno-events (20.000 personen) en bebouwing. Deze ontwikkelingen vragen om beleidsaanpassingen van de twee betrokken gemeenten Oostzaan en Landsmeer. Vergunningen worden door de provincie Noord-Holland getoetst aan ogenschijnlijke impact op natuur en mogelijk herstelvermogen. Hoe borgen we de belangen van de natuur in ’t Twiske en al haar natuurwaarden rekening houdend met de Natura2000 wetgeving en de vogelrichtlijnen van Natuurnetwerk Nederland? Ook als er geen enkele noodzaak is tot het organiseren van (extra) horeca in relatie tot de bestemming van het gebied?

DJI_0028 kopie


Groen
Links Oostzaan

Bijgaand een artikel uit het Kompas

Lees hier: Het is mooi geweest. We moeten zuinig zijn op wat we hebben.

e3533875-9b87-4c57-a545-dcef593e1c68_thumb840

Namens GroenLinks waakt Marja over Het Twiske. ((Foto: Johan W. Koopmans))

Groen
Links Oostzaan

Arjen Ronner in het bestuur van de Provincie Noord-Holland

De opgebouwde ervaring en bestuurlijk inzicht van Arjen Ronner wordt nu ingezet door zijn benoeming in het bestuur van de Provincie Noord-Holland.

Arjen

Arjen Succes!


Groen
Links Oostzaan

Amsterdammer aangehouden voor betrokkenheid handgranaat bij sponsor van voetbalclub OFC.

De politie heeft maandag 10 februari een Amsterdammer van 20 aangehouden voor betrokkenheid bij een aangetroffen scherpe handgranaat in Oostzaan.

Lees hier het Parool

Groen
Links Oostzaan

GroenLinks Oostzaan vraagt Den Haag uitleg over negeren Natura2000-status in het Twiske

GroenLinks Oostzaan heeft aan GroenLinks Tweede kamerlid Laura Brommet gevraagd om aan minister Schouten de volgende vragen te stellen over de status van Natura2000. De uitgangspunten van Natura2000 schuren steeds meer met de almaar grotere recreatie-ambities van sommige gemeenten en recreatieschappen. 't Twiske valt als Natura 2000- en Vogelrichtlijngebied vrijwel geheel binnen het Natuurnetwerk Nederland.

We hebben onder meer de volgende vragen voorbereid:

 • Bent u bekend met de noodzaak, aldus onder meer vastgelegd in de Provinciale Ruimtelijke Verordening, van rust, stilte en donkerte als belangrijke ruimtelijke condities voor alle aanwezige dieren in het gebied? Zo ja, op welke manier kunnen we deze condities binnen de Vogel- en Habitatrichtlijn garanderen voor de aanwezige flora en fauna?
 • Weet u dat het recreatieschap 't Twiske steeds ruimere vergunningen voor horeca krijgt waarbij het Schap ook nog streeft naar nieuwe mogelijkheden voor overnachtingen (4.000–8.000 personen), meer grootschalige meerdaagse techno-evenementen (20.000 personen) en bebouwing?
 • Hoe kunnen de belangen van de natuur in 't Twiske en al haar natuurwaarden, rekening houdend met de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Programma Aanpak Stikstof (PAS)-uitspraak van afgelopen mei, geborgd worden wanneer deze activiteiten steeds meer plaats kunnen vinden?
 • Deelt u de mening dat er van grote festivals, overnachtingen en meer horeca geen sprake kan zijn in gebieden die onder de bescherming van Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland vallen?

Twiske1

Lees hier de Tweede Kamer stukken
Lees hier het Noord-Hollands Dagblad

GroenLinks Oostzaan

Vragen over aanleg en oplevering Zuideinde en Kerkbuurt
“De renovatie van het Zuideinde/Kerkbuurt kent een lange voorbereiding waar diverse wethouders intensief bij betrokken zijn geweest.  Belangrijke onderwerpen als veiligheid, duurzaamheid en kostenefficiency zijn ook met externe consultants en partijen vaste uitgangspunten in deze voorbereiding geweest.

Niet alle punten lijken af noch goed opgeleverd. Zo staat er naast de bushalte De Kunstgreep (ri. Amsterdam) een verkeersbord voor een zebrapad voor voetgangers. Het zebrapad ligt hier niet. Achter het bord worden met zg blindegeleidetegels ook slechtzienden uitgenodigd hier over te steken, omdat er een zebrapad zou liggen. Bent u bekend met deze situatie?
Dit, en meerdere vragen, hebben wij de wethouder gesteld.


Lees hier verder

GroenLinks Oostzaan

Vuurwerkverbod in Oostzaan

Maandagavond 13 januari 2020 heeft de gemeenteraad besloten dat er in Oostzaan verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen gaat komen. Daarnaast zal de gemeente zich inzetten om te komen tot een landelijk verbod, en wordt onderzocht of er een gemeentelijke vuurwerkshow kan komen.

GroenLinks raadslid Noah van Dansik bracht tijdens de raadsvergadering in dat een vuurwerkverbod nodig is voor mens, dier en milieu: "Naast alle veiligheidsrisico's, schieten we ieder jaar ontzettend veel vervuiling de lucht in. De luchtkwaliteit tussen twaalf en twee uur tijdens de jaarwisseling is dertig keer zo slecht als normaal. Ook omwille van dierenwelzijn is een vuurwerkverbod noodzakelijk. Daarnaast willen we gehoor geven aan de oproep van hulpverleners en deskundigen."

De motie is ingediend op initiatief van D66 en is mede ondertekend door de fractie van GroenLinks en
één raadslid van het CDA. Twee VVD raadsleden stemden voor.

Lees de hele motie hier:

GroenLinks Oostzaan

In aanvulling op het bericht "Duidelijkheid over OFC" het volgende:

Gehele gemeenteraad gaat akkoord met voorgestelde maatregelen van Burgemeester

Lees hier het raadsbesluit:

zie ook Het Parool:
 'OFC moet openheid geven, anders volgt sluiting sportcomplex'


Duidelijkheid over OFC.


Op zaterdag 4 juni is onderstaand artikel in Het Parool verschenen. GroenLinks wil opheldering over de geldstromen binnen OFC: "Wij willen duidelijkheid, zodat we zeker weten dat OFC een veilige en schone club is voor alle leden."

Lees hier het Parool

Lees hier de volledige motie

Op 9 januari heeft ook het NHD onder de kop: 'Sprookje Oostzaanse dorpsclub OFC krijgt zwarte rand door mogelijke link met crimineel geld en zwaar geweld' een artikel gepubliceerd.

Lees hier het Noord-Hollands dagblad  


Groen
Links Oostzaan


Raad van Oostzaan neemt standpunt in over ambitiedocument Twiske Waterland.
Raad van Oostzaan neemt standpunt in over de zienswijze van Oostzaan op het ambitiedocument van Twiske-Waterland.
In dit document geeft het bestuur van het recreatieschap aan welke recreatieve mogelijkheden zij in het Twiske ziet.
In de raad van 25 november heeft GroenLinks 8 amendementen ingediend. Al deze amendementen zijn aangenomen. Op voorstel van GroenLinks is 1 Amendement samengevoegd met een amendement van D66 Ook heeft GroenLinks andere amendementen gesteund of mede ondertekend die de juiste koers aangaven. De zienswijze is met deze wijzigingen met algemene stemmen aangenomen.

Dit betekent dat de zienswijze behoorlijk aangescherpt is om zo ons fantastische Twiske beter te beschermen.

Lees hier de amendementen

Alleen de VVD was op een aantal punten tegen aanpassingen.

GroenLinks Oostzaan

DE OMGEKEERDE WERELD

CDA en VVD willen natuurgebieden schrappen

Binnen twee dagen is de GroenLinks
petitie om onze natuur te beschermen al bijna 50.000 keer ondertekend!

14 november j.l. was in de Tweede Kamer een debat over de stikstofcrisis met premier Rutte. VVD en CDA gaven daar aan dat ze de beschermde status van natuurgebieden willen schrappen. Ze noemden zelfs natuurgebieden als de Grevelingen en het Wierdense Veld als voorbeeld. Gelukkig noemde ze nog niet Oostzanerveld en Twiske, maar zeker dat dit natuurgebieden blijven is het allerminst.Het is de omgekeerde wereld. We zijn juist in deze stikstofcrisis beland omdat Nederland niet goed voor de natuur zorgt. Deze crisis is ons niet 'overkomen'. Kabinet na kabinet koos er bewust voor om de kop in het zand te steken als het om de grenzen van onze natuur ging. En nu wil de coalitie als 'oplossing' de natuur maar gaan 'schrappen'?

Dat gaat wat GroenLinks betreft niet gebeuren.

Daarom hebben we de initiatiefwet '
Duurzame Aanpak Stikstof' gepresenteerd. Daarmee willen we wettelijk vastleggen dat:
De uitstoot van de veestapel voor 2035 met de helft omlaag moet
De luchtvaart niet verder groeit
Op snelwegen altijd maximaal 100 km/u gereden mag worden

Wil je meer doen? Dan zou het heel erg helpen als je, net als meer dan 30.000 mensen, lid wordt van GroenLinks. Samen staan we sterk en beschermen we onze natuur!


Schermafbeelding 2019-11-16 om 10.34.52


Groen
Links Oostzaan

Op 4 februari 2019 heeft uw raad de motie van Groen Links en VVD aangenomen om:
 • De gemeente aan te melden op de website van de Nacht van de Nacht
 • Op de website van de gemeente bekend te maken dat Oostzaan zich heeft aangemeld en hoopt dat ook bedrijven en inwoners mee willen doen.

Om de “Nacht van de Nacht”
(zaterdag 26 oktober 2019) goed onder de aandacht te brengen worden de volgende acties uitgevoerd:

1. Er wordt een persbericht verspreid waarin bewoners en ondernemers worden opgeroepen ook mee te doen met de Nacht van de Nacht. Ook wordt daarin vermeld dat er licht van eigen locaties wordt gedoofd.
2. Dit persbericht wordt ook alvast gedeeld met de ondernemersvereniging van Oostzaan, zodat winkels en bedrijven zich ook kunnen aansluiten.
3. Er wordt een bericht opgenomen in onze eigen communicatiekanalen.
4. De gemeente is aangemeld op de website van de Nacht van de Nacht.

De gebouwen van de gemeente waarvan het licht gedoofd wordt zijn:
- Gemeentehuis en de Kunstgreep (niet de noodverlichting);
- De brandweerkazerne;
- De gemeentewerf.GroenLinks Oostzaan

De antwoorden van Recreatieschap Het Twiske zijn binnen.

Ook deze roepen weer meer vragen op. Waar zijn de cijfers (dus niet alleen de methodieken), en de feitelijke tellingen als het gaat om tevredenheid, bezoekersaantallen en andere onderzoeken?
Wanneer zien we de rectificatie van het Recreatieschap vwb de misleidende suggestie dat er volgens onderzoek geen sprake zou zijn van natuurschade na grootschalige evenementen?

Naar de gemeentesite

De fractie van GroenLinks heeft op 16 september 2019 schriftelijke vragen gesteld aan het college over het recreatieschap het Recreatiechap Twiske-Waterland.

Vraag 1
Recent heeft een rechter uitgesproken dat als er in/bij een Natura2000 gebied geen duidelijkheid is over de negatieve effecten van stikstofuitstoot van grote festivals, er ook geen festival mag plaats vinden. Ook gaf de rechter aan dat de betreffende gemeente duidelijk moet maken waarom een ‘betrekkelijk grootschalig’ festival op de betreffende locatie – in een beschermd Natura 2000 gebied – passend zou zijn. Er komen tienduizenden mensen per keer op een klein oppervlak. Gaat u deze uitspraken meewegen bij toekomstige vergunningaanvragen en wilt u ons informeren over de uitkomst en gemaakte afwegingen?

Antwoord
Het College heeft kennisgenomen van de uitspraak van de rechter.
Gedeputeerde Staten is bevoegd gezag voor wat betreft natuurbescherming inclusief uitstoot van stikstof. Tot op heden heeft de organisator van Lentekabinet toestemming van het bevoegd gezag gehad voor het organiseren van evenementen in Het Twiske. Een van de voorwaarden van het bevoegd gezag is dat er jaarlijks een natuurtoets uitgevoerd moet worden door de organisator. Uit dit onderzoek kunnen naderende maatregelen vereist zijn. Dit is ter beoordeling aan gedeputeerde staten. Indien hogere wetgeving het evenement verbiedt dan mag het evenement niet plaatsvinden. Uiteraard worden de uitspraken van de rechter meegewogen bij toekomstige
vergunningsaanvragen. Op dit moment hebben we nog geen aanvraag ontvangen voor een evenement in Het Twiske. Mocht er een aanvraag ingediend worden dan wordt u over de besluitvorming geïnformeerd.

Vraag 2
Tijdens de Commissievergadering van 27 mei jl., heeft het Recreatieschap t Twiske wederom toegezegd met het onderzoek te komen, die zou bewijzen dat een grootschalig evenement geen impact zou hebben op de lokale flora en fauna. Het Recreatieschap heeft in diverse gremia gemeld dat deze bewijzen onomstotelijk laten zien dat grootschalige evenementen geen enkele schade toebrengen aan de natuur. Wanneer krijgen we inzage in dit onderzoek?

Antwoord
Naar aanleiding van de eerdere toezegging over toezending van een evaluatierapport evenementen Amsterdam is de Programmamanager Groengebied Amstelland & TwiskeWaterland benaderd en verzocht dit rapport alsnog te sturen. Hij laat het volgende weten:
‘’De inhoud: een korte evaluatie waar alle in- en outdoor muziekevenementen aan de orde kwamen. Van het Gaasperpark, waar ik met Annemarie van Duijnhoven over sprak stond een korte evaluatie over de terreingesteldheid die binnen zes weken weer op orde was. Er stond geen info over fauna in. Later werd dat er in de gesprekken bij betrokken, maar dat is in die evaluatie niet aan te treffen. Ik heb het bedoelde rapport in de brij van Amsterdamse raadsstukken niet meer kunnen terugvinden. Geen onwil maar gewoon onhandig dat ik het niet heb opgeslagen. Recreatieschap Twiske-Waterland’’

DJI_0018 kopie

Vraag 3
De tellingen van de zg Recreatiemonitor, waarover tijdens de commissievergadering van 27 mei jl. is gesproken, wijken behoorlijk af van eigen waarnemingen. Ook de positieve waardering die het recreatieschap t Twiske zegt te meten, over bijv handhaving, klopt niet met de geluiden die wij uit Oostzaan horen. Wij zien dit verschil graag opgehelderd met documentatie over de volgende vragen:
- Op welke manieren wordt er gemeten?
- Hoe is het bezoekerscijfer 1.4 miljoen berekend? Of geteld?
- Welke vragen zijn er gesteld aan welke bezoekers en wanneer?
- We zien graag het gehele onderzoek gedeeld met de raad.
Om deze vraag te beantwoorden is contact opgenomen met het recreatieschap.

Hun antwoord luidt:
Algemeen:
Er wordt beweerd dat de resultaten van de recreatiemonitor afwijken van de ‘eigen waarnemingen en geluiden’. De methode en validiteit van die eigen waarnemingen en geluiden wordt door de vraagsteller niet onderbouwd en kan dan ook niet op waarde worden geschat. De recreatiemonitor daartegenover, levert een getrouwe registratie en onderbouwing van het aantal bezoeken. Inhoudelijk:
De telmethode van het aantal bezoeken staat beschreven in de bijlage
(Methodiek tellingen van Recreatieschappen Noord-Holland). Er wordt
gewerkt met vaste mechanische tellers. Dit is een betrouwbare methode. De telresultaten voor het Twiske zijn:
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1.550.911 1.389.352 1.307.968 1.096.732 1.117.487 1.133.853 1.209.076 2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.139.661 1.473.851 1.325.534 1.267.061 1.250.574 1.194.168 1.324.776
Voor wat betreft de enquêteonderzoeken, waarin o.a. de waardering van de bezoeken wordt gemeten, verwijs ik u naar de website van de provincie. De volledige rapportage is te groot om per email bij te sluiten. Dit onderzoek is uitgevoerd door TNS-NIPO op initiatief van een samenwerking tussen alle terrein beherende organisaties in Noord Holland en de provincie. Er is gewerkt met internet enquêtes. Zie verder het hoofdstuk methodologie in de rapportage zelf. De gegevens over het Twiske beginnen op pagina 164. Overigens staat hier ook een aantal bezoeken. Deze is berekend volgens een andere methodiek dan die Het recreatieschap zelf hanteert (statistisch obv de enquête resultaten). De methodiek van het recreatieschap met de mechanische tellers is, ook volgens andere onderzoekers, betrouwbaarder.
Overigens heeft ook het recreatieschap zelf enkele jaren terug onderzoek laten uitvoeren d.m.v. het afnemen van enquêtes in het gebied zelf. De algemene waardering in cijfers uitgedrukt is:
Enquêtes in het gebied:
2007: 7,6
2009: 8
Internet enquêtes:
2016: 7,6

DJI_0028 kopie

Vraag 4
De afgelopen jaren ontvingen we desgevraagd van het Recreatieschap t Twiske informatie over de verkeersafwikkeling: deze zou elke keer zonder problemen zijn verlopen. Waarom dan de noodzaak om een campingfaciliteit te realiseren, naast de wens een meerdaags festival te houden in de toekomst?

Ook voor deze vraag is contact opgenomen met het recreatieschap. De inschatting is dat een overnachtingsfaciliteit op het bestaande dagkampeerterrein het aantal en de intensiteit van de verkeersbewegingen zal beperken wanneer een tweedaags muziekevenement wordt gehouden. Bij deelname aan beide dagen wordt de bezoeker de gelegenheid geboden te overnachten, waardoor niet heen en weer gereisd wordt. Een neveneffect voor de verkeersintensiteit is dat op de dag van aankomst/eerste evenement gespreide instroom mogelijk wordt en op de dag na de tweede evenementsdag gespreide uitstroom volgt.
De vraagsteller heeft het over ‘noodzaak’. De initiatiefnemer heeft het over een wens waarmee verkeerstechnisch voordelen zijn te behalenGroen
Links Oostzaan

Schriftelijke vragen GroenLinks aan college over Recreatieschap t Twiske

Wij stelden vragen aan College en Recreatieschap onder meer over hoe de recente uitspraak van een rechter over stikstofuitstoot (PAS) mee wegen bij toekomstige vergunningsaanvragen.
En meer dan een jaar roept het Recreatieschap (dhr Rood) over 'bewijzen' te beschikken die zouden moeten aantonen dat vogels geen enkele schade ondervinden van grote festivals in de natuur tijdens een broedseizoen. Dat 'onderzoek' laat zien dat vogels terugkomen na 2 dagen. We zijn natuurlijk heel benieuwd wat het onderzoek zegt over de tellingen van dode kuikens en koude eieren in de nesten. U vindt de vragen hier

twiske evenementen twisk2


Groen
Links Oostzaan

Gehele Gemeenteraad draagt college op helderheid te verschaffen over financieringsstromen binnen OFC en de herkomst van dit geld
 
De gehele gemeenteraad van Oostzaan heeft een motie ingediend waarin het college wordt opgedragen om helderheid te verkrijgen
over de herkomst van het geld dat betaald wordt aan spelers en begeleiding van het eerste elftal. De raad wil dit weten vanaf 2016.
Hieronder vind u een deel (samenvatting) van de motie.
De gehele motie kunt u hier lezen

(Deel) Motie:

De gemeente(raad) wenst geen enkele directe maar ook geen indirecte betrokkenheid met een situatie waarbij niet helder vaststaat dat de inzet van middelen niet volledig navolgbaar en wettelijk is. De gemeenteraad wil niet dat een voor witwassen veroordeeld persoon enige rol of verantwoordelijkheid heeft bij een vereniging die juist een voorbeeld functie zou moeten vervullen voor de Oostzaanse jeugd
Toelichting: 
In het kantoor van Stichting Topvoetbal Oostzaan zijn eerder 114,4 gram harddrugs en 58 pillen MDMA gevonden. Dit naast de veroordeling van de sponsor voor witwassen. Dit zijn zware misdrijven. Een vereniging met een grote jeugdafdeling kan niet aan deze praktijken worden blootgesteld. Dit betekent:
 1. Kinderen en tieners moeten kunnen sporten zonder dat op en rond de vereniging criminele activiteiten plaatsvinden.
 2. Dat de gemeente deze activiteiten met subsidie en het beschikbaar maken van sportvelden faciliteert.
Er zijn al vele vragen gesteld aan het college over deze onwenselijke ontwikkeling waarbij de onderwereld zich vermengt met de bovenwereld. Dit is zeer bedreigend voor de Nederlandse rechtstaat. De rechter heeft nu gesproken en het is nu tijd voor concrete acties.
Het bestuur van OFC lijkt geen enkele actie te ondernemen om de banden met (en de financiële stromen van) de geldschieter te verbreken. In ieder geval tot voor kort was de geldschieter bestuurslid van de Stichting Topvoetbal Oostzaan. Ook een bestuurslid van OFC was lid van bestuur STO. Daarnaast betaalt OFC, volgens hun begroting, in seizoen 2018/2019 circa 55.000 euro aan STO. Ook in seizoen 2019/2020 lijkt een substantieel deel van de begroting naar deze stichting te gaan. De verwevenheid lijkt dus zo groot dat het niet aannemelijk geacht mag worden dat dit bestuur tot actie overgaat.
Ook van een andere belangrijke speler, de KNVB, lijkt weinig tot geen actie te verwachten. Dit ondanks hun mooie woorden op hun website over integriteit.
Een college en gemeenteraad is niets waard als deze niet hard durven optreden tegen ondermijnende praktijken. Beide moeten durven opstaan om hun burgers en rechtstaat te beschermen. 15 juni verscheen in NRC een stuk van Folkert Jensma onder de titel: ‘Zware misdaad en een onmachtig bestuur’. Dit gaat onder meer over de ‘Taskforce Brabant Zeeland’.  Een citaat: “Uitgangspunt was: met alleen strafrecht kan het niet meer. Het hele bestuur moet meedoen.” Ander citaat uit dit artikel: “vaak ontbrak bestuurlijk de wil en vooral de durf.” In Oostzaan moet het college en gemeenteraad willen en durven optreden in deze situatie.
Daarnaast is het recent verschenen rapport “De Achterkant van Amsterdam” van Pieter Tops en Jan Tromp belangrijk en wordt veelvuldig aangehaald. Ook hierin wordt OFC als casus genoemd. (pagina 32)Groen
Links Oostzaan

Meld je aan voor de Klimaatstaking

🗓 Vrijdag 27 September 🕖 13:00 📍 Den Haag

GroenLinks Tweede Kamerlid Suzanne Kröger presenteerde onlangs 73(!) maatregelen die zowel op korte als lange termijn de CO2-uitstoot van Schiphol verminderen en een Europees treinnetwerk mogelijk maken.
 
Heel belangrijk, want we zien dat de politiek nog lang geen grip heeft op de klimaatcrisis. Deze zomer werden we allemaal opgeschrikt door de beelden van het Amazonewoud in lichterlaaie en de hitterecords die in ons eigen land werden verbroken. En toch denkt ons kabinet nog steeds de klimaatdoelen te halen met maatregelen als 'vaker de spanning van je autobanden controleren' of 'radiatorfolie plakken'. Ze zet de belangen van de grote bedrijven nog steeds voorop.
 
We moeten de druk dus nog verder opvoeren. En dat is precies wat we gaan doen.
 
Van 20 tot en met 27 september zijn er wereldwijde Klimaatacties. Ook Nederland doet mee, met een grote 
Klimaatstaking op vrijdag 27 september in Den Haag. GroenLinks is daar met zoveel mogelijk mensen bij. Want hoe meer mensen, hoe luider onze boodschap!
 
Meer informatie volgt, maar zet deze dag alvast in je agenda en meld je aan:  
Ik doe mee
 
 
GroenLinks blijft in actie komen zolang de toekomst van ons thuis, de aarde, op het spel staat. Het is tijd dat er een definitieve doorbraak komt in dit magere klimaatbeleid van het kabinet. Het is tijd dat de politiek in Den Haag, Europa, en over de hele wereld wakker wordt.
 


foto greenpeace

GroenLinks Oostzaan

Forum voor Democratie, PvdA en VVD in Noord-Holland TEGEN beschermen natuur in Twiske

Voor de motie in Provinciale Staten van Noord-Holland om natuur in Twiske te beschermen hebben gestemd: GroenLinks, SP, D'66, PvdD, CU en 50 plus.
Doordat FvD, VVD en PvdA geen behoefte hadden aan het beschermen van de natuur in het Twiske werd de motie afgewezen. De motie is verworpen met 29 tegen en 21 voor.

KLIK hier voor de motie

Groen
Links Oostzaan

GroenLinks pleit voor groene natuurschermen langs A8

GroenLinks pleitte gisteren voor groene natuurschermen langs de A8; niet alleen tegen geluid, maar het maakt ook de lucht schoner. Dit amendement is unaniem overgenomen en mede ondertekend door andere partijen, én wordt verwerkt in de zienswijze.

Ook benadrukten we wederom dat we op de A8 de snelheid naar 80 km per uur willen (ook eerder in een motie aan de wethouder meegegeven) langs het Oostzanerveld, door het medeondertekenen van een ander amendement van het CDA.

Amendement nr 19A15
Rv 19/45 Zienswijze ontwerpstructuurvisie Corridor Amsterdam-Hoorn.
De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen d.d. 08-07-2019
Ondergetekende(n) stelt/stellen de volgende tekstuele wijziging(en) voor in het raadsvoorstel 19/45
op bladzijde 3 van de zienswijze toe te voegen aan de alinea Leefbaarheid, de alinea:
Groene schermen
Tijdens de realisatiefase en de fases erna is sprake van directe verstoring in het Oostzanerveld door toename stikstof, ruimtebeslag, licht, geluid, trillingen. De negatieve impact op de natuur in het Oostzanerveld is naar verwachting hoog.
Met groene schermen worden naast de normale geluid reducerende werking ook NO2 en fijn stof afgevangen, zodat de concentraties in de buitenlucht en dus in het Oostzanerveld afnemen.
Wij verzoeken u deze groene, luchtzuiverende geluidschermen langs de A8 mee te nemen in het ontwerp.
We willen u verzoeken samen met ons, de Regiodeal (Zaanstad en Amsterdam), omwonenden en andere gemeenten te komen tot beperking van overlast en verbetering van luchtkwaliteit met de aanleg van een groen scherm langs de A8.

Toelichting
In 2013, tweede fase van de Coentunnel, stonden geluidschermen aan de oostkant van de A8 tot en met het benzinestation ingetekend. Dit laatste heeft ook als voordeel dat al het afval vanaf het station niet in het Natura 2000 gebied terecht komt.
Dit scherm aan de oostkant is er niet gekomen, echter wel aan de westkant. Dit geeft extra geluidsbelasting door weerkaatsing.
Tijdens de bouw van de tweede fase van de Coentunnel (2013) zijn toezeggingen gedaan schermen te plaatsen tussen de A8 en het Natura2000 gebied Oostzanerveld. Deze toezeggingen zijn ingetrokken, met als enige reden dat er geen budget meer zou zijn. Het Oostzanerveld ligt naast de A8 en NNN, waarbij tijdens en na de realisatiefase sprake is van directe verstoring door toename stikstof, ruimtebeslag, licht, geluid, trillingen. De negatieve impact op de natuur in het Oostzanerveld is naar verwachting hoog. Zoals het er nu voor ligt hoeft er niets onderzocht te worden, dus krijgen we geen informatie over de impact van een groen scherm, of andere type schermen en hun effecten.
Bezwaren over roofvogels die (groene) schermen zouden gebruiken bij hun jacht, wegen minder zwaar dan de voordelen van groene schermen voor herstel van het verstoorde gebied en het tegengaan van geluidsoverlast.

Groen
Links Oostzaan

Algemene Beschouwingen 2020

Tijdens de behandeling van de Kadernota 2020 op 24 juni 2019 heeft Bert Jongert namens GroenLinks Oostzaan de volgende Algemene Beschouwingen uitgesproken:
Klik hier voor de gehele tekst.

Groen
Links Oostzaan


GroenLinks stelt vragen aan Provincie inzake ontwikkeling Twiske

GroenLinks heeft de provincie om opheldering gevraagd door een standpunt uit te spreken inzake de ontwikkelingen in het Twiske. Een Natura2000 gebied is wettelijk beschermd tegen verstoring en vindt de provincie dat een camping in een dergelijk gebied past.In de beantwoording houdt de provincie zich eigenlijk op de vlakte en stelt dat de gemeente Oostzaan moet bepalen of er wel of geen camping komt.  GroenLinks blijft in ieder geval streven naar een onverstoorde en rustig Twiske.

Klik hier voor de vragen en de antwoorden.