GroenLinks Oostzaan

OOSTZAANSE COALITIE DE GROENSTE OOIT.

Is de coalitie van GroenLinks en VVD de meest groene ooit in Oostzaan?

Dat is natuurlijk moeilijk te vergelijken met alle andere coalities die ons dorp gekend heeft. GroenLinks heeft aan veel coalities meegedaan. In deze coalities hebben, naast sociale zaken, zorg, woningbouw, milieu, vooral een groene gezonde leefomgeving centraal gestaan. Ook in het vorige college (2014-2018) hebben wij (samen met VVD en D66) veel gedaan om ons mooie dorp groen te houden.

Hierbij een opsomming van de vele voorbeelden die er in deze periode gerealiseerd zijn of in gang zijn gezet:
 • Bijeenkomst sportclubs- met gratis energiescan vanuit de gemeente.
 • Inventarisatie interesse zonnepanelen op scholen (schoolbesturen). Dit loopt nog door in 2019.
 • Inzet van de ‘datalogger’ in de kunstgreep (verwarming en luchtbehandeling).
 • Plaatsen zonnepanelen op de Greep en de gemeentewerf.
 • Optimalisatie klimaat en energiebesparing de Kunstgreep.
 • Duurzaamheidslessen op scholen, gegeven door o.a. de wethouder.
 • ‘Energybattle’ op scholen.
 • ‘Energybattle’ met ondernemers, gemeente en inwoners.
 • Duurzaam Bouwloket is ingericht als gemeentelijk energieloket.
 • Bijeenkomst voor bouwers over duurzaam bouwen en verbouwen.
 • Wijkaanpak met maatwerkadviezen voor bestaande bouw, waarna collectieve inkoop met zonnepanelen en diverse isolatiemaatregelen.
 • Advisering aardgasloos bouwen aan architect en bij vergunning aanvraag.
 • Ondertekening intentieverklaring aardgasvrij bouwen.
 • Ondertekening intentieverklaring circulair inkopen (hier wordt vanaf 1 november verder invulling aan gegeven).
 • In overleg met WOV bijeenkomst/kennissessie: Hoe als corporatie naar klimaatneutraal in 2050.
 • Duurzame Huizenroute: Oproep tot deelname.
 • Integrale, regionale bijeenkomsten: Naar aardgasvrije bestaande bouw.
 • Integrale, regionale bijeenkomsten: Naar aardgasvrije nieuwbouw.
 • Opstellen energiemix Oostzaan en energiemix regio Zaanstreek-Waterland.
 • Transitie Visie Warmte: aanbestedingsdocument is in concept klaar.
 • Regionale energiestrategie (RES) is aanbesteed.
 • Controles bij bedrijven op basis van de wet milieubeheer en advisering op energiebesparende maatregelen en opwek van duurzame energie.
 • Aanpak Zwerfafval (n.a.v. motie GroenLinks).
 • Tegen verbreding A8.
 • Verbod oplaten ballonnen (n.a.v. motie GroenLinks).

gem.oostzaan-compilatie

Energieneutraal in 2040
De opgave voor de mensheid om de temperatuurstijging te beperken is alleen maar groter geworden. Na de mondiale Klimaattop in Parijs in 2015 hebben we met 200 landen afgesproken dat de gemiddelde temperatuur niet meer dan twee graden mag stijgen. Het nationaal Klimaatakkoord is een uitwerking hierop en kent één centraal doel: de opgave om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 terug te dringen met 49% ten opzichte van 1990. De afspraken in het Klimaatakkoord zijn gemaakt met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden.
Er ligt een Klimaatakkoord op hoofdlijnen. De uitwerkingen worden verwacht voor het eind van dit jaar. Het doel om de broeikasgassen terug te dringen is onderverdeeld in 5 onderwerpen: Gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie, elektriciteit en landbouw & landgebruik. De noodzaak om de temperatuur stijging te beperken is echter zo groot dat GroenLinks aandringt op stevige maatregelen die echt de temperatuur stijging weet te beperken. Het klimaatakkoord lijkt nog niet voldoende ambitieus te worden.

Energieneutraal voor 2040
Wij willen in de gemeente echter zelf doorpakken en niet wachten wat het klimaatakkoord brengt. Wij zetten het beleid van de vorige coalitie door en gaan nog stappen verder. Wij zijn blij dat wij hierin in de VVD een betrouwbare en stevige partner hebben. Een grote ambitie is om de gemeente vóór 2040 energieneutraal gemaakt te hebben. Het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid, dat in de vorige coalitie is opgesteld, van de gemeente Oostzaan loopt van 2017-2019. In 2019 zal hier nog uitvoering aan worden gegeven.
Maar om als gemeente concreet invulling te geven aan de ambitie: Energieneutraal in 2040 wordt momenteel- en in de komende jaren- door gemeente en omgevingsdienst hard gewerkt aan een drietal visies en uitvoeringsprogramma's:

1. Een Transitievisie Warmte met uitvoeringsstrategie naar aardgasvrij in 2050, in samenwerking met alle betrokkenen. Waarbij in eerste instantie de wijken zullen worden aangewezen welke voor 2030 van het aardgas af zullen gaan met daarbij tevens het gekozen alternatief. Deze Transitievisie Warmte zal voor 2021 definitief zijn en ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad. Waarna uitvoering volgt.
2. Tevens wordt binnen de regio Zaanstreek-Waterland gewerkt aan een Regionale energiestrategie (RES) met potentie omtrent opwek van duurzame energie en warmte in kaart gebracht. Deze RES zal naar verwachting in 2019 definitief zijn. Deze RES staat in directe relatie tot de Transitievisie Warmte.
3. Daarnaast zal de omgevingsdienst en gemeente samen met betrokkenen werken aan een nieuwe duurzaamheidsvisie met uitvoeringsprogramma, waarin concreet moet worden (maatregelen en projecten) wat nodig is binnen de gemeente Oostzaan om samen te komen tot een energieneutraal Oostzaan in 2040. Oplevering van de visie wordt verwacht in 2019 en ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Waarna uitvoering volgt.

Om de uitvoering van deze visies en uitvoeringsstrategieën tot een succes te maken is samenwerking en inzet van diverse partijen essentieel. Inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en
gemeente zullen de komende jaren gezamenlijk aan dit doel werken.

Hiernaast blijft GroenLinks werken aan o.a. bescherming van het Twiske en het Oostzanerveld. Ook blijven wij zoeken naar mogelijkheden van (her) beplanting van struiken en bomen. Dit draagt bij aan het leefmilieu, maar maakt ook het dorp mooier. Het terugdringen van de maximale snelheid in het dorp naar 30 km/h is verkeersveiliger voor fietsers en voetgangers en goed voor de luchtkwaliteit. Wij willen het liefst dat bij de nieuwe aanbesteding voor het Openbaar Vervoer in Zaanstreek-Waterland gekozen wordt voor elektrische bussen. Ook blijven wij vechten voor een maximum snelheid van 80 km/h op ring en A7/A8. Daarnaast zetten wij ons in voor sluiting van de oude kolencentrale in Amsterdam-West.

TERUG