GroenLinks

Algemene beschouwingen KADERNOTA 2020

Voorzitter,
Voor ons ligt de kadernota 2020 als voorbereiding voor de begroting 2020. Voor het eerst houden wij onze Algemene Beschouwingen tijdens de kadernota, het is even wennen.
In ons verkiezingsprogramma van 2018 hebben wij aangegeven waar GroenLinks in Oostzaan voor staat: Zelfstandig, Groen en Sociaal.
Na het eerste jaar van de coalitie met de VVD en samenwerking met CDA, PvdA en D66 kunnen we trots zijn op de eerste resultaten.
De kleinschaligheid van ons dorp heeft veel voordelen. De betrokkenheid van de inwoners blijkt uit de vele contacten die er zijn. Inwoners spelen een grote rol bij de vele onderwerpen die in deze zaal besproken zijn- en nog besproken worden.
Deze betrokkenheid onderstreept het belang van zelfstandigheid.
Naast de resultaten zien we ook uitdagingen. We zullen deze verder toelichten:

Voorzitter,
GroenLinks is trots op de positie van Oostzaan in de strijd om behoud van zelfstandigheid.
Wij zien de ingeslagen weg naar samenwerking met buurgemeenten als succesvol en noodzakelijk om te voorkomen dat de belangen van onze inwoners ondersneeuwen in die van de Metropool Regio Amsterdam of provincie. Wij zien soms namen voorbijkomen die dit mooi illustreren: Amsterdam beach in plaats van Zandvoort, en Amsterdam castle in plaats van het Muiderslot. Wij willen ervoor waken dat het Oostzanerveld straks door het leven gaat als Amsterdam wetlands. We vragen het college en de collega’s bij elke gelegenheid de voordelen van samenwerking te benadrukken en samenwerking te stimuleren alsmede de voordelen van een zelfstandig bestuur.

Voorzitter,
Helaas heeft het afgelopen jaar nog niet mogen leiden tot uitbreiding van Over-gemeenten.
Wij zien echter nog steeds mogelijkheden gelet op het recente besluit van de gemeenteraad van Landsmeer. Ambtelijke samenwerking is wat ons betreft nog steeds een goede optie.

Voorzitter,
Zoals gezegd we zijn nu een jaar op rit met deze coalitie van VVD en GroenLinks. Wij hebben als coalitie uitgesproken dat we de groenste coalitie willen zijn die Oostzaan gehad heeft. Dat is een stevige opdracht!

Voorzitter,
Zijn wij dat ook?
Jarenlang is er bezuinigd op het groen. Met deze kadernota is er geld vrijgemaakt. om een inhaalslag te maken. Dat is goed en noodzakelijk! Wij vragen u wel om dit in overleg met de omwonenden, maar ook met deskundigen te doen zodat bijvoorbeeld de biodiversiteit hier baat bij heeft. Een groen grasveld draagt hier niet aan bij.
Een goede bijdrage aan biodiversiteit, en belangrijk voor de hele voedselketen, zijn natuurlijke bermen met wilde bloemen. Daarnaast wordt dit door inwoners vaak als mooi en prettig ervaren, waardoor het ook de leefbaarheid en welzijn vergroot.

Voorzitter,
Bent u bereid om ook natuurlijke bermen mee te nemen in uw groenprojecten?
Wij maken ons grote zorgen over de ontwikkelingen in Het Twiske. Het laatste weekend in mei werd het Lentekabinet gehouden. De ondernemer die dit organiseerde heeft persoonlijk aangegeven dat er geen overnachtingen zouden plaatsvinden. Wij hebben kunnen constateren dat dit wel heeft plaatsgevonden en er niet gehandhaafd is.
Op 10 juli 2017 is er door de raad, unaniem, een motie aangenomen om geen evenementen tijdens het broedseizoen te houden. Het Lentkabinet is wééer midden in het broedseizoen gehouden. Een week van te voren opbouwen, de hele nacht door harde muziek en daarna een week opruimen.

Voorzitter,
Wij dringen er op aan, wij verzoeken dus niet meer, om hier geen vergunning meer voor te verlenen in 2020. Laat het dan een Herfstkabinet worden! Ook moet er gehandhaafd worden op het overnachten, door u of door de ondernemer. Dan de camping. Ook daar maken wij ons grote zorgen over in dit Natura 2000 gebied. Wij zien dan ook uit naar de natuurtoets en de conclusies. Wij hopen dat de uitkomst meer duidelijkheid biedt over welke ontwikkelingen wel en niet kunnen. Wij hanteren al decennia het motto: Twiske geen Pretpark. Daarnaast hebben we, ook in navolging van besluitvorming in deze raad, gezegd dat een kleinschalige camping tot de mogelijkheden behoort. GroenLinks heeft vragen gesteld aan de provincie. Deze vragen zijn inmiddels beantwoord. Wij vinden het jammer dat het bevoegd gezag (de provincie) geen duidelijkheid biedt over haar beleid.
Dat maakt de afwegingen niet makkelijker. Ook is de context in de afgelopen jaren belangrijk veranderd daar het recreatieschap geen financiële tekorten meer heeft en het meer en meer duidelijk wordt dat het in het algemeen slecht gesteld is met Flora en Fauna.
Het Twiske is dus financieel gezond en er is geen noodzaak om al deze voor de inwoners en voor de natuur overlast gevende evenementen te organiseren. Beperk het verlenen van vergunningen tot evenementen passend in het gebied en bij de natuurwaarden. In het algemeen vinden wij dat het recreatieschap meer balans moet vinden tussen natuur en recreatie. Het beleid lijkt nu wel erg gericht op recreatie. Vergeten lijkt te worden dat de inwoners van onze buurgemeenten zeker zoveel behoefte hebben aan natuurgebieden waar in alle rust gewandeld en gefietst kan worden.
Wij vragen het college om hierop te blijven wijzen in het Algemeen Bestuur van het recreatieschap.

Voorzitter,
Deze kadernota levert ons geen sluitende begroting. Het grootste probleem is uiteraard het sociaal domein. Laat duidelijk zijn; het is geen Oostzaans- maar een landelijk probleem. Wel is gebleken dat de controle op het sociaal domein de afgelopen jaren onvoldoende is geweest. Wij constateren dat in deze kadernota een deel van de tekorten zijn opgelost door goed te kijken waar binnen dit domein beter begroot kon worden. Complimenten hiervoor.
Het probleem is echter niet opgelost. Dit kabinet, alsmede voorgaande, zijn verantwoordelijk voor deze tekorten door het overdragen van verantwoordelijkheden zonder het daarbij behorende geld. De vraag doet zich voor of schrappen van onderdelen op termijn niet leidt tot grotere problemen. Dit is voor ons om die reden geen optie.

Voorzitter
De meicirculaire biedt wellicht uitkomst, mede gelet op het kabinetsbesluit dat er middelen beschikbaar gesteld worden. Kunt u ons hierover al enige inzicht geven?

Voorzitter,
Kunt u ook aangeven hoe u ziet dat er nu of volgend jaar een sluitende meerjarenbegroting geleverd kan worden waarin de problemen van het sociaal domein structureel zijn opgelost?

Voorzitter dan het volgende,
De renovatie van het Zuideinde is in gang gezet, mede dankzij al het voorbereidende werk van het vorige college. Het is de bedoeling dat het Zuideinde ook veiliger gaat worden, met name voor de fietsers en voetgangers. Het inrichten tot een 30 km gebied heeft al jaren niet alleen de voorkeur van GroenLinks, maar ook van experts/specialisten. De Kerkstraat gaat in 2020 op de schop.
Gaat u, net als wethouder Klinkhamer in vorige college, met omwonenden aan tafel?

Voorzitter,
Blijft u zich ook inzetten voor betere luchtkwaliteit? Deze moet namelijk beter! Betere fietsverbindingen en het terugdringen van de snelheid op de A8 en de A10 kunnen hieraan o.a. bijdragen. Er is geen noodzaak om met snelheidsverlaging te wachten op de verbreding van de A8. Wat wij begrijpen is dat hier inmiddels een beslissing over is genomen.
Kan u ons hierover verder informeren?
De luchtvaartindustrie is een van de grootste vervuilers en draagt bij aan de klimaatopwarming. GroenLinks komt na het zomerreces dan ook met het verzoek voor een standpuntbepaling over Schiphol. In Zaanstad is dat al gebeurd

Voorzitter,
Vorig jaar heeft u aangegeven dat er boven de zebrapaden dezelfde veilige verlichting aangebracht zou worden als boven het zebrapad Zuideinde, hoek Dahliasingel.
Hoe staat het daar mee?

Voorzitter,
2020 wordt een belangrijk jaar wat betreft de omgevingswet en vooral ook energietransitie. Er komt heel veel bij kijken. In deze kadernota zien wij hier maar beperkt iets van terug. Kunt u ons aangeven wat voor stappen worden gezet in het komende halfjaar?
Neemt u b.v. ook de daken van openbare gebouwen mee?
Verder gaat Oostzaan dit jaar op initiatief van GroenLinks voor het eerst meedoen aan Nacht van de Nacht. Dit is een mooi moment om bij onze inwoners aandacht te vragen voor het belang van het zuiniger omgaan met energie.

Voorzitter,
Wij vragen u ook om het energieverbruik van de gemeente goed te bekijken en b.v. waar mogelijk minder verlichting te laten branden.
Een ander belangrijk punt voor GroenLinks in het collegeprogramma zijn de zogenaamde Tiny Houses. Helaas zien wij deze niet concreet terug in deze kadernota.

Voorzitter,
Graag zouden wij in gesprek gaan over een of meer mogelijke locaties. Deze tiny houses kunnen een prima start zijn voor jongeren. Wormerland is hier al mee bezig, dus daar kunt u informatie uit de eerste hand halen. Voordeel van Over!
Verder willen wij ook uw aandacht vragen voor AirBnB.
Wij krijgen geluiden dat dit ook in Oostzaan plaatsvindt. Het kan zelfs zo zijn dat er huizen opgekocht worden en alleen als zodanig worden gebruikt. Dit gaat ten koste van beschikbaarheid van onze inwoners. De provincie heeft hier eerder onderzoek naar gedaan. Is dit onderzoek bij u bekend? Heeft u enig inzicht hoe dat in Oostzaan is?

Voorzitter,
Wij herhalen nog maar even onze uitspraken van een eerdere Algemene Beschouwing.
De natuur en biodiversiteit is voor GroenLinks van groot belang. GroenLinks maakt zich sinds jaar en dag sterk voor het Oostzanerveld en dat blijft hard nodig. Een recente bedreiging voor het veld is de mogelijke verbreding van de A8.
Er komt een Masterplan Oostzanerveld. Is het niet eens tijd de boeren niet langer als gebruikers maar ze als beheerders te gaan zien en ze op die manier te gaan betalen voor hun werk. Daarmee zou het misschien mogelijk kunnen worden om Europese subsidie te verkrijgen.
Ook nu weer vragen wij u om in het masterplan het aandammen van percelen mee te nemen.

Voorzitter,
Wij vragen de wethouder of er overleg met de eigenaren van de diverse landjes heeft plaats gevonden met als doel het opschonen van de percelen of het overdragen aan bv StaatsBosBeheer.
Kunt u ons hierover informeren?
Het Oostzanerveld heeft een goed waterpeil -1.45 m. Co2 uitstoot ontstaat wanneer veen bloot wordt gesteld aan lucht. Het is dus belangrijk dat voldoende waterpeil gehandhaafd blijft.
Voor ons zijn speerpunten voor het ‘masterplan’:
  • Realiseren van maatwerk per perceel.
  • Geen aantasting/verkleining van het Oostzanerveld

Voorzitter,
De bibliotheek gaat gemoderniseerd worden, waarbij educatie voor jong en oud centraal staat. Wij zien dit met belangstelling tegemoet.
Tot slot willen wij de ambtenaren, de collega’s, griffie en het college bedanken voor hun inzet. Wij willen onze coalitiepartner de VVD en de collega’s van D66, PvdA en het CDA bedanken voor hun inbreng en gaan ervan uit dat deze kadernota tot een goede, gedragen door de raad, begroting 2020 gaat leiden.
TERUG