GroenLinksRv 19/05 - rv Zienswijze jaarstukken recreatieschap Gebiedsplan 2019 – Kadernota 2020

Onderwerp: Accentverschuiving naar meer balans tussen recreatie en natuur

De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen d.d. 4 februari 2019

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de zienswijze van de gemeente Oostzaan aandacht besteedt aan het begrotingsevenwicht en breed draagvlak voor een lange termijn visie op ambitie van het Recreatieschap ‘t Twiske ,

Tevens constaterende dat in de Gebiedsplannen en de zienswijze de accenten vooral liggen op recreatie,

Mede overwegende het gehele Twiske een Natura2000 gebied is,
Willen we in het gebiedsplan duidelijker de afwegingen en keuzes zien die voortkomen uit de doelstellingen rond recreatie en natuur. We willen aan het recreatieschap ook een oproep doen in haar toekomstige beleid /afwegingen /keuzes / plannen explicieter de weging recreatie versus natuur e.d. in haar stukken naar voren te laten komen.

Besluit aan ‘Zienswijze Oostzaan jaarstukken recreatieschap Gebiedsplan 2019 – Kadernota 2020’ en ‘RV 19 05 B1 Recreatieschap – concept reactie gemeente Oostzaan’ toe te voegen op:

Pagina 3: ‘… Over het gebiedsplan en de kadernota voor het Twiske worden de volgende aandachtspunten meegegeven:

Het Twiske vraagt, als Natura2000-gebied, van het Recreatieschap inspanningen en aandacht om de Natura 2000-doelen niet in gevaar te laten komen . Het voorliggende gebiedsplan / kader nota Twiske dient in overeenstemming zijn met het vigerende Beheerplan (2016-2022) Natura 2000 voor het Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske. Wat betekent dat bijvoorbeeld bij het zoeken en vinden van extra inkomsten uit recreatie, de weging en duiding tussen deze recreatie- en natuurdoelen meer concreet terug te vinden zouden moeten zijn in het Gebiedsplan. Dit spanningsveld tussen Natura 2000-doelen en recreatie-doelen kenmerkt meerdere onderwerpen, wat maakt dat wij de Natura 2000-doelen ook in andere beleidsstukken en onderzoeken explicieter geduid en ambitieuzer uitgewerkt zouden willen zien.


en gaat over tot de orde van de dag.


Annemarie van Duijnhoven (GroenLinks),
Teun Flens (CDA)
Aart Ruijter (D66)


Mede ondertekend door:

PvdA
Aangenomen/verworpen (in te vullen door griffier)


1 Dhr E.A.M.A. Stokvis
2 Dhr R. Blokzijl
3 Mw J.G. Lagerwaard
4 Dhr M.P. Alblas
5 Dhr B.A.M. Baaten
6 Dhr A.C. Jongert
7 Mw C. de Boer
8 Mw M.H.J. van der Pol-Gase
9 Mw A.M.C. van Duijnhoven
10 Dhr T. Flens
11 Mw A.M. Visser
12 Dhr S.G.R. Julius
13 Dhr E.J. Taams

Griffier


TERUG