GroenLinks

Schriftelijke vragen aan college van B&W

Registratienr.: 19-24

Datum: 16-9-2019

Onderwerp: (Openstaande vragen) Recreatieschap t Twiske

Het college van B&W wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

Inleiding
Het Twiske is een Natura2000- en vogelrichtlijngebied dat vrijwel geheel binnen het Natuurnetwerk Nederland valt. Recreatie is onder strenge voorwaarden toegestaan. Belangrijke voorwaarde is dat activiteiten geen nadelige effecten mogen hebben op de vastgestelde instandhoudingsdoelen. De instandhoudings-doelen hebben o.a. betrekking op doelsoorten als de Meervleermuis, de Noordse Woelmuis en diverse vogelsoorten w.o. de Roerdomp, Grutto, Scholekster, Karekiet, Kievit, Snor, Rietzanger, Krakeend en Slobeend. Meest in het oog springend zijn de Smienten die jaarlijks in grote getalen – 10.000 tot 25.000 - overwinteren op de meren in het gebied. De Smienten staan sinds 2017 op de rode lijst van de Vogelbeschermingen en Smienten zijn gevoelig voor verstoring door recreatie. Volgens de Provinciale Ruimtelijke Verordening zijn rust, stilte en donkerte belangrijke ruimtelijke condities voor alle aanwezige watervogels in het gebied, maar ook voor de Noordse woel-muis, vleermuizen en – in de toekomst? – otters (WKW’s).

Vraag 1: Recent heeft een rechter uitgesproken dat als er in/bij een Natura2000 gebied geen duidelijkheid is over de negatieve effecten van stikstofuitstoot van grote festivals, er ook geen festival mag plaats vinden.
Ook gaf de rechter aan dat de betreffende gemeente duidelijk moet maken waarom een ‘betrekkelijk grootschalig’ festival op de betreffende locatie – in een beschermd Natura 2000 gebied – passend zou zijn. Er komen tienduizenden mensen per keer op een klein oppervlak.

Vraag: gaat u deze uitspraken meewegen bij toekomstige vergunningaanvragen en wilt u ons informeren over de uitkomst en gemaakte afwegingen?

2. Tijdens de Commissievergadering van 27 mei jl., heeft het Recreatieschap t Twiske wederom toegezegd met het onderzoek te komen, die zou bewijzen dat een grootschalig evenement geen impact zou hebben op de lokale flora en fauna. Het Recreatieschap heeft in diverse gremia gemeld dat deze bewijzen onomstotelijk laten zien dat grootschalige evenementen geen enkele schade toebrengen aan de natuur. Wanneer krijgen we inzage in dit onderzoek?

3. De tellingen van de zg Recreatiemonitor, waarover tijdens de Commissievergadering van 27 mei jl. is gesproken, wijken behoorlijk af van eigen waarnemingen. Ook de positieve waardering die het recreatieschap t Twiske zegt te meten, over bijv handhaving, klopt niet met de geluiden die wij uit Oostzaan horen. Wij zien dit verschil graag opgehelderd met documentatie over de volgende vragen:
- Op welke manieren wordt er gemeten?
- Hoe is het bezoekerscijfer 1.4 miljoen berekend? Of geteld?
- Welke vragen zijn er gesteld aan welke bezoekers en wanneer?
- We zien graag het gehele onderzoek gedeeld met de raad.

4. De afgelopen jaren ontvingen we desgevraagd van het Recreatieschap t Twiske informatie over de verkeersafwikkeling: deze zou elke keer zonder problemen zijn verlopen. Waarom dan de noodzaak om een campingfaciliteit te realiseren, naast de wens een meerdaags festival te houden in de toekomst?

Namens de fractie van GroenLinks Oostzaan,


Annemarie van DuijnhovenTERUG