GroenLinks Oostzaan

Op 14 september 2021 heeft de fractie van GroenLinks het college verzocht een aantal
schriftelijke vragen te beantwoorden met betrekking tot OFC. Hieronder treft u de
beantwoording aan.


1. Komend seizoen (2021/2022) heeft OFC een sterk vernieuwde selectie
aangetrokken, kunt u de gemeenteraad melden voor welk bedrag aan
vrijwilligersvergoedingen er opgenomen is voor de spelers en de trainer in de
begroting?
Nee. De gevraagde informatie is door OFC verstrekt vanwege de (controle op de)
voorschriften die naar aanleiding van een Bibob-procedure aan de vergunning zijn
verbonden. Ik ben op grond van artikel 28 Wet Bibob verplicht tot geheimhouding
hiervan, tenzij de wet het delen van de informatie aan een partij toelaat. De
gemeenteraad is niet als een zodanige partij aangewezen.
2. Is er contact geweest met de KNVB over de waarschijnlijkheid dat een geheel
team uitkomend in de Derde Divisie geheel niets betaald krijgen?
Nee, sec over deze waarschijnlijkheid is geen contact geweest.
3. Is dit gebruikelijk in de Derde Divisie. M.a.w. clubs die spelers betalen in deze
divisie zijn de uitzonderingen?
Dit is mij onbekend. Dergelijke vragen, waarbij het in feite gaat over ‘hoe het er
in den lande aan toe gaat’, zijn geen vragen waarbij het aan mij is om hier
antwoord op te geven.
4. Wanneer er nog geen contact geweest is met de KNVB kan het college dan op
korte termijn contact opnemen en bovenstaande vragen bespreken?
Ja. De vragen kunnen aan de KNVB worden voorgelegd.
5. Uit meerdere publicaties blijkt dat de KNVB vaak verwijst naar de landelijke
overheid wanneer het aankomt op ondermijning door criminele invloed bij
voetbalclubs. Kan u vragen wat de KNVB zelf doet en hoe u samen met de KNVB
kan optrekken? Kan u daar een verslag van geven?
Ja. Een verslag kan (op hoofdlijnen) met de gemeenteraad worden gedeeld.
6. OFC haalt o.a. (wederom zie ook onder citaat uit rapport) twee oud-profs:
https://voetbalinzaanstad.nl/blog/2021/06/14/ofc-haalt-twee-ex-profs-binnenveerman-
en-groenbast/ en in interview met 1 van deze spelers Joey Groenbast,

woonachtig in Eindhoven, in NHD van 7 augustus staat letterlijk: “Meerdere
potentiële werkgevers melden zich. Bij OFC in Oostzaan heeft hij het
beste gevoel. Het is voor elke training een paar uur sturen, maar zolang
er geen files staan valt het mee.” OFC is dus werkgever volgens deze
voetballer en hij ervaart OFC ook duidelijk als zodanig.
Hoe lopen die geldstromen dan?
Het is niet toegestaan om deze informatie met u te delen, aangezien het
bedrijfsmatige, financiële gegevens betreffen en daarbij de Wet Bibob tot
geheimhouding verplicht. Dit is in een eerder stadium reeds kenbaar gemaakt aan
u.
7. De landelijke overheid geeft aan dat zij ondermijning een belangrijk gevaar vindt
voor de rechtstaat en heeft ook opdracht gegeven tot dit onderzoek. Kan de
burgemeester een overzicht geven welke vervolgstappen de landelijke overheid
zet n.a.v. dit rapport en hoe het college hierop kan aanhaken of samenwerken
met de landelijke overheid?
Voor wat betreft de landelijke ontwikkelingen/vervolgstappen kan ik hier niet over
oordelen c.q. geen overzicht geven. Uiteraard worden eventuele ontwikkelingen
gevolgd en hier op geacteerd.
8. Kan het college gedragsregels koppelen aan de verhuur van de velden en het
verstrekken van de subsidie? Maw gedragsregels verplicht stellen bij verhuur van
velden en verstrekken van subsidie?
Dit hebben we in onderzoek, waarbij wordt gekeken naar de wijze waarop er in
omliggende grote(re) gemeenten mee wordt omgegaan. Eventuele uitvoering
vergt echter aanzienlijk wat tijd en capaciteit van de afdeling Sport. Immers, een
dergelijke wijziging geldt dan niet alleen voor OFC, maar voor alle
(sport)verenigingen met een (huur)overeenkomst of subsidie in onze gemeente.
Hiertoe zal dan ook een apart project voor moeten worden opgestart.
9. De voorgaande burgemeester heeft een aantal aanbevelingen gedaan:
De lokale sportakkoorden kunnen een goed drager zijn voor te maken afspraken
over gedragsregels tussen gemeente en sportclubs. Heel specifiek vanuit de
portefeuille van de burgemeester wil ik op grond van mijn ervaringen gedurende
mijn ambtsperiode hieraan de volgende aanbevelingen toevoegen:
• actieve detectie van criminele inmenging door bijvoorbeeld het toepassen van het
instrument van het fenomeen onderzoek;
• een gezamenlijke aanpak vanuit de aan de gezagsdriehoek deelnemende partijen:
Openbaar Ministerie, politie, burgemeester.
• Indien er een casus is waarbij, binnen RIEC-verband (Regionale Informatie- en
Expertise Centra (RIEC’s) richt zich op de bestrijding van ondermijnende
criminaliteit), er een samenwerking van de in de driehoek deelnemende partijen is
met diverse diensten is het van belang dat de deelnemers zich binden aan:
• het formuleren van doel en gemeenschappelijke strategie;
• het regulier herijken van de strategie en deze zo nodig gezamenlijk bijstellen;
• het geven van aandacht voor een dusdanige informatiedeling dat alle
deelnemers aan de casus volwaardig hun rol en hun verantwoordelijkheid
kunnen nemen;
• aandacht en kennis bij aan de casus deelnemende partijen voor de specifieke
positie van de kroonbenoemde burgemeester die op het snijvlak functioneert
van de geheimhouding die geldt binnen een casus, de publieke verantwoording
naar de raad en in het contact met de inwoners van de gemeente.

Kan de burgemeester voor al deze punten een voor een aangeven hoe hij dit in
zijn beleid incorporeert en hoe hij hier uitvoering aan gaat geven?
Deze aanbevelingen worden al uitgevoerd door de gemeente, al dan niet in
samenwerking met politie, OM en RIEC. Dit betreft overigens een
werkwijze/uitvoering, geen beleid. De wijze waarop de uitvoering exact geschiedt
kan inhoudelijk niet worden gedeeld, aangezien dit eventuele lopende en
toekomstige onderzoeken kan schaden.
10. Kan de burgemeester de gemeenteraad (als het moet vertrouwelijk) op reguliere
basis aangeven hoe de uitvoering verloopt?
De werking van het RIEC is al eens (vertrouwelijk) gepresenteerd aan uw
gemeenteraad. Het RIEC is echter bereid om een dergelijke presentatie te
herhalen.
Uiteraard zal ik u actief informeren over eventuele ontwikkelingen rondom OFC
voor zover de wet- en regelgeving dit toelaat.

TERUG