GroenLinks OostzaanRaadsvragen OFC September 2021 1/5

Schriftelijke vragen aan college van B&W
Registratienr.:
Datum:
Onderwerp: OFC
INLEIDING
Het hoger beroep van de vermeende geldschieter van OFC de heer M.K. heeft gediend 6 juli j.l. (https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210706_39174853?utm_source=accounts.tnet.nl&utm_medium=referral&utm_content=/ ) Het OM heeft 15 maanden cel geëist en nu is het afwachten op de uitspraak.
OFC heeft afgelopen jaar stukken ingediend die, als wij het college goed begrijpen, laten zien dat OFC geen relatie met M.K. meer heeft en dat OFC geen spelers betaald.
In het stuk uit de Orkaan van 22 februari 2020 lezen wij o.a.:
Dat laatste zou best eens kunnen. In het NHD van vandaag opent ‘woordvoerder’ Maikel Schats (OFC moet het al lange tijd zonder voorzitter doen) de aanval op B&W. Dat van die vrijwilligersvergoeding gold volgens Schats alleen maar tot de winterstop omdat er geen geld is kas was, “na de winterstop krijgen ze gewoon weer betaald.” STO zat zonder geld omdat men nog geld aan de belastingdienst schuldig was.
De reactie van Schats roept vooral vagen op. Als spelers wel volledig betaald worden is er nu dus wel geld in kas en zijn er wel sponsorinkomsten. Dat betekent dat de informatie die op 13 februari aan Oostzaan is vertrekt, onjuist is. De winterstop liep al op 12 januari af.
https://www.deorkaan.nl/ofc1-op-zwart-zaad/#more-82625
Ook wanneer er geen betalingen van, de vermeende geldschieter, in de boeken van OFC zijn terug te vinden wordt er dus schijnbaar wel een vrijwilligers vergoeding betaald. Dit betekent dat er 1700 euro p.j aan vrijwilligers vergoeding betaald wordt. De selectie van OFC bestaat uit 24 spelers: https://www.voetbal.com/teams/ofc-oostzaan/2021/2/ Dat is 24 spelers x 1700 = 40.800,- p.j. Daar komt dan nog salaris van trainer (en staf) bij dus dat gaat dan om een bedrag dat waarschijnlijk meer dan 50.000 euro is. Dit moet dus wel in de boeken staan van OFC.
De stukken zijn ook gecontroleerd door (extern) accountant en een vd aanbevelingen is dat de financiële stukken (jaarrekeningen/begrotingen) van OFC nauwlettend gevolgd en gecontroleerd worden. Normaal gesproken is er altijd een Raadsvragen OFC September 2021 2/5

ledenvergadering aan het einde van het seizoen en daar wordt de begroting gepresenteerd.
Vragen:
- Komend seizoen (2021/2022) heeft OFC een sterk vernieuwde selectie aangetrokken, kunt u de gemeenteraad melden voor welk bedrag aan vrijwilligersvergoedingen er opgenomen is voor de spelers en de trainer in de begroting?
- Is er contact geweest met de KNVB over de waarschijnlijkheid dat een geheel team uitkomend in de Derde Divisie geheel niets betaald krijgen?
- Is dit gebruikelijk in de Derde Divisie. M.a.w. clubs die spelers betalen in deze divisie zijn de uitzonderingen?
- Wanneer er nog geen contact geweest is met de KNVB kan het college dan op korte termijn contact opnemen en bovenstaande vragen bespreken?
- Uit meerdere publicaties blijkt dat de KNVB vaak verwijst naar de landelijke overheid wanneer het aankomt op ondermijning door criminele invloed bij voetbalclubs. Kan u vragen wat de KNVB zelf doet en hoe u samen met de KNVB kan optrekken? Kan u daar een verslag van geven?
OFC haalt o.a. (wederom zie ook onder citaat uit rapport) twee oud-profs: https://voetbalinzaanstad.nl/blog/2021/06/14/ofc-haalt-twee-ex-profs-binnen-veerman-en-groenbast/ en in interview met 1 van deze spelers Joey Groenbast, woonachtig in Eindhoven, in NHD van 7 augustus staat letterlijk:
Meerdere potentiële werkgevers melden zich. Bij OFC in Oostzaan heeft hij het beste gevoel. Het is voor elke training een paar uur sturen, maar zolang er geen files staan valt het mee.” OFC is dus werkgever volgens deze voetballer en hij ervaart OFC ook duidelijk als zodanig.
Vraag:
- Hoe lopen die geldstromen dan?
Verder zijn er de afgelopen jaren diverse rapporten verschenen, waarbij een rapport vooral de aandacht trok. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, op verzoek van de Tweede Kamer heeft o.a. de Universiteit van Tilburg onderzoek verricht naar Criminele inmenging bij amateur sportverenigingen. (TK vergaderjaar 2018-2019, kst30234-217)(https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=10166&m=1606130411&action=file.download)
Het onderzoek richt zich op beantwoording van vijf onderzoeksvragen:
1. Wat is de aard en de omvang van criminele inmenging bij amateur sportverenigingen in Nederland? 2. Zijn amateur sportverenigingen zich bewust van mogelijke criminele inmenging? 3. Welke maatregelen nemen amateur sportverenigingen om criminele inmenging te voorkomen? 4. Tegen welke barrières en problemen lopen amateurverenigingen aan om criminele inmenging tegen te gaan en wat zou hen, volgens betrokken partijen, verder kunnen Raadsvragen OFC September 2021 3/5

helpen? 5. Zijn er op alle voornoemde vlakken verschillen tussen sporten?
Vraag:
- De landelijke overheid geeft aan dat zij ondermijning een belangrijk gevaar vind voor de rechtstaat en heeft ook opdracht gegeven tot dit onderzoek. Kan de burgemeester een overzicht geven welke vervolgstappen de landelijke overheid zet n.a.v. dit rapport en hoe het college hierop kan aanhaken of samenwerken met de landelijke overheid?
In het rapport wordt ook OFC genoemd. Het rapport stelt:
‘Criminele sponsoring leidt vaak tot opmerkelijke successen op het veld. Een voorbeeld is OFC uit Oostzaan, waarover de media eveneens uitgebreid hebben bericht. Tussen 2008 en 2016 klom de club op van de vijfde klasse tot de hoofdklasse, en wist ze spelers zoals oud-profs Pius Ikedia, Bilal el Yacoubi en Christy Bonevacia aan te trekken (Geerds, 2016). Degene die een en ander financieel mogelijk had gemaakt, werd verdacht van belastingontduiking. Hij was eerder veroordeeld voor het leidinggeven aan een criminele organisatie en doelwit geweest van een liquidatiepoging. In april 2019 werd deze hoofdsponsor veroordeeld tot een celstraf wegens witwassen, hoewel het openbaar ministerie niet wist te bewijzen dat dit ook via de club was gebeurd (Vugts, 2019). De problemen waren daarmee niet voorbij. In januari 2020 sloot de burgemeester zelfs het sportcomplex waar de club speelde, in verband met ‘een mogelijke link tussen OFC, aangetroffen handgranaten, schietpartijen, een veroordeling wegens witwassen en ontbrekende transparantie over de geldstromen van de club’. Deze beslissing werd echter door de rechter teruggedraaid omdat de verdenkingen onvoldoende hard konden worden gemaakt (NOS.nl, 2020).’ Later in het rapport komt de vereniging nogmaals terug: “Daar staat volgens dezelfde geïnterviewde tegenover dat ook dan een lange adem nodig is, onder verwijzing naar het voorbeeld van OFC (zie hoofdstuk 2). De criminele clubs verzetten zich via hun advocaten met hand en tand tegen elke maatregel, met als gevolg taaie en langdurige juridische procedures. Daarbij wordt niet zelden gepoogd om de (lokale) media als bondgenoot in te schakelen, maar ook raadsleden, door erop te hameren dat er ‘niets is bewezen’ (Bruinsma, Ceulen & Spapens, 2018). Het vasthouden van het bestuurlijke commitment is een doorlopende uitdaging”.
Hieronder staan de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport:
Voor de weerbaarheid van sportclubs zouden deze zich bewust moeten zijn en kennis moeten nemen van de handvatten die zij hebben om inmenging van criminelen in hun vereniging te kunnen voorkomen. Zij kunnen het onderwerp agenderen op hun ledenvergadering en onderzoek doen naar ogenschijnlijke respectabele ondernemers, alvorens met hen in zee te gaan.
De sportverenigingen kunnen een aantal, relatief eenvoudige, preventiemaatregelen treffen. Raadsvragen OFC September 2021 4/5

Het gaat om de volgende gedragsregels:
 • • waarborgen van transparantie in de geldstromen;
 • • werken met formele contracten;
 • • geen contante betalingen, ook niet door derden, aan spelers;
 • • verantwoorden van naturabijdragen;
 • • niet in zee gaan met onbekende grote sponsors;
 • • spreiden van het aantal sponsoren, dus niet te afhankelijk worden van enkele bedrijven of personen;
 • • voeren van gesprekken met financiers door meerdere personen;
 • • hanteren van het vier ogen principe;
 • • het stellen van realistische prestatiedoelen;
 • • zorgen voor checks en balances in de organisatie;
 • • zich verbinden aan de Code Goed Sportbestuur Nederland;
 • • Externe accountant;
 • • VOG voor externe rechtspersonen, sponsoren, donateurs en trainers;
 • • Verkennen rol voor Centrum Veilige Sport Nederland.

 • Vraag:
  - kan het college deze aanbevolen gedragsregels koppelen aan de verhuur van de velden en het verstrekken van de subsidie? Maw bovenstaande gedragsregels verplicht stellen bij verhuur van velden en verstrekken van subsidie?
  Naar aanleiding van dit verontrustende rapport heeft de voorgaande burgemeester een aantal aanbevelingen gedaan:
  De lokale sportakkoorden kunnen een goed drager zijn voor te maken afspraken over gedragsregels tussen gemeente en sportclubs. Heel specifiek vanuit de portefeuille van de burgemeester wil ik op grond van mijn ervaringen gedurende mijn ambtsperiode hieraan de volgende aanbevelingen toevoegen:
 • actieve detectie van criminele inmenging door bijvoorbeeld het toepassen van het instrument van het fenomeen onderzoek;
 • een gezamenlijke aanpak vanuit de aan de gezagsdriehoek deelnemende partijen: Openbaar Ministerie, politie, burgemeester.
 • Indien er een casus is waarbij, binnen RIEC-verband (Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) richt zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit), er een samenwerking van de in de driehoek deelnemende partijen is met diverse diensten is het van belang dat de deelnemers zich binden aan:
 • • het formuleren van doel en gemeenschappelijke strategie;
 • het regulier herijken van de strategie en deze zo nodig gezamenlijk bijstellen;
 • het geven van aandacht voor een dusdanige informatiedeling dat alle deelnemers aan de casus volwaardig hun rol en hun verantwoordelijkheid kunnen nemen;
 • aandacht en kennis bij aan de casus deelnemende partijen voor de specifieke positie van de kroonbenoemde burgemeester die op het snijvlak functioneert
 • Raadsvragen OFC September 2021 5/5


 • van de geheimhouding die geldt binnen een casus, de publieke verantwoording naar de raad en in het contact met de inwoners van de gemeente.

 • Vragen:
  - kan de burgemeester voor al deze punten een voor een aangeven hoe hij dit in zijn beleid incorporeert en hoe hij hier uitvoering aan gaat geven?
  - kan de burgemeester de gemeenteraad (als het moet vertrouwelijk) op reguliere basis aangeven hoe de uitvoering verloopt?
  Namens Fractie GroenLinks
  Bert Jongert

  TERUG