Motie vreemd aan de orde van de dag nr. ….. (in te vullen door griffier)
Onderwerp: Samenwerking tussen groene gemeenten in de regio

De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen d.d. 18-12-2017


Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:
1. In de regio al jarenlang gesproken wordt over vergaande samenwerking tussen de gemeenten Waterland, Landsmeer, Wormerland en Landsmeer;
2. Tot nu toe alleen Wormerland en Oostzaan een formele vorm van samenwerking hebben vastgelegd door middel van een ambtelijk gefuseerde organisatie;
3. De identiteit van Waterland, Landsmeer, Oostzaan en Wormerland gemeenschappelijk heeft dat zij het groene landelijke karakter delen en dat zij als groene gemeenten een buffer vormen tussen de stedelijke gebieden van Zaanstad en Purmerend;
4. De MRA opgaven ten aanzien van Wonen, Economie, Duurzaamheid, Toerisme en Bereikbaarheid kansen en bedreigingen bieden voor dat groene landelijke karakter;
5. Deze kansen en bedreigingen het beste aangepakt kunnen worden in vergaande samenwerking;
6. Bestuurlijke zelfstandigheid en continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening van deze gemeenten alleen gewaarborgd kan worden door vergaande samenwerking;
7. De provincie steeds meer aandringt om op korte termijn stappen te nemen richting een geformaliseerde samenwerking, hetzij een ambtelijke fusie, hetzij een bestuurlijke fusie met gemeentelijke herindeling,
Spreekt uit dat:
• Een ambtelijke fusie tussen minimaal de gemeenten Waterland, Landsmeer, Wormerland en Oostzaan een waarborg is voor het behoud van bestuurlijke zelfstandigheid van deze gemeenten,

Draagt het college op:
• Om deze uitspraak actief uit te dragen richting de andere genoemde gemeenten en het college van GS van de provincie Noord-Holland,

Doet een dringend beroep op:
• De gemeenteraden van de andere genoemde gemeenten deze motie te ondersteunen en zich uit te spreken voor vergaande ambtelijke samenwerking door middel van een ambtelijke fusie.

Toelichting:
Een bijna identieke motie is in de gemeenteraad van Wormerland op 28 november unaniem aangenomen. Omdat wij via verschillende kanalen doorkrijgen dat er bij met name de gemeente Landsmeer partijen zijn die blijven twijfelen over wat gemeenten om hen heen nou willen en daarbij soms veel onwaarheden over onze gemeente uiten, acht Oostzaan het nodig om wederom duidelijk te maken waar wij op hopen en waarom wij daar op hopen.

en gaat over tot de orde van de dag.


A.C. Jongert, GroenLinks
M. Olij, D66
R.M. Dral, VVDMede ondertekend door:

GroenLinksGemeentebelangen
D66
PvdAVVD
CDA

Aangenomen/verworpen (in te vullen door griffier)

 
 
Voor
Tegen

1

Mw. R.M. Dral

 
 

2

Dhr. E.A.M.A. Stokvis

 
 

3

Dhr. R. Blokzijl

 
 

4

Mw. J.G. Lagerwaard

 
 

5

Dhr. A.C. Jongert

 
 

6

Dhr. A.F.B. Ronner

 
 

7

Mw. C. de Boer

 
 

8

Dhr. M. Olij

 
 

9

Mw J.C. van der Blom

 
 

10

Dhr. T. Flens

 
 

11

Dhr. J. Ras

 
 

12

Mw. M.C.J. Bisseling

 
 

13

Dhr. P. de Wit

 
 


Griffier


TERUG