GroenLinks


Schriftelijke vragen aan college van B&W


Registratienr.:

Datum:30-11-2020

Onderwerp: Vragen betreffende rapport: ‘Criminele inmenging bij amateursportverenigingen´ en relatie KNVB
In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, op verzoek van de Tweede Kamer (TK vergaderjaar 2018-2019, kst30234-217) heeft o.a. de Universiteit van Tilburg onderzoek verricht naar ‘Criminele inmenging bij amateursportverenigingen´ (https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=10166&m=1606130411&action=file.download ).
Het onderzoek richt zich op beantwoording van vijf onderzoeksvragen:
1. Wat is de aard en de omvang van criminele inmenging bij amateursportverenigingen in Nederland?
2. Zijn amateursportverenigingen zich bewust van mogelijke criminele inmenging?
3. Welke maatregelen nemen amateursportverenigingen om criminele inmenging te voorkomen?
4. Tegen welke barrières en problemen lopen amateurverenigingen aan om criminele inmenging tegen te gaan en wat zou hen - volgens betrokken partijen - verder kunnen helpen?
5. Zijn er op alle voornoemde vlakken verschillen tussen sporten?

OFC wordt expliciet als casus genoemd in dit rapport.


Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:

- Heeft het college kennis genomen van bovenstaand rapport?
- Kan het college bovenstaand rapport, ter preventie, sturen naar alle verenigingen in Oostzaan?

Het rapport geeft aan dat er voor de gemeente mogelijkheden zijn (en er worden 2 vb gemeenten genoemd) om bij subsidieverstrekking en verhuur van velden en/of accommodatie stevige aanvullende eisen te stellen.

- Kan u ons een lijst geven van de aanvullende eisen die de gemeente kan stellen, zowel bij subsidieverstrekking als bij verhuur?
Uit het rapport blijkt dat (citaat): “Bij de repressieve aanpak van ‘kwaadwillende’ verenigingen, waar door het criminele gehalte van het bestuur of andere betrokkenen geen motivatie bestaat om mee te werken aan interventies, zullen de overheidsinstanties zelf actie moeten ondernemen, eventueel met hulp van de sportbond”

- Is er in de casus van OFC contact geweest met de KNVB en zo ja, wat zijn de ervaringen?

Over dit rapport hebben o.a. het Limburgs Dagblad, Algemeen Dagblad, Telegraaf, Het Parool en NRC
(LD: https://www.limburger.nl/cnt/dmf20201123_97035924 ,
AD: https://www.ad.nl/sport/knvb-bindt-strijd-aan-tegen-zwart-geld-bij-amateurs-onze-mooie-sport-moet-schoon~a387b749/
Telegraaf:
https://www.telegraaf.nl/sport/1154247801/knvb-wil-zwart-geld-uitbannen-bij-amateurclubs
Het Parool: https://www.parool.nl/a-b99dd16b

NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/20/criminele-invloed-bij-een-op-de-acht-amateursportclubs-a4020901) deze maand artikelen gepubliceerd.
Ook de KNVB komt hier aan het woord. Zij verklaren in artikel
: “Het bondsbestuur wil daarom met nieuwe regels de strijd aan tegen zwart geld en criminele inmenging”.
- Bent u op de hoogte van deze nieuwe regels? Zo ja, kan u die met de gemeenteraad delen?
Verder staat er in het artikel dat de KNVB sinds vorig jaar een beroep doet op gemeenten.
- Heeft de KNVB ook een beroep gedaan op de gemeente Oostzaan? Zo ja, wat willen zij van de gemeente?
Er wordt verder vermeld dat de KNVB samen met NOC*NSF een programma ontwikkeld heeft dat besturen helpt bij het herkennen van ‘foute’ personen. In het bovengenoemde rapport wordt dit de e-learning module genoemd.
- Weet u of de KNVB dit programma (e-learning module) ook aan het bestuur van OFC beschikbaar gesteld heeft of hen daarop gewezen?
Het rapport vermeld verder: Daar staat volgens dezelfde geïnterviewde tegenover dat ook dan een lange adem nodig is, onder verwijzing naar het voorbeeld van OFC (zie hoofdstuk 2). De criminele clubs verzetten zich via hun advocaten met hand en tand tegen elke maatregel, met als gevolg taaie en langdurige juridische procedures. Daarbij wordt niet zelden gepoogd om de (lokale) media als bondgenoot in te schakelen, maar ook raadsleden, door erop te hameren dat er ‘niets is bewezen’ (Bruinsma, Ceulen & Spapens, 2018). Het vasthouden van het bestuurlijke commitment is een doorlopende uitdaging”.
- Tot slot: welke garanties kan het college geven dat het bestuurlijke commitment nu en in de toekomst gewaarborgd blijft?

Namens fractie GroenLinks
B. JongertTERUG