GroenLinks Oostzaan

Algemene beschouwingen Begroting 2021

Allereerst bedanken wij de ambtenaren, college en zeker de portefeuillehouder voor deze begroting.
Een begroting die onverkapt waarschuwt dat we belangrijke keuzes moeten maken die twee jaar terug nog niet zichtbaar waren.

U geeft aan dat
1. het Rijk het accres verlaagt
2. het Rijk het gemeentefonds wil herijken
3. wederom een forse kostenverhoging van Over onvermijdelijk is.
4. de WMO-taken, die zonder bijbehorend budget door het kabinet aan gemeenten zijn doorgeschoven, Oostzaan op tonnen aan tegenvallers komt te staan

Voorzitter, in ons verkiezingsprogramma en uw collegeprogramma staan 3 zaken centraal:

Zelfstandig, Sociaal en Groen.
We zijn trots op de resultaten die we met deze coalitie met de VVD en samenwerking met CDA, PvdA en D66 hebben bereikt. Maar we zijn er nog lang niet. Sterker, de begroting laat duidelijk zien dat we met elkaar er hard aan moeten trekken om onze hoofddoelen in stand te houden.
We vragen u om sterk in te zetten op samenwerking:
- Tussen en met colleges en raden in de regio
- Tussen ambtenaren in belangrijke dossiers
Ik kom hier later op terug.

1 Zelfstandigheid
GroenLinks is onverkort voor een zelfstandig Oostzaan. Wij zien o.a. in de vele vrijwilligers in het rijke verenigingsleven dat de inwoners zeer betrokken zijn bij het dorp.
Uitbreiding van de samenwerking in Over is noodzakelijk om voldoende kwaliteit te leveren.
Nog dit jaar gaan de raden van Landsmeer en Oostzaan in gesprek over uitbreiding.
Vanzelfsprekend wordt Wormerland meegenomen in dit proces.
Er zijn problemen binnen Over en daar wordt hard aan gewerkt. De fantastische inzet van de ambtenaren heeft ervoor gezorgd dat zowel Oostzaan als Wormerland zijn blijven draaien. Waarvoor dank en complimenten aan de ambtenaren!

Advies
Voorzitter, u adviseert ons om het tekort van 2020 van Over op te nemen in de begroting. Zonder de organisatie Over zouden de kosten voor Oostzaan gelijk of zelfs hoger zijn.
De nulmeting binnen Over is afgerond.
Op welk termijn kunnen wij voorstellen vanuit het AB tegemoet zien?
Onderzoek snel hoe samenwerken kan zonder zelfstandigheid te verliezen.

Ondermijning
Georganiseerde misdaad vormt een bedreiging voor de democratie. De noodzakelijke extra veiligheidsmaatregelen voor enkele college- en raadsleden trekken een zware wissel en maken het uitoefenen van deze functies niet aantrekkelijk. Het RIEC doet kennelijk nog onderzoek naar de situatie rond OFC. Kunt u daar al iets meer over zeggen?
In het ‘position paper’ van de politie staat als prioriteit: “Bestendigen van aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.”
Wij vragen het college dit volledig te ondersteunen.

2 Sociaal Domein:
Oostzaan kenmerkt zich met haar vele vrijwilligers, zorg voor elkaar en passie voor groen, sport en kunst. Het sociaal domein gaat ons aan het hart. We willen dat hier niet op gekort wordt en de subsidies aan verenigingen en het WMO- beleid in stand gehouden worden.
Voorzitter, kunt u aangeven op welke manier wij de kosten van de jeugdzorg onder controle kunnen houden? En daarbij kritisch kijkt naar waar de voorzieningen strikt nodig en aantoonbaar effectief zijn?
Hoe kunnen we samen met andere gemeenten kosten besparen?

Voorzitter, ook met het oog op de impact van Covid-19 vragen we transparantie over de kosten binnen het Sociaal Domein, zodat hier de juiste keuzes gemaakt kunnen worden

Wonen
Wonen blijft onverminderd belangrijk voor jongeren. Echter duurzame Tiny Houses, nieuwbouw van De Rietkraag, ruimschoots betaalbare koop- en huurwoningen op het Radio 9 terrein zien we nog niet uitgewerkt.
Voorzitter, wanneer in 2021 kunnen wij de eerste Tiny Houses en betaalbare koopwoningen tegemoet zien?
Er zijn veel AirBnB’s in Oostzaan. In welke mate onttrekken deze woningen aan het woningbestand?
De energietransitie.
Gasloos bouwen is een optie om energieneutraal te worden. Wij roepen u op wel gasleidingen te laten aanleggen en behouden, het gasnet kan benut worden als groengas- of waterstofnet.
Inwoners moeten keuzes kunnen maken bij hun invulling van verduurzaming. Daarin heeft u een taak om die keuzevrijheid te bewaken en hen mee te nemen in ontwikkelingen.

Zon: veel grote daken zijn nog steeds leeg.
Blijft u in overleg met de bedrijven om deze daken te benutten voor zonne-energie?

Wij hebben u vorig jaar gevraagd mogelijke besparingen in het energieverbruik in kaart te brengen.
Wat is daarvan de uitkomst?

3 Groen:
Voorzitter, in het Twiske géén festivals tijdens het broedseizoen. Het bleek in 2020 toch mogelijk. Dit maakt de unaniem aangenomen motie van 10 juli 2017, actueel. Voorzitter, verbiedt festivals tijdens het broedseizoen.
En eis in de vergunning dat er direct gehandhaafd wordt bij kamperen in het Twiske.

Oostzanerveld:
Het Oostzanerveld heeft een goed basis-waterpeil. Zorg dat dit basis-waterpeil gehandhaafd wordt en de plantengroei per saldo meer CO2 opneemt dan De Regio produceert.
De CO2 compensatie-capaciteit van het veld kan dan ingezet worden als inkomstenbron voor het beheer en is de cirkel ronder dan ooit.
(handhaven van het peil is ook noodzakelijk voor de funderingen in het dorp)

Biodiversiteit:
’Biodiversiteit holt in heel Europa achteruit aldus een recent rapport van het Europees Milieuagentschap. Dat vraagt om stevig beleid, ook in Oostzaan. We kijken uit naar resultaten die u met de ruim 60 Oostzaanse vrijwilligers boekt die graag de handen uit de mouwen steken en met u meedenken over waar welk groen het best zou kunnen.

En niet alleen in de Kerkstraat zijn helaas veel meer bomen verdwenen dan er terug geplant worden dus we boeren per saldo flink achteruit.
U bent op de goede weg maar wij zien graag dat er ingezet wordt op groen met als doel de biodiversiteit te verbeteren.

Restafval
De Rijks doelstelling (Vang) maximaal100 kg restafval per inwoner in 2020 wordt niet gehaald.
in 2019 was dit in Oostzaan 244 kg per inwoner.
Deels ligt de oorzaak bij de supermarkten en verpakkingsindustrie, onze taak is vooral beter scheiden.
Voorzitter, wanneer krijgt de raad keuzes voorgelegd om de mijlpaal 100 kg te halen. Dit levert kostenvoordelen op voor inwoners.

De A8.
Volgens Corridorstudie komt er meer asfalt wat zorgt voor toename van geluid en luchtverontreiniging.
In Oostzaan is de geluidsbelasting extra toegenomen door de plaatsing van geluidsschermen aan de westkant van de A8. (door weerkaatsing)
Sinds de verbreding van de A8 is het hoge gaashek bij het BP station weg wat veel zwerfafval in het Oostzanerveld oplevert (uit de BP-shop en de plastic wegwerphandschoenen.)
Voorzitter,
Wilt u naast het hoogspanningstracé en de 80 km ook aandringen op het plaatsen van groene geluidschermen aan de oostkant van de A8 en terugplaatsen van het hoge (zwerfvuilvang-)hek bij het BP-station?
Effecten ontwikkelingen luchtvaart
De luchtvaart brengt heel veel luchtvervuiling met zich mee. De Luchtvaartnota maakt duidelijk dat de groei wordt opgevangen door meer inzet van de Zwanenburgbaan wat in Oostzaan en omgeving extra overlast geeft
Er liggen voorstellen van Natuur en Milieu en een pakket van Schiphol waarin oude nog niet ingevulde maatregelen zitten.
Voorzitter, we vragen u hierin bij het Schipholoverleg positie te nemen en deze maatregelen te beoordelen waarna u uw standpunt met ons deelt en de effecten in kaart brengt.
Wilt u in het belang van de inwoners ondersteunen en bepleiten dat de bewonersdelegatie ook echt invloed heeft op te nemen besluiten.?

Sluitende meerjarenbegroting
Met het ontbreken van structurele oplossingen in het sociaal domein, hoe kan Oostzaan nu of volgend jaar wel een sluitende meerjarenbegroting leveren?

We kunnen ervoor kiezen om de meerjarenbegroting niet sluitend te maken. Dit laat dan duidelijk zien dat de Rijksoverheid ons met grote problemen opzadelt waardoor we de inwoners moeten confronteren met hogere lasten. We volgen het advies van het college om de landelijke ontwikkelingen af te wachten

Wij zullen een amendement indienen om het advies van het college zoals verwoord in de oplegnotitie over te nemen.

Slot:
Tot slot willen wij de ambtenaren, de collega’s, griffie en het college bedanken voor hun inzet. Speciaal willen wij wethouder Monen bedanken voor de mogelijkheid om vooraf onze technische vragen te stellen.


TERUG