GroenLinks Oostzaan

Corridorstudie Amsterdam Hoorn

Het is een hele lap tekst, maar ook een groot project dat Oostzaan de komende decennia gaat raken. Hieronder zie je veel vragen van GroenLinks, gisteren gestuurd naar het college. Met de antwoorden en onze mogelijke reacties daarop willen we de wethouder ondersteunen onze Oostzaanse belangen goed te borgen.

Nog niet 100% zeker, maar as 25 februari staat een commissie avond gepland, waarin deze onderwerpen worden besproken. Wees welkom. Meer info volgt nog.

50612247_1039260742925177_397722595903930368_n

Veel vragen zijn nog onbeantwoord, maar belangrijke overwegingen over bijvoorbeeld de zg. Inpassingvisie, een richting vwb voorkeursalternatief en een bestuursovereenkomst, moeten binnen nu en begin Q2 2019 worden gemaakt.
Raden lijken tot op heden nog niet voldoende geïnformeerd, noch betrokken. Participatie heeft niet bijgedragen tot breed draagvlak of een verhoogd kennisniveau in de regio.

er voorbereiding van de komende commissie behandeling van o.m. de Inpassingsvisie wil GroenLinks een zo goed mogelijk beeld hebben wat nodig en mogelijk is van de kant van Oostzaan, om voldoende invloed te realiseren waardoor onze belangen bij de MIRT-verkenning Corridor Amsterdam-Hoorn geborgd is.

Namens GroenLinks Oostzaan
Annemarie van Duijnhoven

Vragen aan het college
1 Hoe ziet het totaalplaatje eruit?
We willen inzicht in de verschillende lange termijn scenario’s waarbij de cijfers en oplossingen van de VRA, MRA, Mirt verkenning een duidelijke afweging en algehele prognose laat zien. Welke veranderingen gaan Oostzaanse inwoners ervaren in bijvoorbeeld woon-werkverkeer?
1a Impact op de natuur lijkt groot.
Zo zal de nieuwe afslag naar Alkmaar het Natura 2000 gebied Polder Westzaan (nog meer) aantasten. Er verdwijnen moerasgebieden in de buurt van de moskee op het grondgebied van Oostzaan.
Is er een duidelijke schets wat de impact per buurt/ gemeente/regio zou zijn vwb verlies aan natuurgebieden?
1b Welke compenserende maatregelen zouden daar een passend antwoord op zijn?

2 In de scenario’s/impact prognoses worden uitgegaan van verschillende berekeningen. De weging van variabelen als bijv. automatisch en elektrisch rijden is zeer discutabel. Welke weging is aan deze en andere variabelen toegekend en welke conclusies zijn daaruit getrokken?
2b Wat zou de impact op lucht verontreiniging zijn in Oostzaan?
2c Wat zou de impact op geluidshinder zijn in Oostzaan?

3. De berekeningen van het RIVM lopen volgens andere metingen niet synchroon met de realiteit. Is er bij de berekeningen van de Corridorstudie rekening gehouden met o.a. onderstaande motie in de Regioraad? :
Regioraad d.d. 10 juli 2018, Meetapparatuur Rijkswaterstaat t.b.v luchtkwaliteitsmetingen t.h.v. Rijksweg A8 /Oostzaan:
(Ultra)fijnstof en roet in de lucht schadelijke effecten op de gezondheid heeft;
Uit de cijfers van het CBS blijkt dat de verkeersintensiteit op de A8, significant jaarlijks toeneemt en daarmee ook de hoeveelheid fijnstof en roet.
De berekende cijfers voor Oostzaan van het RIVM met betrekking tot fijnstof en roet onvolledig zijn, door het ontbreken van meetapparatuur aan de Oostzaanse kant van de A10, Coenplein en de A8;
De hoeveelheid fijnstof en roet die vanaf de A10, Coenplein en de A8 dagelijks Oostzaan bereikt door overwegende ZW en NW-wind (60-65%) niet in de berekening is mee gewogen, er mede hierdoor onduidelijkheid is over het feitelijke percentage dat Oostzaan bereikt;

4. In de berekeningen voor het geluid heeft men gesteld dat in de huidige situatie en in de alternatieven is gerekend met een standaard type wegdek nl. DAB (Dicht Asfalt Beton). Er ligt bijna nergens meer DAB, maar stillere soorten asfalt.
Welke argumentatie ligt ten grondslag aan deze overweging toch DAB in de berekeningen mee te nemen?
4a Wat zijn financiële gevolgen als logischerwijze gekozen gaat worden voor stiller asfalt?
4b wat is het effect van stil asfalt op de geluidsbelasting van Oostzaan uitgedrukt in dBa

5. Oostzaanse inwoners werken in omliggende gemeenten. Door het verschuiven van de verkeersdruk naar binnenwegen is er sprake van meer opstopping, meer luchtvervuiling en geluidsoverlast. Waar gaan zij meer verkeersdrukte ervaren? Dus welke binnenwegen in de regio worden drukker bij de verschillende scenario's?
5.a Heeft u een duidelijke schets van de impact op verontreiniging, geluidshinder en milieuschade bij intensiever gebruik van deze binnenwegen?

6. In de MIRT-verkenning Corridorstudie Amsterdam-Hoorn, analyses fase Zaanstreek 2016, suggereert men een toename van de terugslag op de A8, ten oosten van kp Zaandam in twee (reeds gekozen) scenario’s 2030. Over welke scenario’s gaat het en waarom worden deze scenario’s toch geprefereerd?
6 a Welke oplossingen worden hier op geformuleerd?

7 Het staat al jaren op de wensenlijst van gemeente Oostzaan en andere gemeenten, maar we vinden het niet terug in de scenario’s van de Corridorstudie: de snelheidsbeperking A8 van 100 naar 80. Dit onderwerp is veelvuldig besproken tijdens bijeenkomsten van MRA, VRA en met gemeente Amsterdam. Deze snelheidsverlaging scheelt veel uitstoot, ongelukken en filevorming.
Waarom is deze berekening niet mee genomen?
7a Het Klimaatakkoord berekent dat er sprake is van 30% afname CO2, bij landelijke snelheidsvermindering van 100 naar 80. Waarom zijn deze berekeningen niet door getrokken in de scenario’s van Rijkswaterstaat?
7b Hoe verhouden de hogere snelheden zich tot het Klimaatakkoord?
7c Het coalitieprogramma van Amsterdam gaat uit van 80 km/u op de gehele ring. Wat zijn de (overige) plannen van MRA, gemeente Amsterdam (ring A10) t.a.v. snelheidsbeperking?

8. Als de A8 verbreed wordt, loopt het toch weer vast bij de zg flessenhals Coenbrug. Welke oplossingen zijn er ontwikkeld voor deze ‘flessenhals’?

9 De berekeningen van de impact van de OV-maatregelen vanuit de Vervoersregio zijn niet mee genomen in de huidige presentatie. Is er bijvoorbeeld onderzocht wat een busverbinding/ busbaan op de A7 en A8 tussen de belangrijkste steden/lokaties van Amsterdam t/m Hoorn oplevert als deze in spitstijden zou rijden tussen bijv. carpoolplaatsen langs de snelweg?
9b Zo nee, waarom niet?

11 Hoe en in welke mate is er rekening gehouden met de Stikstof-depositie? En wat betekent dit voor de Corridor?

12 Hoe ziet de financiering van dit traject er uit?
12 a Wat wordt per scenario doorberekend aan Oostzaan en andere gemeenten?
12 b Welke gemeenten betalen hoeveel bij eventuele budgetoverschrijdingen?
12 c De financiële omvang van het gewenste multimodale mobiliteitspakket bedraagt circa € 535 - € 565 miljoen. Dit bedrag is gebaseerd op de versoberde varianten van knooppunt Zaandam en is exclusief enkele PM-posten. Komt dit bovenop de € 300 miljoen?
12 d Blijkbaar zijn veel scenario’s voortijdig afgevallen omdat ze te duur zouden zijn. Welke scenario’s’ waren dat?
12 e De conclusie zou ook kunnen zijn dat het gestelde budget niet goed werkbaar is en te weinig ruimte biedt voor bijvoorbeeld duurzame en omgevingsvriendelijke oplossingen. Zijn innovatieve ideeën zoals groene schermen, geluiddempend asfalt ed. in voldoende mate mee genomen? Zo ja, hoe dan?
12 f Hoe voorkomen we dat we min of meer gedwongen worden goedkope oplossingen te accepteren?

13 Flankerend OV, busbanen, meer treinen in spits; smart mobility. Ook carpool, fietspaden, Flex-werken bij bedrijven aanmoedigen etc.
Hoe zien de scenario’s van deze mogelijkheden er uit?

14 Welke mitigerende en compenserende maatregelen liggen nu op tafel en worden op basis van welke scenario’s overwogen? Dus welke compenserende maatregelen worden aangeboden voor welke schade?

15 Participatie inwoners. De Corridorstudie Amsterdam bevindt zich in de zg beoordelingsfase en er zou worden samengewerkt met alle betrokken partijen. Kunnen we hard maken dat er in deze fase, vlak vóór de vaststelling van de Inpassingsvisie, de voorkeursalternatieven en een bestuursovereenkomst van begin maart as., de inwoners alle ruimte voor inspraak en participatie hebben gekregen?
15 a Weten inwoners wat er staat te gebeuren? Zijn de belangrijkste keuzes al gemaakt en zal de nadruk vanaf begin maart 2019 op het ‘informeren van inwoners’ komen te liggen? En nauwelijks meer op ‘meedenken over’?
15 b Op welke manieren worden inwoners in de gehele regio bevraagd en betrokken bij de plannen en scenario’s? Een en ander heeft grote impact op hun mobiliteit, gezondheid en leefomgeving. (bijv over mitigerende en compenserende maatregelen?)? Wanneer zijn de inspraakmomenten?
15 c Op welke manier wordt voor inwoners begrijpelijk gemaakt wat de effecten zullen zijn. Als voorbeeld geluidstoename: 3dBa staat gelijk aan een verdubbeling van het geluid.
15 d Op welke referentiepunten in Oostzaan worden de effecten zoals de geluidsdruk berekend.

16 De afgelopen jaren heeft Oostzaan regelmatig aangegeven de elektriciteitsmasten uit de woongebieden van Oostzaan te willen halen en te laten verwerken boven / naast de A7. Wordt aan dit verzoek voldaan en op welke manier?TERUG