GroenLinks Oostzaan

De twee belangrijkste misverstanden rond festivals in het Twiske

GroenLinks is er van overtuigd dat het Twiske last heeft van verstoringen en dus ongeschikt is voor festivals en grootschalige overnachtingen, en dat onderzoek dat gaat aantonen. Het Broedvogelonderzoek van Het Lentekabinet wekt de schijn dat een festival moet kunnen in het broedseizoen, maar niets blijkt minder waar. In dit bericht een reactie van Sovon Vogelonderzoek Nederland op het ‘onderzoek’ van het Lentekabinet.

Een 10-tal gemeenten en provincie Noord-Holland nemen in deze maanden besluiten over o.a. het ambitiedocument, en dus de toekomst van het Twiske. GroenLinks Oostzaan ziet teveel misverstanden ontstaan in de discussies en vraagt hier aandacht voor.


1. Het Broedvogelonderzoek van het Lentekabinet deugt niet
Het Lentekabinet krijgt sinds jaren toestemming van de provincie Noord-Holland grote festivals te organiseren tijdens het broedseizoen (meestal medio mei). Deze toestemming is gebaseerd op een Broedvogelonderzoek, uitgevoerd in opdracht van de organisator van het evenement. Dit Broedvogelonderzoek, zou volgens onderzoeker voldaan aan BMP-richtlijnen en aantonen dat een groot event zoals het Lentekabinet midden in het broedseizoen geen verstoring zou geven. De Oostzaanse raad heeft 10 februari jl. de opsteller van het onderzoek gehoord en vervolgens is bij Sovon navraag gedaan Wat blijkt?

Sovon: “dit onderzoek kan niet als basis dienen voor een vergunning voor festivals als Het Lentekabinet”.

Het onderzoek is niet correct volgens de BMP-richtlijnen verlopen. Twee bezoeken vóór een festival leggen de referentiesituatie (situatie voor de verstoring) niet goed vast; daarvoor zijn meer bezoekrondes in de periode maart-juni nodig. Twee bezoeken na een festival geven ook geen goed beeld van de samenstelling van de broedvogelbevolking na de verstoring.
Nestverstoring wordt bovendien niet gedetecteerd op deze manier. Sovon: “Het is denkbaar dat nesten verstoord zijn (verlaten nesten, verhoogde predatiekans, jongen-sterfte door niet frequent kunnen voeren).

GroenLinks Oostzaan roept de provincie Noord-Holland op te stoppen met het verstrekken van vergunningen aan o.a. het Lentekabinet op basis van dit soort inventarisaties. Er is wel degelijk sprake van verstoring. De teloorgang van natuur, tegenwoordig continue in het nieuws, vraagt om grote zorgvuldigheid

2. De opbrengsten van festivals wegen nauwelijks op tegen de kosten
Tijdens dezelfde commissieavond gaf de organisator van het Lentekabinet aan dat het Recreatieschap aan een tweedaags festival 62.000 euro bruto ontvangt. Er zijn 1 week voor- en 1 week na het event voorbereidingen als afzettingen, aan- en afvoer van vrachtwagens etc.. Een festival waar meer dan 10.000 bezoekers komen, lasershows worden gegeven en meer dan 90dB wordt losgelaten over het Twiske.

De kosten van handhaving (wildkampeerders en drugsgebruik) en verkeersregelaars doen de opbrengsten (deels) teniet. Deze opbrengsten kunnen ook gehaald worden op andere manieren zoals minder asfalt. GroenLinks Oostzaan vraagt dan ook alle partijen en organisaties evenementen niet meer te duiden als ‘goed voor de kas’.

DJI_0033

Bijlagen:
Suggesties en opmerkingen Sovon voor deugdelijk onderzoek:

  • Voor een inventarisatie als deze zijn bijna twee keer zoveel bezoeken en andere methodes
antwoord Sovon: “Het onderzoek is niet correct volgens de BMP-richtlijnen verlopen. Het gaat hier om een inventarisatie op alle soorten (variant BMP-A) in vochtig loofbos/moerasbos.  Er zijn dan tenminste 7 ochtendbezoeken nodig, gelijkelijk verspreid over de periode van half maart tot en met juni . In maart/april zouden dan ca. 3 bezoeken nodig zijn. Die ontbreken nu; er zijn drie bezoeken gebracht in mei en één in juni. De inventarisatietijden (van ca. een uur voor zonsopgang tot enkele uren erna) zijn wel correct”.  
  • Voer uit over meerdere jaren met zg verstoringscontouren, beoordeel effect en meet dit aan natuur-doelstellingen.
antwoord Sovon: “Het BMP is geschikt om te gebruiken bij de effectbeoordeling. Logisch zou het dan zijn om in het jaar voor het festival een kartering uit te voeren om de referentiesituatie correct vast te leggen. Er kunnen dan verstoringscontouren worden bepaald (bijv. alles binnen de 45 dB(A)-contour) en de broedvogels binnen die zone kunnen als geheel (worst case) of gedeeltelijk verstoord worden beschouwd. Vervolgens kan dit effect worden beoordeeld in het licht van de doelstellingen/kernkwaliteiten van het gebied (N2000/NNN). Nu lijken de resultaten van twee rondes vóór het festival apart samen genomen tot  territoria en vervolgens is hetzelfde gedaan met de twee rondes erna. Dit is niet volgens de systematiek, ook rekening houdend met zangpieken die soms maar 2-4 weken kunnen duren. Spechten laten na begin mei bijvoorbeeld nauwelijks territoriaal gedrag zien. Je mag (en moet) alle bezoeken van een heel broedseizoen samen nemen (‘clusteren’). “
  • Nestverstoring wordt door onderzoeker niet gedetecteerd op deze manier. Houd er rekening mee dat natuurgebieden zijn aangewezen als pogingen ook kwetsbare soorten in stand te houden, voor omliggende gebieden.
antwoord Sovon: “Het is denkbaar dat nesten verstoord zijn (verlaten nesten, verhoogde predatiekans, jongen-sterfte door niet frequent kunnen voeren), waarna zangvogels veelal nog overnieuw beginnen (al dan niet met dezelfde slaagkans). Ze zingen dan weer actief om territoria af te bakenen. Door een vergelijking tussen twee rondes voor en twee rondes na het festival, wordt die nestverstoring niet (goed) gedetecteerd. Je zou dan nestonderzoek moeten uitvoeren. Uiteraard kan het zo zijn dat broedvogelaantallen gaan afnemen, maar dat meet je pas na een reeks van jaren. Verder kan het zo zijn dat er dan een aanvoer op gang komt uit de omgeving, al zal het zo zijn dat soorten met afnemende populaties niet de veerkracht hebben c.q. voldoende surplus aan jongen produceren om naburige gebieden makkelijk op te vullen. Juist soorten in een (matig) ongunstige staat van instandhouding lopen zo een risico, ook al omdat natuurgebieden juist als bronpopulatie zouden moeten fungeren (om bijvoorbeeld stedelijke gebieden te kunnen bezetten), en delen daarvan niet als ecologische ‘sink’ in plaats van brongebied.”

Tot zover de suggesties van Sovon.

Ons Twiske; een Natura2000- en vogelrichtlijngebied dat vrijwel geheel binnen het Natuurnetwerk Nederland valt. ’t Twiske; al honderden jaren boerenland op veengrond, even braakliggend vanwege aanleg autowegen en uiteindelijk 60 jaar geleden aangelegd, met het doel als zg. groene long te fungeren tussen de aan te leggen snelwegen A10 en A8. ’t Twiske biedt op tientallen locaties voldoende recreatiemogelijkheden voor honderdduizenden wandelaars, sporters, fietsers, kanoërs en andere natuurliefhebbers die op zoek zijn naar stilte, rust en natuur.

U kent wellicht de vogels die in steeds mindere mate in Het Twiske voorkomen zoals de roerdomp, bruine kiekendief, kemphaan, watersnip, visdief, snor, rietzanger, karekiet, grauwe gans, smient, krakeend, slobeend, meerkoet en grutto. Ook de bittervoorn, kleine modderkruiper, rivierdonderpad, meervleermuis en noordse woelmuis. Waarbij de roerdomp, kemphaan, watersnip en snor een knelpunt vormden in 2016. En nog 5 habitats… waarvan vochtige heide, ‘overgangs- en trilvenen, veenmos-rietlanden’ een knelpunt vormden in 2016.
 
Uit de landelijke inventarisatie habitattypen (natuurlijke ecosystemen), blijkt dat het niet goed gaat met de Nederlandse natuurgebieden en haar flora en fauna, waaronder een groot deel Natura2000 gebieden? (bron: Volkskrant 5 december, ‘Het gaat niet goed met de natuur in Nederland. Als het zo doorgaat ‘is het tegen de klippen op werken’)

Natuur- en recreatiegebied t Twiske valt onder de bescherming van de Europese Natura2000-wetgeving. Het Recreatieschap ‘t Twiske krijgt echter steeds ruimere vergunningen voor horeca waarbij het Recreatieschap ook nog streeft naar nieuwe mogelijkheden voor overnachtingen (4.000 – 8.000 personen), meer grootschalige meerdaagse techno-events (20.000 personen) en bebouwing. Deze ontwikkelingen vragen om beleidsaanpassingen van de twee betrokken gemeenten Oostzaan en Landsmeer. Vergunningen worden door de provincie Noord-Holland getoetst aan ogenschijnlijke impact op natuur en mogelijk herstelvermogen. Hoe borgen we de belangen van de natuur in ’t Twiske en al haar natuurwaarden rekening houdend met de Natura2000 wetgeving en de vogelrichtlijnen van Natuurnetwerk Nederland? Ook als er geen enkele noodzaak is tot het organiseren van (extra) horeca in relatie tot de bestemming van het gebied?

DJI_0028 kopie

TERUG