GroenLinks Oostzaan

GroenLinks pleit voor groene natuurschermen langs A8

GroenLinks pleitte gisteren voor groene natuurschermen langs de A8; niet alleen tegen geluid, maar het maakt ook de lucht schoner. Dit amendement is unaniem overgenomen en mede ondertekend door andere partijen, én wordt verwerkt in de zienswijze.

Ook benadrukten we wederom dat we op de A8 de snelheid naar 80 km per uur willen (ook eerder in een motie aan de wethouder meegegeven) langs het Oostzanerveld, door het medeondertekenen van een ander amendement van het CDA.

Amendement nr 19A15
Rv 19/45 Zienswijze ontwerpstructuurvisie Corridor Amsterdam-Hoorn
De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen d.d. 08-07-2019
Ondergetekende(n) stelt/stellen de volgende tekstuele wijziging(en) voor in het raadsvoorstel 19/45
op bladzijde 3 van de zienswijze toe te voegen aan de alinea Leefbaarheid, de alinea:
Groene schermen
Tijdens de realisatiefase en de fases erna is sprake van directe verstoring in het Oostzanerveld door toename stikstof, ruimtebeslag, licht, geluid, trillingen. De negatieve impact op de natuur in het Oostzanerveld is naar verwachting hoog.
Met groene schermen worden naast de normale geluid reducerende werking ook NO2 en fijn stof afgevangen, zodat de concentraties in de buitenlucht en dus in het Oostzanerveld afnemen.
Wij verzoeken u deze groene, luchtzuiverende geluidschermen langs de A8 mee te nemen in het ontwerp.
We willen u verzoeken samen met ons, de Regiodeal (Zaanstad en Amsterdam), omwonenden en andere gemeenten te komen tot beperking van overlast en verbetering van luchtkwaliteit met de aanleg van een groen scherm langs de A8.

Toelichting
In 2013, tweede fase van de Coentunnel, stonden geluidschermen aan de oostkant van de A8 tot en met het benzinestation ingetekend. Dit laatste heeft ook als voordeel dat al het afval vanaf het station niet in het Natura 2000 gebied terecht komt.
Dit scherm aan de oostkant is er niet gekomen, echter wel aan de westkant. Dit geeft extra geluidsbelasting door weerkaatsing.
Tijdens de bouw van de tweede fase van de Coentunnel (2013) zijn toezeggingen gedaan schermen te plaatsen tussen de A8 en het Natura2000 gebied Oostzanerveld. Deze toezeggingen zijn ingetrokken, met als enige reden dat er geen budget meer zou zijn. Het Oostzanerveld ligt naast de A8 en NNN, waarbij tijdens en na de realisatiefase sprake is van directe verstoring door toename stikstof, ruimtebeslag, licht, geluid, trillingen. De negatieve impact op de natuur in het Oostzanerveld is naar verwachting hoog. Zoals het er nu voor ligt hoeft er niets onderzocht te worden, dus krijgen we geen informatie over de impact van een groen scherm, of andere type schermen en hun effecten.
Bezwaren over roofvogels die (groene) schermen zouden gebruiken bij hun jacht, wegen minder zwaar dan de voordelen van groene schermen voor herstel van het verstoorde gebied en het tegengaan van geluidsoverlast.

TERUG