GroenLinks Oostzaan

GroenLinks Oostzaan vraagt Den Haag uitleg over negeren Natura2000-status in het Twiske

GroenLinks Oostzaan heeft aan GroenLinks Tweede kamerlid Laura Brommet gevraagd om aan minister Schouten de volgende vragen te stellen over de status van Natura2000. De uitgangspunten van Natura2000 schuren steeds meer met de almaar grotere recreatie-ambities van sommige gemeenten en recreatieschappen. 't Twiske valt als Natura 2000- en Vogelrichtlijngebied vrijwel geheel binnen het Natuurnetwerk Nederland.

We hebben onder meer de volgende vragen voorbereid:

  • Bent u bekend met de noodzaak, aldus onder meer vastgelegd in de Provinciale Ruimtelijke Verordening, van rust, stilte en donkerte als belangrijke ruimtelijke condities voor alle aanwezige dieren in het gebied? Zo ja, op welke manier kunnen we deze condities binnen de Vogel- en Habitatrichtlijn garanderen voor de aanwezige flora en fauna?
  • Weet u dat het recreatieschap 't Twiske steeds ruimere vergunningen voor horeca krijgt waarbij het Schap ook nog streeft naar nieuwe mogelijkheden voor overnachtingen (4.000–8.000 personen), meer grootschalige meerdaagse techno-evenementen (20.000 personen) en bebouwing?
  • Hoe kunnen de belangen van de natuur in 't Twiske en al haar natuurwaarden, rekening houdend met de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Programma Aanpak Stikstof (PAS)-uitspraak van afgelopen mei, geborgd worden wanneer deze activiteiten steeds meer plaats kunnen vinden?
  • Deelt u de mening dat er van grote festivals, overnachtingen en meer horeca geen sprake kan zijn in gebieden die onder de bescherming van Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland vallen?

Twiske1

Lees hier de Tweede Kamer stukken

Lees hier het Noord-Hollands Dagblad

TERUG