GroenLinks Oostzaan

Waarom roept het ontwerp Omgevingsvisie van VVD zoveel vragen op?
Het korte en bondige antwoord: Déze Omgevingsvisie zag GroenLinks niet aankomen. Deze Omgevingsvisie gaat vooral over recreatie terwijl wonen en de natuur retebelangrijk is.
Maar eerst: deze Omgevingsvisie is een heel belangrijk document. Volgens VNG staat er o.m. het volgende in:
  • De hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, gebruik, beheer, bescherming en behoud van het grondgebied: wat gebeurt er/ gaat er gebeuren aan ontwikkelingen en instandhouding van het grondgebied?
  • De hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid: wat zijn de na te streven doelen en op welke manier worden die bereikt?
Als je dat voor de komende jaren vast legt, dan wil je daar wel je belangrijkste doelen en prioriteiten in teruglezen.
We missen onderbouwing, berekeningen en goede wegingen tussen de keuzes. Dat vinden we nauwelijks terug. Dat hebben we in het voorliggende stuk geduid op meer dan 100 plekken. Je moet je als wethouder dan afvragen of je überhaupt zo’n stuk op tafel wilt laten liggen, waar zoveel commotie (bijna 6.000 handtekeningen!) en vragen over zijn.
De afgelopen jaren zijn we betrokken geweest bij de participatie. Een belangrijke fase waarbij een ieder zijn bijdrage kan leveren. Dit zagen we deels terug in het Koersdocument vastgesteld in maart 2020. De te maken keuzes waren in dit Koersdocument nog niet gemaakt. Terecht, veel vragen waren ook toen niet beantwoord en eigenlijk nu ook niet. We zien de volgende hiaten:

1. Participatie
GroenLinks heeft op veel momenten deelgenomen en geluisterd. Ook tijdens vergaderingen van de raad is veel ingesproken, zijn er amendementen en moties ingediend, vragen gesteld… Echter, we zien deze bijdragen niet terug in het ontwerp omgevingsvisie. Daar gaat natuurlijk een belangrijk deel van de vragen over.

2. Recreatie of natuur?
Als we akkoord gaan met deze omgevingsvisie dan wordt bijna het hele Twiske (als zg. intensieve zone) geschikt bevonden voor overnachtingen, grootschalige festivals en voor agrarische activiteiten. Het Recreatieschap ziet dat eerste graag gebeuren. GroenLinks ziet het Twiske (en Oostzanerveld) als een schaars Natura2000 en kansrijk gebied voor natuur. Én een gebied waar rustig en sportief gerecreëerd kan worden. Dat betekent juist extra zorg en maatregelen voor natuurbehoud. We zien dat het Ambitiedocument van het Recreatieschap Twiske iets heel anders wil dan de Oostzaanse inwoners. Het Ambitiedocument is ook niet door de Raad vastgesteld maar alleen door het Recreatieschap. Toch wordt alleen naar dit beleidsstuk verwezen als we hier vragen over stellen. Dat klopt volgens ons niet.

3. Inzicht
Als je met elkaar wilt vaststellen dat overnachtingen (voor toeristen) meer plek in het dorp zou moeten hebben, dan is de belangrijkste vraag: ten koste van wat? Waar je een Air b&b’s of hotel creëert, kan men niet wonen. Over hoeveel toeristen hebben we het hier? Hoeveel Air b&b’s zijn er nu? Een simpele vraag die tot op heden niet beantwoord is.
Als je met elkaar bepaalt dat er meer watergangen en wandel- en fietspaden moeten komen (meer asfalt). Dan wil je eerst inzicht in de huidige verkeersdruk. Hier zie je dat er wordt verwezen naar De Agenda Toerisme 2018. Een document dat destijds vooral aangeeft dat er onderzoek gedaan moet worden naar de mogelijkheden van meer recreatie. Blijkbaar is dat onderzoek afgerond?
Als je bepaalt dat er meer recreatie mogelijk gemaakt moet worden, dan moet je goed weten waar dat schuurt met bestaande Natura2000 en NNN wetgeving. Dat inzicht is er niet.
Als je stelt dat economische activiteit nodig is voor behoud van natuur (ook wel de ‘verdiencapaciteit van de natuur’), dan moet je dat cijfermatig kunnen onderbouwen. Die onderbouwing is er niet.

Tenslotte
Als we vragen stellen over hoe we de natuur beter kunnen beschermen, door ze in de omgevingsvisie duidelijk te benoemen, dan worden we verwezen naar het Plan van Aanpak Oostzanerveld en Ambitiedocument Twiske. Dat is te kort door de bocht. In de omgevingsvisie kan je de kaders stellen
1. voor inrichting groen (met meer biodiversiteit),
2. bescherming groen (door b.v. tijdelijk afsluiten kwetsbare gebieden)
3. en behoeden kwetsbare gebieden voor intensief gebruik

Er wordt wel specifiek in gegaan op toerisme, maar niet op natuur. Dat is omgekeerde wereld wat GroenLinks betref.
GroenLinks zet natuur op de 1e plaats. Eerst de natuurwaarden beschermen en versterken en waar het kan; ontwikkelen. Ons doel is dat onze Natura2000-gebieden het hele jaar rond echt de moeite waard is voor zowel dier als mens.


TERUG