GroenLinks Oostzaan

De antwoorden van Recreatieschap Het Twiske zijn binnen.

Ook deze roepen weer meer vragen op. Waar zijn de cijfers (dus niet alleen de methodieken), en de feitelijke tellingen als het gaat om tevredenheid, bezoekersaantallen en andere onderzoeken?
Wanneer zien we de rectificatie van het Recreatieschap vwb de misleidende suggestie dat er volgens onderzoek geen sprake zou zijn van natuurschade na grootschalige evenementen?

Naar de gemeentesite

De fractie van GroenLinks heeft op 16 september 2019 schriftelijke vragen gesteld aan het college over het recreatieschap het Recreatiechap Twiske-Waterland.

Vraag 1
Recent heeft een rechter uitgesproken dat als er in/bij een Natura2000 gebied geen duidelijkheid is over de negatieve effecten van stikstofuitstoot van grote festivals, er ook geen festival mag plaats vinden. Ook gaf de rechter aan dat de betreffende gemeente duidelijk moet maken waarom een ‘betrekkelijk grootschalig’ festival op de betreffende locatie – in een beschermd Natura 2000 gebied – passend zou zijn. Er komen tienduizenden mensen per keer op een klein oppervlak. Gaat u deze uitspraken meewegen bij toekomstige vergunningaanvragen en wilt u ons informeren over de uitkomst en gemaakte afwegingen?

Antwoord
Het College heeft kennisgenomen van de uitspraak van de rechter.
Gedeputeerde Staten is bevoegd gezag voor wat betreft natuurbescherming inclusief uitstoot van stikstof. Tot op heden heeft de organisator van Lentekabinet toestemming van het bevoegd gezag gehad voor het organiseren van evenementen in Het Twiske. Een van de voorwaarden van het bevoegd gezag is dat er jaarlijks een natuurtoets uitgevoerd moet worden door de organisator. Uit dit onderzoek kunnen naderende maatregelen vereist zijn. Dit is ter beoordeling aan gedeputeerde staten. Indien hogere wetgeving het evenement verbiedt dan mag het evenement niet plaatsvinden. Uiteraard worden de uitspraken van de rechter meegewogen bij toekomstige
vergunningsaanvragen. Op dit moment hebben we nog geen aanvraag ontvangen voor een evenement in Het Twiske. Mocht er een aanvraag ingediend worden dan wordt u over de besluitvorming geïnformeerd.

Vraag 2
Tijdens de Commissievergadering van 27 mei jl., heeft het Recreatieschap t Twiske wederom toegezegd met het onderzoek te komen, die zou bewijzen dat een grootschalig evenement geen impact zou hebben op de lokale flora en fauna. Het Recreatieschap heeft in diverse gremia gemeld dat deze bewijzen onomstotelijk laten zien dat grootschalige evenementen geen enkele schade toebrengen aan de natuur. Wanneer krijgen we inzage in dit onderzoek?

Antwoord
Naar aanleiding van de eerdere toezegging over toezending van een evaluatierapport evenementen Amsterdam is de Programmamanager Groengebied Amstelland & TwiskeWaterland benaderd en verzocht dit rapport alsnog te sturen. Hij laat het volgende weten:
‘’De inhoud: een korte evaluatie waar alle in- en outdoor muziekevenementen aan de orde kwamen. Van het Gaasperpark, waar ik met Annemarie van Duijnhoven over sprak stond een korte evaluatie over de terreingesteldheid die binnen zes weken weer op orde was. Er stond geen info over fauna in. Later werd dat er in de gesprekken bij betrokken, maar dat is in die evaluatie niet aan te treffen. Ik heb het bedoelde rapport in de brij van Amsterdamse raadsstukken niet meer kunnen terugvinden. Geen onwil maar gewoon onhandig dat ik het niet heb opgeslagen. Recreatieschap Twiske-Waterland’’

DJI_0018 kopie

Vraag 3
De tellingen van de zg Recreatiemonitor, waarover tijdens de commissievergadering van 27 mei jl. is gesproken, wijken behoorlijk af van eigen waarnemingen. Ook de positieve waardering die het recreatieschap t Twiske zegt te meten, over bijv handhaving, klopt niet met de geluiden die wij uit Oostzaan horen. Wij zien dit verschil graag opgehelderd met documentatie over de volgende vragen:
- Op welke manieren wordt er gemeten?
- Hoe is het bezoekerscijfer 1.4 miljoen berekend? Of geteld?
- Welke vragen zijn er gesteld aan welke bezoekers en wanneer?
- We zien graag het gehele onderzoek gedeeld met de raad.
Om deze vraag te beantwoorden is contact opgenomen met het recreatieschap.

Hun antwoord luidt:
Algemeen:
Er wordt beweerd dat de resultaten van de recreatiemonitor afwijken van de ‘eigen waarnemingen en geluiden’. De methode en validiteit van die eigen waarnemingen en geluiden wordt door de vraagsteller niet onderbouwd en kan dan ook niet op waarde worden geschat. De recreatiemonitor daartegenover, levert een getrouwe registratie en onderbouwing van het aantal bezoeken. Inhoudelijk:
De telmethode van het aantal bezoeken staat beschreven in de bijlage
(Methodiek tellingen van Recreatieschappen Noord-Holland). Er wordt
gewerkt met vaste mechanische tellers. Dit is een betrouwbare methode. De telresultaten voor het Twiske zijn:
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1.550.911 1.389.352 1.307.968 1.096.732 1.117.487 1.133.853 1.209.076 2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.139.661 1.473.851 1.325.534 1.267.061 1.250.574 1.194.168 1.324.776
Voor wat betreft de enquêteonderzoeken, waarin o.a. de waardering van de bezoeken wordt gemeten, verwijs ik u naar de website van de provincie. De volledige rapportage is te groot om per email bij te sluiten. Dit onderzoek is uitgevoerd door TNS-NIPO op initiatief van een samenwerking tussen alle terrein beherende organisaties in Noord Holland en de provincie. Er is gewerkt met internet enquêtes. Zie verder het hoofdstuk methodologie in de rapportage zelf. De gegevens over het Twiske beginnen op pagina 164. Overigens staat hier ook een aantal bezoeken. Deze is berekend volgens een andere methodiek dan die Het recreatieschap zelf hanteert (statistisch obv de enquête resultaten). De methodiek van het recreatieschap met de mechanische tellers is, ook volgens andere onderzoekers, betrouwbaarder.
Overigens heeft ook het recreatieschap zelf enkele jaren terug onderzoek laten uitvoeren d.m.v. het afnemen van enquêtes in het gebied zelf. De algemene waardering in cijfers uitgedrukt is:
Enquêtes in het gebied:
2007: 7,6
2009: 8
Internet enquêtes:
2016: 7,6

DJI_0028 kopie

Vraag 4
De afgelopen jaren ontvingen we desgevraagd van het Recreatieschap t Twiske informatie over de verkeersafwikkeling: deze zou elke keer zonder problemen zijn verlopen. Waarom dan de noodzaak om een campingfaciliteit te realiseren, naast de wens een meerdaags festival te houden in de toekomst?

Ook voor deze vraag is contact opgenomen met het recreatieschap. De inschatting is dat een overnachtingsfaciliteit op het bestaande dagkampeerterrein het aantal en de intensiteit van de verkeersbewegingen zal beperken wanneer een tweedaags muziekevenement wordt gehouden. Bij deelname aan beide dagen wordt de bezoeker de gelegenheid geboden te overnachten, waardoor niet heen en weer gereisd wordt. Een neveneffect voor de verkeersintensiteit is dat op de dag van aankomst/eerste evenement gespreide instroom mogelijk wordt en op de dag na de tweede evenementsdag gespreide uitstroom volgt.
De vraagsteller heeft het over ‘noodzaak’. De initiatiefnemer heeft het over een wens waarmee verkeerstechnisch voordelen zijn te behalen


TERUG